Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6928 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

03.09.2020
Cestovné poriadky platné od 01. 09. 2020.

28.08.2020

Zverejnenie návrhu VZN č. 1/2020, návrhu VZN č. 2/2020 a návrhu VZN č. 3/2020

26.08.2020
Pozývame Vás na I. ročník nesúťažného festivalu dobrého jedla a príjemnej dedinskej atmosféry 29. augusta 2020 do areálu športového ihriska. Na festival sa môžu prihlásiť družstvá-kuchári, ktorí chcú ukázať svoje kulinárske umenie. Štartovné je 10 €. Príprava jedál bude možná od 8.00. Družstvá sa môžu prihlásiť do piatka, 21.8.2020 do 17. hod.na tel..č. 0904 401 264, u Zoltána Deáka, alebo na mail: jelkafc@gmail.com Ochutnávka jedál bude možná od 12.00. Všetkých srdečne očakávame!

21.08.2020

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

10.08.2020
Dňa 29.08.2020 sa uskutoční 2. ročník podujatia - Beh Jelkou

06.08.2020

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ GA PLO“), ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách mení obvod projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“) v časti katastrálneho územia Nová Jelka, „areál hospodárskeho dvora“.

31.07.2020
Vďaka projektu Wifi4EU obec Jelka získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách.

24.07.2020

- novinky e-mailom

 

Počasie Jelka online