ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupitežstva v Jelke zo dňa 20.11.2018


Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G. Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E.

            Mimoriadne zasadnutie obecného zastupitežstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 6 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing.Kiš G. a Budai I., za overovatežov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr.Deák Z. a Görföl I.

             
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Vožba návrhovej komisie a overovatežov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky  starostu obce Jelka za rok 2018. Obecné zastupitežstvo jednohlasne schválilo vyplácanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

            Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Gabriel Kiš prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijalo sa nasledovné uznesenie.

 

                                                U Z N E S E N I E

                   z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupitežstva v Jelke    

                                              zo dňa 20.11.2018      
  

 

Obecné zastupitežstvo v Jelke

  s c h v a ž u j e :

 Uznesením pod č.M4.,/2018/MOZ-4: vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka Ing. Imre Farkasa za rok 2018 v decembrovej výplate roku 2018.

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účas a ukončil zasadnutie obecného zastupitežstva.

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr.Deák Z.                                       Ing.Imre Farkas

                                  Görföl I.                                               starosta obce

 

 

- E-mail értesítések


 

 

ďťż