Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Zápisnica z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 17.8.2015


 
Prítomní:           Ing. Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ:     Mgr. Deák Z., Görföl I., Mgr. Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovács J., Kovácsová B., Oros Zs., Ing.           Szabóová E., MA. Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr. Mária Tomovičová - kontrolórka obce

                            Mgr. Rita Véghová – prednostka obecného úradu

                            Viď. podľa priloženej prezenčnej listiny.

           
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce  Ing. Imre Farkas, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

 Za členov návrhovej komisie boli určení Ing. Gabriel Kiš a Blanka Kovácsová - jednohlasne schválené.

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Zsolt Oros a Ing. Erika Szabóová – jednohlasne schválené.

 

Pán starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1.  
 2. Zahájenie
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Správa o činnosti
 6. Schválenie 1. zmeny rozpočtu na rok 2015
 7. Schválenie VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
 8. Projektová dokumentácia – zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
 9. Projektová dokumentácia – zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
 10. Územný plán obce
 11. Príspevok pre FC Jelka
 12. Rôzne: žiadosti – informácie
 13. Diskusia
 14. Návrh uznesenie
 15. Záver
 16.  

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

 • Po krádeži zariadenia chladiacej techniky v dome smútku, ktorá stála obce bezmála 3 000 €, obec dala vybudovať v objekte elektronický zabezpečovací systém.
 • Dňa 27.05.2015 zasadala komisia pre kultúru a zaoberala sa s organizáciou jelčianských obecných dní.
 • Zabezpečovali sme dovoz 4 návesov frézovaného asfaltu od VÚC TT – TTSK pre opravu ulíc v obci.
 • Dňoch 25., 26. a 27.05.2015 v nočných hodinách (23.00 hod. – 24.00 hod) vandali poškodili fasádu budovy požiarnej zbrojnice, z čelnej strany objektu s hanebnými popismi a obliatím steny farbou. Kauzu vyšetrila polícia OOPZ.
 • Dňa 04.06.2015 zasadala komisia pre kultúru a riešila organizáciu jelčianských obecných dní.
 • Dňa 11.06.2015 na športovom areáli v Jelke sa konali hry špeciálnych škôl z okresov Trnavského kraja.
 • Dňa 15.06.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s poslancami OZ. Hlavnými témami boli organizácia jelčianských obecných dní a projekt Rozšírenie kapacity MŠ v Jelke. Všetci prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s prijatím schválenej dotácie od Ministerstva školstva SR, aj za podmienok uvedených v zmluve.
 • Dňa 16.06.2015 bolo výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským v Jelke. Úspešnou uchádzačkou sa stala Mgr. Erika Kovács.
 • Dňa 16.06.2015 na dočasnom zbernom dvore sa uskutočnilo štiepkovanie drevín. Následne boli odvezené 4 kamióny štiepok.
 • V dňoch 19., 20. a 21.06.2015 sa konali veľkolepé Jelčianske obecné dni za účasti obcí Somberek, Galgagyörk, Szany, Szil z Maďarska a obce Mutěnice z Českej republiky.
 • Dňa 24.06.2015 prednostka obecného úradu a zamestnankyňa, ktorá má na starosti odpadové hospodárstvo sa zúčastnili školenia v Senci ohľadne nového zákona o odpadovom hospodárstve.
 • Dňa 25.06.2015 Bezpečnostná rada okresu Galanta s obcami Jelka a Matúškovo preverila doklady ohľadne krízových situácií na území obce.
 • Dňa 28.06.2015 Obec Jelka zabezpečila odvoz štyroch maloletých detí do detského tábora pri Banskej Bystrici. Hlavným koordinátorom tábora bol Patrik Herman. Dve deti z Jelky od rodiny Tavalyovej a 2 deti z Kráľovej pri Senci. Ich dovoz naspäť zabezpečila obec Kráľová pri Senci.
 • Dňa 25.06.2015 a dňa 30.06.2015 sa konali na obecnom úrade slávnostné rozlúčky s končiacimi žiakmi ZŠ Jelka a ZŠ L.G. s VJM Jelka.
 • Dňa 04.07.2015 sa uskutočnili pri Malom Dunaji, u farmy Mikécz Rybárske preteky o pohár starostu obce Jelka.
 • Dňa 06.07.2015 sa realizovala oprava stropu v poslednom krajnom pavilóne Materskej školy – padnutá stropná omietka.
 • Dňa 11.07.2015 sa konal Medzinárodný festival dychových súborov za účasti vyše 200 hudobníkov. Po slávnostnom otvorení festivalu na námestí Ilka, podujatie pokračovalo s koncertmi jednotlivých kapiel na javisku pri Malom Dunaji.
 • Dňa 20.07.2015 sa odstránili poruchy na vodovodných a kanalizačných vedeniach – nadzemných a podzemných – v budove školy. Realizovala sa aj rekonštrukcia sociálnych miestností pri telocvičniach ZŠ Jelka.
 • Dňa 20.07.2015 starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas sa zúčastnil na prednáške Ministerstva dopravy SR ohľadne budovania cyklotrás . Školenie sa konalo v budove MsÚ Galante. 
 • V mesiaci júl 2015 sa podpísali zmluvy s Ministerstvom školstva SR na Rozšírenie kapacity materskej školy v Jelke.
 • Dňa 21.07.2015 sa začali výskumné práce na najstaršej sakrálnej a národnej kultúrnej pamiatke obce Jelke – na rímskokatolíckom farskom kostole.
 • V júli 2015 podala obec žiadosť o finančnú dotáciu na odstránenie havarijného stavu podlahových krytín v budove školy v Jelke – II. etapa.
 • Dňa 03.08.2015 sa začínali realizácie Obnovy spevnených plôch v areáli Materskej školy Jelka. Finančná dotácia od Ministerstva školstva SR činí 10 000 €. Finančné náklady obce Jelka sú 10 150 €.
 • Projektová dokumentácia Rozšírenia kapacity Materskej školy bola postúpená na vyjadrenie kompetentným organizáciám.
 • Dňa 08.08.2015 obec Jelka sa reprezentovala na 1. Žitnoostrovskom galope v Dunajskej Strede s koňom menom Frankie od majiteľa Paľa Mikécza a s jazdcom Attilom Szvetlíkom. Obec Jelka obdŕžala od organizátorov podujatia ďakovný list.
 • Dňa 11.08.2015 sa začínala oprava podzemných vodovodných a kanalizačných vedení v budove Materskej školy Jelka. Vplyvom fyzického opotrebovania týchto vedení došlo k podmývaniu podláh a pri stavebných otváracích prácach sa zhoršili a prepadli podlahy na ploche 70 m2 (t.j. chodba a miestnosti). Tento havarijný stav je nutné odstrániť


Obec Jelka preposlala organizáciám Slovak Lines a SAD Dunajská Streda v rámci žiadosti požiadavky cestujúcej verejnosti na zmenu cestovných  prostriedkov na rok 2016.

Dňa 10.08.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s poslancami OZ v Jelke.

Opakovaná poruchovosť služobného auta obce Jelka GA 317 CA – Opel Astra.

 

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo 1. zmenu rozpočtu na rok 2015.

            Pán starosta uviedol, že pôvodný rozpočet na rok 2015 bolo treba zmeniť z nasledovných dôvodov:

-          poskytnutie finančných prostriedkov pre ŠKD ZŠ Jelka vo výške 400 €/mesiac,

-          havarijná situácia v Materskej škole Jelka - čiastka 10 000 €,

-          vypracovanie územného plánu obce Jelka – 10 000 €,

-          zabezpečenie projektových činností,

-          zvýšenie finančných prostriedkov pre FC Jelka o 250 €/mesiac.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 1. zmenu rozpočtu na rok 2015 bez výhrad.

 

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného.

            Pán starosta uviedol, že dňa 21. mája 2015 prebiehala kontrola z Krajského úradu v Trnave na nájomné byty obce. V dôsledku tejto kontroly bolo treba vypracovať VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného. Následne pán starosta predložil uvedený dokument prítomným poslancom. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného bez výhrad.

 

Pán starosta uviedol, že na základe výzvy od Enviromentálneho fondu existuje možnosť získania štátnej dotácie vo výške 200 000 € s 5 %-nou spoluúčasťou obce na zníženie energetickej náročnosti verejných objektov obce. Žiadosť o poskytnutie uvedenej dotácie treba podať do začiatku októbra 2015 na príslušný úrad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vypracovanie Projektovej dokumentácie – zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Jelke bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vypracovanie Projektovej dokumentácie – zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Jelke bez výhrad.

 

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo prepracovanie, vypracovanie územného plánu obce Jelka.

            Pán starosta uviedol, že jestvujúci územný plán obce už nie je aktuálny, resp. v dôsledku určitých zmien, ktoré nastali po vypracovaní terajšieho územného plánu (napr. výstavba plánovaného zberného dvora separovaných odpadov sa nerealizovala), urýchlene treba vypracovať nový územný plán obce.

Pán poslanec Š. Tóth sa opýtal, či boli vyhodnotené požiadavky obyvateľov ohľadom na územný plán obce. 

Pán poslanec Ing. G. Kiš poznamenal, že obsah územného plánu bude ešte prerokovaný obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prepracovanie, vypracovanie územného plánu obce Jelka.

Zároveň, obecné zastupiteľstvo jednohlasne poverilo pána starostu Ing. Imre Farkasa, aby urýchlene začal verejné obstarávanie na spracovávateľa smerného územného plánu obce Jelka

 

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo zvýšenie finančného príspevku obce Jelka pre FC Jelka futbalový klub vo výške 250 €/mesiac.

            Pán poslanec J. Kovács navrhol, aby podmienkou na získanie finančných dotácií bolo stanovené, aby každý rok jeden jelčiansky hráč z dorasteneckého mužstva vstúpil do mužstva „A“.

            Pán poslanec Mgr. Z. Deák poznamenal, že tento návrh nie je celkom akceptovateľný, nakoľko hráči z dorasteneckého mužstva nie v každom prípade chcú hrať v mužstve „A“.

            Pán poslanec MA. A. Szüllő dodal, že vychovať novú generáciu futbalových hráčov je ťažké. Pán poslanec MA. A. Szüllő ďalej navrhol, aby FC Jelka zabezpečil potrebné financie na svoju činnosť s aktívnou účasťou svojich hráčov a členov vedenia s predávaním jedla a občerstvenia na jelčianskych obecných dní

            Pán starosta poznamenal, že táto možnosť už bola v minulosti navrhovaná, ale FC Jelka jednak nemá na to finančné a personálne kapacity, a po druhé toto podnikanie vzhľadom na nepredvídateľné počasie je riskantné.  

Pán poslanec Š. Tóth poznamenal, že by bolo potrebné prešetriť, koľko finančných podpôr potreboval FC Jelka od obce na svoju činnosť pred 5 rokmi, a koľko potrebuje teraz, napriek tomu, že režijné náklady hradí obec. 

            Pán poslanec Ing. G. Kiš navrhol, aby FC Jelka urobil plán resp. návrh rozpočtu na jarnú sezónu 2016, v ktorom uvedie, konkrétne na ktoré položky plánuje finančnú dotáciu využívať.

            Pani hlavná kontrolórka Mgr. M. Tomovičová navrhla, aby FC Jelka predložil do 15.októbra 2015 žiadosť o finančnú podporu na rok 2016, a k tejto žiadosti predložil aj rozpis jednotlivých výdavkov, na ktoré dotáciu bude používať.

            Pani prednostka úradu Mgr. R. Véghová navrhla, aby FC Jelka tento návrh predložil spolu s vyúčtovaním za rok 2014 do 30. septembra 2015.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie finančného príspevku obce Jelka pre FC Jelka    futbalový klub vo výške 250 €/mesiac od 01.09.2015 do 31.12.2015.    9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienku získania finančného príspevku od obce pre FC Jelka futbalový klub na rok 2016, v zmysle ktorého FC Jelka futbalový klub musí do 30. septembra 2015 predložiť obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie za rok 2014 a rozpis jednotlivých výdavkov, na ktoré bude používaný žiadaný finančný príspevok.   9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

 

V ďalšom bode boli prejednané došlé žiadosti o jednoizbový nájomný byt v bytovom dome na ul. Hlavná č. 1353.

 

            Prítomní poslanci sa dohodli na tom, že u pridelení nájomného bytu prioritu majú vždy uchádzači, ktorí majú trvalý pobyt v Jelke.

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo poradovník uchádzačov – žiadateľov o nájomný byt (jednoizbový) v bytovom dome na ul. Hlavná č. 1353 nasledovne:

a.) Timea Vargová, nar. 29.8.1990, bytom Jelka, Trhová 338,

b.) Anna Bezurová, nar. 01.08.1936, trvale bytom Matúškovo.

 
 

V diskusii vystúpil pán starosta Ing. I. Farkas a informoval prítomných, že verejná zeleň (predovšetkým tuje a kríky vysadené pred rodinnými domami) vo viacerých uliciach obce zasahuje do cestného telesa. Tento stav ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky a robí veľké problémy v zimnom období pri odprataní snehu, preto v zmysle zákona o cestnej zelene treba túto situáciu urýchlene riešiť. Najhoršia situácia je na ulici Februárového víťazstva.

 

Pán starosta oznámil, že od mája 2015 predsedom DHZ Jelka je MA. A. Szüllő.            

 

Pán starosta informoval poslancov, že v dňoch 18. do 20.09.2015 sa koná v Galgagyörku jesenný festival. Zároveň sa opýtal, ktorí poslanci majú záujem zúčastniť sa na tomto podujatí. Nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil.

 

Pán starosta Ing. I. Farkas oznámil poslancom, že technický stav služobného auta obce Opel Astra GA 317 CA je nevyhovujúci. Auto aj v súčasnosti je v oprave. Nakoľko starosta obce na   vykonanie svojej pracovnej činnosti potrebuje funkčné auto, je nutné, aby sa v blízkej budúcnosti uvedené služobné auto bolo nahradené novým služobným autom. O riešení tejto záležitosti bude informovať poslancov v ďalšom postupe.

 

Pán poslanec J. Kovács sa informoval o tom, že v akom štádiu je vytvorenie parkovacích miest pre rodičov žiakov v areáli Základnej školy pri treťom vchode so smerovaním na Ravaszovú ulicu. 

Pán starosta odpovedal, že s touto záležitosťou sa zaoberá, a vzhľadom na technické prevedenie parkoviska na ďalšie zasadnutie OZ prizve odborníka.

 

V diskusii vystúpil pán Iljič Majda, ktorý sa opýtal, že v akej fáze vybudovania je cyklistická trasa.  

            Pán starosta odpovedal, že vybudovanie cyklistických trás je celoštátnou problematikou, a v súčasnosti sa rieši na štátnej úrovni. Štátny fond na podporu vybudovania cyklistických trás neexistuje. Ďalší problém je to, že pozemky, na ktorých sa plánuje vybudovanie cyklistických trás, sú v súkromnom vlastníctve.

           

Keďže program rokovania bol vyčerpaný a neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Gabriel Kiš prečítal návrh uznesenia , ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                             U Z N E S E N I A

            z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                  zo dňa 17.08.2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

 

S c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 6a.,/2015/OZ-3: prvú zmenu rozpočtu Obce Jelka na rok 2015.

 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6b.,/2015/OZ-3: finančný príspevok pre ŠKD Základná škola Jelka vo výške

400 €.
 

Hlasovalo : 10    Za: 10 Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6c.,/2015/OZ-3: preskupovanie finančných prostriedkov z rezervy vo výške 10 tis. Eur na odstránenie havarijného stavu v Materskej škole Jelka. Vplyvom fyzického opotrebovania podzemných vodovodných a kanalizačných vedení vo vnútri budovy MŠ došlo k úplnej deformácii podláh na rozlohe 70 m2.

 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6d.,/2015/OZ-3:  VZN obce Jelka č. 3/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a spôsob výpočtu nájomného.

 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6e.,/2015/OZ-3:  vypracovanie projektovej dokumentácie znížene

energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Jelke - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu.

 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6f.,/2015/OZ-3: vypracovanie projektovej dokumentácie zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Jelke – Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu.

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6g.,/2015/OZ-3: vypracovanie, prepracovanie smerného územného plánu obce Jelka.

 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6h.,/2015/OZ-3: realizáciu projektu Riešenie kapacity materskej školy v Jelke zmysle výzvy Ministerstva školstva SR.

 
 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 6i.,/2015/OZ-3: zvýšenie finančného príspevku obce Jelka pre FC Jelka    futbalový klub vo výške 250 €/mesiac od 01.09.2015 do 31.12.2015. 

 

Hlasovalo : 10    Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1

 

Uznesením pod č. 6j.,/2015/OZ-3: podmienku získania finančného príspevku od pre FC Jelka futbalový klub na rok 2016, v zmysle ktorého FC Jelka futbalový klub musí do 30. septembra 2015 predložiť obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie za rok 2014 a rozpis jednotlivých výdavkov, na ktoré žiadaný finančný príspevok bude používaný.

 

Hlasovalo : 10    Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1

 
 

Uznesením pod č. 6k.,/2015/OZ-3: poradovník uchádzačov – žiadateľov o nájomný byt (jednoizbový) v bytovom dome na ul. Hlavná č. 1353 nasledovne:

a.) Timea Vargová, nar. 29.8.1990, bytom Jelka, Trhová 338

            b.) Anna Bezurová, nar. 01.08.1936, trvale bytom Matúškovo

 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 
 

P o v e r u j e :

Uznesením pod č. 7a.,/2015/OZ-3:  starostu obce Jelka začať urýchlene verejné obstarávanie na spracovávateľa smerného územného plánu obce Jelka.

 

Hlasovalo : 10    Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                    

 Overovatelia zápisnice:                                                            Ing. Imre Farkas

 Zsolt Oros                                                                               starosta obce
 Ing. Erika Szabóová
 Zapisovateľka: Elvíra Hollósyová
 


zápisnica vo formáte .doc
- E-mail értesítések