Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Zápisnica z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 17.02.2015

 

Prítomní: Ing. Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing.Kiš G., Kovács J.,

                       Kovácsová B., Oros Zs., Ing.Szabóová E., MA. Szüllő A., Tóth Š.


Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R. –prednostka Obecného úradu

                            Mgr.Tomovičová M. – kontrolórka obce

                            viď.podľa priloženej prezenčnej listiny

           
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. G.Kiš a J.Kovács – 9 poslanci hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: B.Kovácsová a I. Görföl. 9. poslanci hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

 
Pán starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice                         

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Správa o činnosti

5. Schválenie členov komisií

6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka a členov a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom

7. Schválenie projektu „ Rozšírenie kapacity MŠ v Jelke“ a účasti obce Jelka v rámci predmetnej výzvy MŠ SR

8. Schválenie 2 poslancov do Rady školy pri ZŠ Jelka

9. Schválenie 2 poslancov do Rady školy pri ZŠ L.G. s VJM Jelka

10. Schválenie 2 poslancov do Rady školy pri MŠ-Óvoda Jelka

11. Rôzne: žiadosti – informácie

12.Diskusia

13. Návrh uznesenia

14. Záver

             
Pán starosta navrhol doplniť program rokovania s bodmi:

10a., Zrušenie VZN o ochrane majetku a poriadkovej službe na území obce Jelka a zrušenie

          Zásady nakladania s fondom ochrany majetku a poriadkovej službe.

10b., Schválenie termínu obecných dní

            Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania s rozšírením bodmi 10a., a 10b.,.

           
V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od 13.11.2014.

Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí.

Dňa 22.11.2014 sa uskutočnila návšteva p. starostky zo Szilu z Maďarska v sprievode športovcov- futbalistov.

Dňa 27.11.2014 bola kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva SR na objekt a na dokumentáciu Požiarnej zbrojnice v Jelke. Rekonštrukcia bola realizovaná v rámci podpory z eurofondov a SR.

Dňa 29.11.2014 citarové súbory Pengettyű a Cidrus sa zúčastnili na tradičnom festivale „ Jarný vietor vody vzdúva“ v Dunajskej Strede.

V mesiaci december sa uskutočnila kontrola novovybudovaných rozvádzačov verejného osvetlenia ako aj zaplombovanie elmerov zo strany Distribúcie el.energie ZSE distribúcia.

V ten deň aj 2.12.2014 sa odčerpávala dažďová voda z kritických miest v obci.

Ďalej v mesiaci december sa uskutočnila kontrola dokumentácie a praktickej realizácie „Rekonštrukcie verejného osvetlenia v Jelke“ verifikátorom zo strany EBRD.

Bola spracovaná žiadosť na rozšírenie kamerového systému v obci Jelka za účinnej pomoci p.poslanca Ing.G.Kiša a bola podaná na OÚ Trnava.

Dňa 12.12.2014 bolo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke.

Dňa 13.12.2014 boli organizované vianočné trhy na námestí ILKA pri OcÚ Jelka – boli úspešné.

Pán starosta bol na návšteve v Dome Dobrého Pastiera a spolu s pracovníčkou OcÚ navštívili aj Domovy sociálnych služieb, kde sú umiestnení obyvatelia Jelky – Lehnice, Horný Bar, Klížska Nemá, Košúty, Trstice, Galanta.

Dňa 15.12.2014 obec začala odvážať biologicky rozložiteľný odpad za cintorínom do firmy AVE Senec pomocou vysokokapacitných kontajnerov.

Koncom decembra obec Jelka obdržala finančnú dotáciu na obnovu podľahových krytín v budove základnej školy od MŠ SR v objeme 32 300 €, o ktorú sme požiadali v prvom polroku 2014. Spoluúčasť obce Jelka do 4 tis.eur.

 V novembri a decembri boli obnovené elektroinštalácie v počítačových miestnostiach škôl.

Koncom roka obec Jelka obdržala z Bruselu na obecné dni schválenie finančných prostriedkov v objeme 24 tisíc eur.

Obec naďalej pokračuje v zamestnaní držiteľov sociálnej pomoci na obecné služby – zmluva s ÚPSV a R Galanta.

Začiatkom januára bola spracovaná žiadosť na zaradenie DHZ Jelka do A skupiny v rámci plošného rozmiestnenia hasičských a záchranných zborov v SR. Znamená to finančnú dotáciu na obnovu prostriedkov a zabezpečenie školenia členov DHZ.

Dňa 19.1.2015 bol vykonaný odchyt túľavých psov oprávnenou osobou -6 psov.

V januári bola realizovaná obnova osvetlenia hlavného futbalového ihriska na ŠA Jelka v hodnote do 15 tisíc eur.

V dňoch 25.26. a 27. januára obec zabezpečovala odhrňovanie snehu v katastri obce Jelka aj v nočných hodinách s využitím techniky od firmy Rőth v Jelke.

V januári obec obdržala grant od EBRD na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci v objeme 48 tis. Eur. O túto sumu sa skracuje doba splátky úveru vo VÚB Galanta.

Koncom januára a začiatkom februára bola realizovaná obnova podľahových krytín v budove školy / prízemie + schody/ v rozsahu do 900 m2.

Obec Jelka spracováva žiadosť o dotáciu na rozšírenie kapacity MŠ v Jelke reagujúc na Výzvu MŠ SR. Predbežné náklady na vytvorenie ďalšieho pavilóna činia 52 tisíc eur.

Od minulého týždňa obec zabezpečuje službu na otváranie čakárne ordinácie detského lekára v OZS Jelka jednu hodinu pred začiatkom ordinácie podľa ordinačných hodín.

Rozbieha sa spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jelka v rámci regiónu podľa nových kritérií.

Obec zabezpečila pre školskú jedáleň   ZŠ Jelka umývačku riadu v hodnote do 1000 eur.


V ďalšom bode poslanci  obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili členov jednotlivých komisií.


1.,Komisia pre verejnú bezpečnosť
    predseda: MA. Szüllő Attila

   členovia: Zoltán Szüllő, Gejza Bánoczki, Róbert Madarász, Eugen László, Monika Khernová,                                                Vojtech László


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo

 predseda: Mgr.Zoltán Deák

 členovia: Štefan Bohony, Ladislav Mészáros, Ing.Tomáš Ruman, Mgr.Tomáš Horváth


3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

 predseda: Ing.Gabriel Kiš

 členovia: Igor Budai, Jozef Kovács,Zoltán Szüllő, Attila Alföldi


4. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

   predseda: Štefan Tóth

   členovia: Ing.Erika Szabóová,Mgr.Rudolf Ágh, Mgr.Lajos Szabó, Ing.Rudolf Molnár

5.Komisia pre sociálne veci

   predseda: Imrich Görföl

   členovia: Blanka Kovácsová, Irena Panghyová, Mgr.Ladislav Antal, Helena Šarköziová, Monika Némethová, Denisa Letušeková, Karol Šípoš


6. Komisia pre ochranu životného prostredia

      predseda: Zsolt Oros

       členovia: Jozef Kovács, Monika Khernová,Ing.Ľuboš Mišáni, Daniel Molnári


7. Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

     predseda: Mgr.Ilona Kántor Rőth

     členovia: Beáta Mészárosová, Zoltán Szabó, Ing.Anna Farkasová, Valentín Rajcsányi, Viola Ravaszová, Erika Kovács, Mgr., Angela Vargová, Ružena Gaálová

 
V ďalšom bode členovia OZ prerokovali Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka a členov a orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom. Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, zástupcovi starostu, predsedom a členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom a sú určené na celé funkčné obdobie. Po zhodnotení jednotlivých činností Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Jelka a členov a orgánov, zriadených OZ 9 poslanci schválili a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne schválilo projekt na „ Rozšírenie kapacity MŠ v Jelke“ a účasti obce Jelka v rámci predmetnej výzvy. Pán starosta informoval prítomných, že Obec Jelka spracováva žiadosť o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie  kapacity MŠ v Jelke. Predbežné náklady na vytvorenie ďalšieho pavilónu / 20-25 detí/ činia 52 tisíc eur. 


Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva schválili  delegovanie poslancov do:

 Rady školy pri ZŠ Jelka na funkčné obdovie 2015-2018 -  Ign.Gabriel Kiš, MA.Attila Szüllő.- jednohlasne.

Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským na funkčné obdobie 2015-2018 -  Mgr. Ilona Kántor Rőth, Zsolt Oros – 10 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Do rady školy pri Materskej škole-Óvoda Jelka na funkčné obdobie 2015-2018 -  Mgr. Zoltán Deák, Imrich Görföl  - jednohlasne.


Pán starosta informoval prítomných, že na funkciu riaditeľa ZŠ Jelka je vypísané výberové konanie, z dôvodu odchodu riaditeľky školy, Mgr. Bublávkovej do dôchodku. Pán starosta odovzdal pre zástupcov Rady školy pri ZŠ Jelka pozvánky na výberové konanie, ktoré sa bude konať dňa 26.02.2015.


Ďalším bodom rokovania bolo Zrušenie VZN obce Jelka o ochrane majetku a poriadkovej služby. Pán starosta informoval poslancov,  že od roku 2003 sa snažil o to, aby v obci Jelka bolo zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru. Pomoc prišla až v roku 2009-2010.OR PZ Galanta plánovalo vybudovanie nového barierového plotu okolo areálu policajnej stanice v Jelke a žiadalo Obec Jelka o finančnú spoluúčasť. Obec Jelka prispela na vybudovanie barierového oplotenia policajnej stanice aj na samotný nábytok vo výške 200 000 Sk. Od roku 2010 je funkčné OO PZ v Jelke.


Ďalej pán starosta informoval prítomných, že v roku 2006 OZ schválilo VZN o ochrane majetku a poriadkovej službe na území obce Jelka a Zásady nakladania s fondom ochrany majetku a poriadkovej služby. Nakoľko toto VZN stratilo aktuálnosť z dôvodu zriadenia Policajnej stanice, poriadková služba už nefunguje, navrhol zrušiť VZN o ochrane majetku a poriadkovej služby. Podotkol, že sa s tým samozrejme ruší aj funkcia- pracovné zaradenie veliteľa poriadkovej služby dňom 18.2.2015.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zrušenie VZN o ochrane majetku a poriadkovej službe a Zásady nakladania s fondom ochrany majetku a poriadkovej služby. Jednohlasne schválilo aj zrušenie funkcie veliteľa poriadkovej služby dňom 18.02.2015.


Ďalej nasledovalo schválenie termínu  Jelčianskych obecných dní. Pán starosta pripomenul, že koncom roka obec Jelka obdržala z Bruselu schválenie finančných prostriedkov na obecné dni v objeme 24 tis. Eur. Obecné dni plánujú v dňoch 19.,20. a 21. júna 2015, okrem našej obce budú pozvaní hostia z našich družobných obcí Somberek, Galgagyörk, Mutěnice a z maďarských obcí Szany a Szil. O konkrétnom programe rozhoduje kultúrna komisia. Programy budú organizované na námestí ILKA, v kultúrnom dome a na športovom areáli.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo termín Jelčianskych obecných dní na 19., 20. a 21.6.2015 v zmysle bruselského projektu Európa pre občanov-pre ľudí.


Ďalej boli prejednané došlé žiadosti.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú výpomoc v sume 500 eur pre žiakov Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s VJM v Jelke na školu v prírode, ktorá bude na Počúvadle v dňoch 19. až 23.júna 2015. Pán poslanec Kovács J. k žiadosti mal pripomienku, že v budúcnosti by mohli  organizovať pre deti „ Školu v prírode“ tu v Jelke / Poľovnícka chata/, aby spoznávali aj domáce okolie.


Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť na prevádzkovanie terminálu pre stávkovanie spoločnosti SLOVAKIA TIP, s.r.o.so sídlom Košice na území obce Jelka u subjektu SNACK BAR NIKA, ul. Mlynárska 1056, Jelka.


Ďalej OZ akceptovalo žiadosť o  rozviazanie nájomnej zmluvy o nájme bytu č.2 v bytovom dome – 6 b.j. na ulici Hlavnej r. 1353/130  k 01.05.2015 pre Tibora Nagya a manž.Silviu .

O žiadosti o pridelenie nájomného bytu v 6 b.j. v Jelke pre Petra Molnára, bytom Jelka, Vŕbová 379 a Bianku Celeng, bytom Sečianky, Hlavná 150 zatiaľ   obecné zastupiteľstvo nerozhodlo, nakoľko viacerí poslanci žiadali uvoľniť priestor na podanie žiadostí aj pre ďalších záujemcov do konca marca 2015. O tejto záležitosti obecné zastupiteľstvo rozhodne na budúcom plenárnom zasadnutí t.j. začiatkom apríla.


Ďalšiu žiadosť sme obdržali od MŠ –Óvoda Jelka o spoluprácu pri riešení nevyhovujúceho stavu objektu MŠ. Pán starosta informoval prítomných, že na rekonštrukciu Materskej školy bola vlani podaná žiadosť o dotáciu na ENVIROFOND – čakáme na posúdenie a vyrozumenie  k žiadosti.

           
Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Správu o výsledku vykonaných kontrol na rok 2014 p.Tomovičovej-hlavného kontrolóra obce Jelka.

           
V diskusii vystúpil p. Kovács J., ktorý žiadal o častejšie stretnutie poslancov. Pán starosta podotkol, že obecné zastupiteľstvo  bude zasadať podľa potreby. V súrnych prípadoch sa môže zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.  Pán zástupca starostu, Tóth Š. k tomu dodal, že  úlohou komisií je vypracovať stanoviská, návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok a predkladať ich na plenárne zasadnutie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jeden krát za tri mesiace. Okruh ľudí v rámci komisie nie je obmedzený, môžu sa prizvať aj odborníci.


Ďalej pán Kovács J.  sa dotazoval na to, že v akej poisťovni sú poistené autá a vozidlá vo vlastníctve obce, ďalej obec Jelka s ktorými poisťovňami má uzavretú zmluvu. Pani Véghová k tomu dodala, že osobné autá a nákladné vozidlá  sú poistené v poisťovni Allianz. Poistenie majetku, t.j. všetky budovy vo vlastníctve obce sú poistené v Komunálnej poisťovni.

Internet Obce Jelka je zriadené cez firmu Maxnetwork, pevnú linku aj mobilné telefóny využíva cez dodávateľa Slovak Telekom, a.s., nakoľko obec Jelka je pripojená nonstop na online linku nadriadených orgánov.


Ďalej pán Kovács J. poznamenal, že zo Stoličnej ul. ako sa odbočí na sídlisko chýba poklop na hydrante. 

Pán Görföl I. tiež upozornil na zakrytú jamu na Ravaszovej ul., ktorá je zahádzaná len zeminou.

  Pani Véghová k tomu dodala, že to sú malé  hydranty a nedostatky budú nahlásené správcovi, t.j. Zsl. vodárenskej spol. Šaľa .

 

Ďalej p. Kovácsová B. a p. Görföl I. žiadali vybudovať bezbariérový výstup v Zdravotnom stredisku u obvodnej lekárky, MUDR. Szakácsovej  a u Detského lekára MUDr.Valkára. Pán starosta to navrhol riešiť s komisiou pre výstavbu.

             
Pán Oros Zsolt sa zaujímal o vytvorení detského ihriska. Pán starosta informoval poslancov, že za Podnikateľským inkubátorom sa konečne podarilo vysporiadať pozemky s vlastníkmi. Obec Jelka na tomto mieste plánuje  vytvoriť oddychovú zónu – detské ihrisko pre deti.

           
Pán Görföl I. žiadal zabezpečiť školníka do škôlky. Pán starosta k tomu dodal, že všetky náklady idú z originálnej kompetencií, to znamená, že obec hradí všetky výdavky. Tie menšie opravy, čo sú potrebné urobí p.Bittera I.

           
Ďalej pán Görföl pripomenul, že na internetovej stránke obce Jelka detský lekár MUDr. Valkár nemá uvedené dobré telefónne číslo. Doporučil upresniť telefónne čísla lekárov na internetovej stránke obce.

           
Ďalej p. Görföl znovu žiadal o očistenie dopravných značiek s pomocnými pracovnými silami, nakoľko niektoré sú opäť zafarbené, zamaľované.

           
Pán starosta informoval prítomných, že v januári a minulý piatok s firmou AVE sa uskutočnil odvoz opotrebovaných pneumatík v objeme 17 ton.  Pre obec bol odvoz bezplatný.      

           
Keďže program rokovania bol vyčerpaný a neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 
                                                            

U Z N E S E N I A

                                   z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                 v Jelke zo dňa 17.02.2015

 
 Obecné zastupiteľstvo v Jelke
 S c h v a ľ u j e :  
Uznesením pod č. 1a.,/OZ/2015: členov jednotlivých komisií.

1.,Komisia pre verejnú bezpečnosť
    predseda: MA. Szüllő Attila

   členovia: Zoltán Szüllő, Gejza Bánoczki, Róbert Madarász, Eugen László, Monika Khernová,                                                Vojtech László


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo

 predseda: Mgr.Zoltán Deák

 členovia: Štefan Bohony, Ladislav Mészáros, Ing.Tomáš Ruman, Mgr.Tomáš Horváth


3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

 predseda: Ing.Gabriel Kiš

 členovia: Igor Budai, Jozef Kovács,Zoltán Szüllő, Attila Alföldi


4. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

   predseda: Štefan Tóth

   členovia: Ing.Erika Szabóová,Mgr.Rudolf Ágh, Mgr.Lajos Szabó, Ing.Rudolf Molnár


5.Komisia pre sociálne veci

   predseda: Imrich Görföl

   členovia: Blanka Kovácsová, Irena Panghyová, Mgr.Ladislav Antal, Helena Šarköziová, Monika Némethová, Denisa Letušeková, Karol Šípoš


6. Komisia pre ochranu životného prostredia

      predseda: Zsolt Oros

       členovia: Jozef Kovács, Monika Khernová,Ing.Ľuboš Mišáni, Daniel Molnári


7. Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

     predseda: Mgr.Ilona Kántor Rőth

     členovia: Beáta Mészárosová, Zoltán Szabó, Ing.Anna Farkasová, Valentín Rajcsányi, Viola Ravaszová, Erika Kovács, Mgr., Angela Vargová, Ružena Gaálová

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1b.,/2015/OZ:
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka a členov a orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlasovalo: 11, Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 2

 
Uznesením pod č. 1c.,/2015/OZ:
 projekt „ Rozšírenie kapacity Materskej školy-Óvoda Jelka“ a účasť obce jelka ako zriaďovateľa suvjektu v rámci predmetnej výzvy ministerstva školstva SR.

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1
d.,/2015/OZ:   delegovanie poslancov do:

 Rady školy pri ZŠ Jelka na funkčné obdovie 2015-2018 -  Ign.Gabriel Kiš, MA.Attila Szüllő.-

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 1e.,/OZ/2015:Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským na funkčné obdobie 2015-2018 -  Mgr. Ilona Kántor Rőth, Zsolt Oros –

 Hlasovalo: 11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

Uznesením pod č. 1f.,/OZ/2015:

Do rady školy pri Materskej škole-Óvoda Jelka na funkčné obdobie 2015-2018 -  Mgr. Zoltán Deák, Imrich Görföl Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1g.,/OZ/2015:
zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka o ochrane majetku a poriadkovej služby na území obce Jelka schválené Uznesením OZ obce pod číslom 3-OZ/2006 zo dňa 23.03.2006.

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1h.,/OZ/2015:
z dôvodu zrušenia VZN obce Jelka o ochrane majetku a poriadkovej služby na území obce Jelka ruší funkciu, pracovné zaradenie „ veliteľa poriadkovej služby“ dňom 18.02.2015.

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1i.,/OZ/2015:
 Zrušenie Zásady nakladania s fondom ochrany majetku a poriadkovej služby schválené Uznesením OZ obce pod číslom 3-OZ/2006 zo dňa 23.03.2006

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1j.,/OZ/2015:  termín Jelčianskych obecných dní na 19.20.-21.06.2015 v zmysle bruselského projektu Európa pre občanov-ľudí.

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1k.,/OZ/2015:
finančnú výpomoc v sume 500 Eur pre žiakov Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským v Jelke na Školu v prírode, ktorá bude na Počúvadle v dňoch 19. až 23.júna 2015.

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Uznesením pod č. 1l.,/OZ/2015:
prevádzkovanie terminálu pre stávkovanie spoločnosti SLOVAKIA TIP s.r.o. so sídlom nám. Osloboditeľov 3, Košice na území obce Jelka u subjektu SNACK BAR NIKA, ul. Mlynárska 1056, Jelka.

Hlasovalo: 11, Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 
Berie na vedomie:
Uznesením pod č. 2a.,/OZ/2015:  správu starostu o činnosti obecného úradu

Uznesením pod číslo 2b.,/OZ/2015: : Správu o výsledku vykonaných kontrol na rok 2014 .

 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Overovatelia zápisnice: Kovácsová B .                                  Ing.Imre Farkas

                                           Görföl I.                                             starosta obce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- E-mail értesítések