ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante


na základe § 21 písm. o) zákona Č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisova § 2 ods. 2 vyhl. MV SR Č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 ODVOLÁVA ČAS ZV݊ENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galante od 17.05.2018


pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
riaditež
v.r.

Príloha odvolania
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż