ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutie obecného zastupitežstva v Jelke, zo dňa 27.06.2018                   

 

Prítomní: Ing. Imre Farkas-starosta obce      

Členovia OZ: Budai I.,Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing.Kiš G., Kovácsová B., Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R.- prednostka úradu.

            Mimoriadne zasadnutie obecného zastupitežstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas, starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing.Kiš G., a Ing.Szabóová E., za overovatežov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I., a Kovácsová B.

             
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Vožba návrhovej komisie a overovatežov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Odsúhlasenie „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“

5.      Rôzne: žiadosti

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

Hlavným programom mimoriadneho zasadnutia obecného zastupitežstva bolo odsúhlasenie  Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka. Ide o dôležitý materiál, kde sú podrobné demografické údaje, poskytované sociálne služby vrátane zariadení, rozpočty, analýza súčasného stavu, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a najmä informácie, aké sociálne služby bude obec Jelka zabezpečova v nasledujúcich rokoch.

Obecné zastupitežstvo prerokovalo Komunitný plán sociálnych služieb obce Jelka  podža jednotlivých častí a následne jednohlasne schválilo .


Ďalej obecné zastupitežstvo prejednalo  žiados p. Karola Fellingera o poskytnutie finančnej podpory na vydanie dvoch zbierok básni deom v maďarskom jazyku.


Obecné zastupitežstvo schválilo finančnú podporu v sume 1 200 eur pre Karola Fellingera.

7 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Pán poslanec Görföl I. sa pýtal na to, či je pravda, že v obci chodí skupina žudí, ktorí ponúkajú prácu na opravu ciest, výtlkov pred rodinnými domami. Pán starosta poznamenal, že to nie je pravda. Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na opravu miestnych komunikácií a bola podpísaná zmluva s firmou Cesty Nitra. Práce sa začínajú po 10. júli 2018.


Ďalej pán poslanec Görföl I. sa zaujímal o stave ihriska v areáli Základnej školy. Pán poslanec Ing. Kiš G. informoval prítomných, že bežecká dráha a futbalové ihrisko budú upravené do konca augusta 2018, aby žiaci ZŠ mohli od septembra využíva aj tieto plochy.

            Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing. Kiš prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

U Z N E S E N I A
z mimoriadneho plenárneho zasadnutia obecného zastupitežstva
v Jelke zo dňa 27.06.2018

 

Obecné zastupitežstvo v Jelke

 

Schvažuje:

 Uznesením pod č. M1a., /2018/OZ-1: Komunitný plán sociálnych služieb obce Jelka na roky 2018-2022.

 

Uznesením pod č. M1b.,/2018/OZ-1:  pre literáta, básnika, Karola Fellingera, bytom Jelka, Jahodná 2016/17 finančnú podporu v sume 1 200 eur na vydanie dvoch zbierok básni deom v maďarskom jazyku.l

 

               Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účas a ukončil zasadnutie obecného zastupitežstva.

 

 

Overovatelia záp. : Görföl I.                                                                     Ing. Imre  Farkas

                                   Kovácsová B.                                                              starosta obce

Zapisovatežka: M.SzabóováDokument KPSS vo formáte .PDF

- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU


ďťż