Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

24.09.2014

Deň zdravia , kultúrny dom

27.09.2014

ROMAFEST

03.10.2014

Výlet členov Csemadoku

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia


Voľby do orgánov samosprávy obce


Obecné zastupiteľstvo v Jelke podlľa §9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.06.2014 uz.č.8.,/2014/OZ-2 určilo, že Obecné zastupiťeľstvo v Jelke bude mať 11 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.
Dokumenty na stiahnutie:


Oznámenie o určení počtu poslancov a volebných obvodoch   |  Informácia pre voliča   |   Kandidátna listina - nezávislý poslanec   |   Kandidátna listina - poslanec za politickú stranu/hnutie   |   Kandidátna listina - (starosta nezávislý)   |   Kandidátna listina  - za politickú stranu/hnutie   Podávanie kandidátnych listín | Počet obyvateľov ku dňu 22.08.2014

20.09.2014


10.09.2014

Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor podľa § 7 zákona NR SR č.18011995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") uverejňuje návrh registra obnovenej evidencie pôdy ( ROEP) pre katastrálne územie Nová Jelka, Jelka a Ereč na verejné nahliadnutie.

05.08.2014

- novinky e-mailom
Program kultúrneho domu v Jelke


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


21.01.2014

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Dokument na stiahnutie

18.11.2013

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dokument na stiahnutieVýzva na predloženie ponuky

16.7.2013

"Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke"
Výzva: Str1, str2


Projekty EÚ: