ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Helyi hírek jelentése

az összes jelentés
 logo - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u vožne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

09.02.2017

znak obce Jelka Obec Jelka, dňa 19.12.2016 obdržala doporučený list (evidovaný pod č. Al1/1398/20 16) poslanca obecného zastupitežstva v Jelke Jozefa Kovácsa, bytom Jelka, Štúrova 1113, v ktorom oznamuje, že sa vzdáva mandátu poslanca obecného zastupitežstva v Jelke.

23.12.2016
Obecné zastupitežstvo v Jelke v zmysle §18a bod č.2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesením č. 17m.,12016/0Z-4 zo dňa 13.12.2016 vyhlasuje deň konania vožby hlavného kontrolóra obce Jelka na deň: 31.1.2017 o 17:00 hod.v kultúrnom dome v Jelke.

21.12.2016

Ezennel a Jóka község polgármestere összehívja a falu képviselőtestületének 4. plenáris ülését, amely 2016. december 13.-án / kedden / 17,00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi kultúrház épületében

12.12.2016

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż