Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Erb Jelka Dotazníkový prieskum PHSR v elektronickej podobe na stiahnutie.

13.03.2015
Erb Jelka Obec Jelka oznamuje občanom, že dňa 9.marca 2015 t.j. v pondelok o 17,30 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prednáška s tematikou " Vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jelka." Tento plán je dôležitým podporným dokumentom obce pri čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu na aktivity obce v rámci programovacieho obdobia 2014 až 2020. Všetkých záujemcov srdečne očakávame.

05.03.2015

Zverejnenie zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 17.02.2015

25.02.2015
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia na Okresnom úrade Trnava, odbore starostlivosti o životné prostredie, inak sa na ne neprihliadne.

19.02.2015

Obec Jelka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) školy: Základná škola Jelka, Školská 39911, Jelka - s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom od 01.03.2015.

20.01.2015

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: