Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa§ 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nové opatrenia. Viď článok.

10.09.2020
Starosta obce Jelka zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční: dňa 18.09.2020 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

07.09.2020

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6928 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

03.09.2020
Cestovné poriadky platné od 01. 09. 2020.

28.08.2020

Zverejnenie návrhu VZN č. 1/2020, návrhu VZN č. 2/2020 a návrhu VZN č. 3/2020

26.08.2020
Pozývame Vás na I. ročník nesúťažného festivalu dobrého jedla a príjemnej dedinskej atmosféry 29. augusta 2020 do areálu športového ihriska. Na festival sa môžu prihlásiť družstvá-kuchári, ktorí chcú ukázať svoje kulinárske umenie. Štartovné je 10 €. Príprava jedál bude možná od 8.00. Družstvá sa môžu prihlásiť do piatka, 21.8.2020 do 17. hod.na tel..č. 0904 401 264, u Zoltána Deáka, alebo na mail: jelkafc@gmail.com Ochutnávka jedál bude možná od 12.00. Všetkých srdečne očakávame!

21.08.2020

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

10.08.2020
Dňa 29.08.2020 sa uskutoční 2. ročník podujatia - Beh Jelkou

06.08.2020

- novinky e-mailom

 

Počasie Jelka online