ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Obec Jelka vyhlasuje Verejnú obchodnú súaž na predloženie cenových ponúk o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnutežností - obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka.

03.04.2018

ZsVs
A Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. (Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.) társaság „ÁLTALÁNOS PARDON” keretén belül lehetővé teszi mindazoknak, akik mindezidáig a vízvételt a közüzemi vízvezetékből szerződés nélkül tették vagy a szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatornahálózatba szerződés nélkül engedték, hogy 2018.04.01. és 2018.07.01. között a jogosulatlan vízfogyasztók/szennyvízkibocsátók szankciók nélkül legalizálhassák a csatlakoztatásukat.

23.03.2018

Rozhodnutie v zisovacom konaní OÚ Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie"Recyklačný dvor Jelka"

09.01.2018

Zverejnenie návrhov VZN: Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach, návrh všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka a návrh všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní elektronických služieb. Zverejnenie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

20.11.2017

Na základe informácie Ministerstva vnútra SR, odboru volieb, referenda a politických strán doručenej dňa 28.06.2017 oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil vožby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

19.07.2017

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż