ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  
Zámer obce Jelka preda majetok obce

 

Obec Jelka podža § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer preda nasledovný majetok obce: novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6928 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Znenie zámeru obce Jelka preda majetok obce

Bližšie informácie môžete získa osobne v kancelárii prednostky  Obecného  úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 182, alebo cez email: obec@jelka.sk

- E-mail értesítések
 

 

ďťż