Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

07.11.2014

Deň dôchodcov

15.11.2014

Voľby do samosprávy obce

29.11.2014

Fantasia Oriental Gála

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Obec Jelka v rámci projektu „Terénna sociálna práca v obci Jelka“ , reg. číslo projektu: DP 39/OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01, kód ITMS: 27120130562, organizuje dňa 29.10. 2014 v miestnom Kultúrnom dome zber šatstva, v čase od 10:00 do 15:00 hodiny.

27.10.2014
OÚ Galanta, katastrálny odbor ako príslušný správny orgán schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Jelka, obec Jelka, okres Galanta a zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.

27.10.2014

OÚ Galanta, katastrálny odbor ako príslušný správny orgán schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ereč, obec Jelka, okres Galanta a zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.

27.10.2014
OÚ Galanta, katastrálny odbor ako príslušný správny orgán schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ereč, obec Jelka, okres Galanta a zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.

27.10.2014

Miestna volebná komisia v Jelke podľa § 18 zákona SNR Č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala kandidátov.

26.09.2014
Miestna volebná komisia v Jelke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala kandidátov.

26.09.2014

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: