ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Helyi hírek jelentése

az összes jelentés
V zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokova obecné zastupitežstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupitežstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Znenie navrhovaného VZN nájdete v článku.

23.05.2022
Mikroregión 11 PLUS a Klaster regionálneho rozvoja Vás srdečne pozývajú na zaujímavé podujatie – kombináciu člnkovania na Malom Dunaja (v Jelke) s následným objavovaním Mikroregiónu 11 PLUS na bicykli. Podujatie je organizované vo formáte zaPOIsa.sk

22.05.2022

Aj naša obec sa zápája do štrajkovej pohotovosti.

19.05.2022
Obec Jelka ako dotknutá obec podža § 14 ods. 5) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinná zverejni záverečné stanovisko v lehote do troch dní od jeho doručenia. Do záverečného stanoviska je možné nahliadnu, robi z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovi kópie na obecnom úrade v Jelke počas stránkových hodín stavebného úradu.

18.05.2022

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú dňa 18.05.2022 od 08:00 hod. do 12:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Nová cesta č. 47/6, Hviezdna ulica č. 7,8,9,10,13, Novojelčanská ulica č. 45/10, 45/14, 45/19, 45/24, 45/26, 45/32, 45/34, 45/36, 45/40, 45/42, 46/9, 46/10, 46/11, 47/8, 51/25, Slnečná ulica č. 1, 5, 9, 12, 45/44, 51/28, 51/29, 51/30, 51/31, 51/33, 51/42, 1522/12.

16.05.2022
Verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov. Napúšanie bazénu je z pohžadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podža zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odobera vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.

16.05.2022

Investor Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, podal dňa 20.07.2021 žiados o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní, na pozemku reg. KN“C“ parc. č. 429/3, 430/9 a 430/17 v kat. území Jelka, v obci Jelka.

13.05.2022
Hlavnými ciežmi tejto organizácie sú rozvoj a propagácia cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti a vytváranie nových atraktívnych ponúk pre návštevníkov nášho regiónu.

03.05.2022

- E-mail értesítések 

 

Počasie Jelka online