Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Dňa 13. 04. 2015 bolo na tunajší úrad doručené odvolanie SVP, Š.p., OZ Bratislava voči rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OUTT- SZP2-2015/000939/GI zo dňa 30.03.2015 , ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby "Malá vodná elektráreň Nový Život - Eliášovce". Voči tomuto rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie...

18.05.2015

erb Jelka Obec Jelka v zastúpení: Ing. Imre Farkasom, starostom obce vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR Č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) školy ...

23.04.2015

Jelka_znak Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a § 60 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a ...

07.04.2015
Erb Jelka Dotazníkový prieskum PHSR v elektronickej podobe na stiahnutie.

13.03.2015

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: