Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Vláda Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva SR prijali nové všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa menia niektoré protipandemické opatrenia súvisiace s COVID-19.

09.02.2021
Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“) a novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“).

05.02.2021

Oznamujeme vám, že v dňoch dňa 06.02.2021 a 07.02.2021 budeme testovať na COVID-19 na troch mobilných odberných miestach (MOM) v našej obci. Sú to rovnaké 3 miesta ako, ako počas posledného testovania, teda MOM – Základná škola, MOM – Kultúrny dom, MOM – Požiarna zbrojnica.

04.02.2021
Z dôvodu náhleho výpadku vodičov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vplyvom pandémie Covid 19, SAD Dunajská Streda, a.s., bude dňom 1. februára 2021 až do odvolania viesť spoje pravidelnej dopravy v redukovanom prázdninovom režime, tzn. spoje označené značkou „X27“ nebudú premávať.

03.02.2021

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti: Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).Informujte o pozitivite Vášho všeobecného ...

28.01.2021
Oznamujeme vám, že v dňoch 30.01.2021 a 31.01.2021 budeme testovať v rámci celoplošného testovania na COVID-19 na troch mobilných odberných miestach (MOM) v našej obci. Sú to rovnaké 3 miesta ako, ako počas posledného testovania, teda MOM – Základná škola, MOM – Kultúrny dom, MOM – Požiarna zbrojnica.

27.01.2021

Zberné miesto bude v dňoch 15.01.2021, 16.01.2021, 22.01.2021, 23.01.2021, 29.1.20201, 30.1.2021, 5.2.2021 a 6.2.2021 otvorené od 08:00 hod. do 16:00 hod..

27.01.2021
Vážení Jelčania! V nasledujúcich riadkoch si pripomenieme kruté a tragické obdobie histórie ľudstva – holokaust...

27.01.2021

- novinky e-mailom


 

Počasie Jelka online