Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

26.09.2015

RomaFest

16.10.2015

Rockový festival

24.10.2015

Prehliadka ľudových piesní

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Okresný úrad Trnava predložil na tunajší úrad: Návrh programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2015 - 2024 a návrh na vyhlásenie ochranných lesov pre Lesný celok Galanta.

27.07.2015


V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 22.5.2015

01.06.2015
Dňa 13. 04. 2015 bolo na tunajší úrad doručené odvolanie SVP, Š.p., OZ Bratislava voči rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OUTT- SZP2-2015/000939/GI zo dňa 30.03.2015 , ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby "Malá vodná elektráreň Nový Život - Eliášovce". Voči tomuto rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie...

18.05.2015

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: