ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

OZNAMAktualizácia

Aktualizované dokumenty:

Zverejnený aktualizovaný oznam,
Oznámenie OÚ Galanta
Oznámenie o strategickom dokumente


Zverejnené dňa:15.04.2016


Oznam:

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Verejnos je oprávnená poda k návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad v Jelke.

Zverejnené dňa:30.03.2016

Dokumenty návrhu riešenia územného plánu obe Jelka

Zverejnený oznam (.pdf)
Textová čas (.pdf)
Výkres 1 (.jpg)
Výkres 2.1 (.jpg)
Výkres 2.2 (.jpg)
Výkres  3.1 (.jpg)
Výkres 3.2 (.jpg)
Výkres 4 (.jpg)
Výkres 5.1 (.jpg)
Výkres 5.2 (.jpg)
Výkres 6 (.jpg)
Výkres 7 (.jpg)
- E-mail értesítések

EÚ projektek:EU


ďťż