Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Obec Jelka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) školy: Základná škola Jelka, Školská 39911, Jelka - s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom od 01.03.2015.

20.01.2015

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva vystavil "Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta na obdobie rokov 2015 - 2024".

26.11.2014
V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 13.11.2014.

21.11.2014

Vážení jelčania. Aj v našej obci sa skončili voľby do miestnej samosprávy. Touto cestou by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým občanom, ktorí využili svoje zákonom dané právo, zúčastnili sa volieb, čím aktívne prispeli k vytvoreniu samosprávy našej obce na nastávajúce štyri roky. Chcem poďakovať voličom, ktorí verili v čestnú a oddanú prácu, verili v úspešnom pokračovaní. Vďaka patrí doterajším poslancom za ich tvorivú prácu. Novozvoleným poslancom prajem korektnú spoluprácu a veľa úspechov. Budem aj naďalej starostom všetkých jelčanov, slúžiť im bez ohľadu na ich národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť. Starosta obce Jelka – Ing. Imre Farkas

17.11.2014
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Jelka do obecného zastupiteľstva a starostu obce.

16.11.2014

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: