ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Vtáčia chrípka A(H5N8) – informácia pre obyvatežstvo

 

Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u vožne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvola ochorenia aj u žudí, tak ako to bolo aj v minulosti zaznamenané napr. vírus A(H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A(H5N8) (ktorý v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe) doposiaž zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiava opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

 

Preto v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, je nutné:

  • vyvarova sa akémukožvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,
  • čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomi príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
  • ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnú, je nevyhnutné používa osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dosta sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný pl᚝, nepremokavá obuv).

 

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiava:

  • zásady osobnej hygieny, dôkladné umývanie rúk,

v prípade pozorovania zmeneného chovania hydiny okamžite kontaktova štátnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS Galanta, Hodská 353/19, tel.č.031/7807109, e-mail: Riaditel.GA@svps.sk)

 

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia:

  • sledova svoj zdravotný stav, mera si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým vtákom,
  • v prípade vzniku akýchkožvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktova svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosou aj v takomto prípade pôjde o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi žuďmi). Potrebné je realizova laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku je potrebné vyhžada lekársku pomoc!

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridruži príznaky zo strany dýchacích ciest (kašež, nádcha).

 

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na webových stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk.

 

 

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż