ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar
V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva v Jelke zo dňa 14.10.2015

04.11.2015
V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva v Jelke zo dňa 17.8.2015

25.08.2015

V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva v Jelke zo dňa 22.5.2015

01.06.2015
Zverejnenie zápisnice zo zasadnutia obecného zastupitežstva v Jelke zo dňa 17.02.2015

25.02.2015

V priloženom dokumente zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva v Jelke zo dňa 13.11.2014.

21.11.2014

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż