Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020
Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020
Týmto zvolávam 2. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 28.05.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným ....

23.05.2020

Stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní na pozemkoch parc. č. 200/2, 200/18 a 200/19 v katastrálnom území Nová Jelka, v zastavanom území Jelka.

22.05.2020
Zverejnenie návrhu záverečného účtu pred rokovaním obecného zastupiteľstva

21.05.2020

Obec Jelka v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ..

20.05.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ....

06.05.2020

- novinky e-mailom

 

 

Počasie Jelka online