Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Zápisnica z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva V Jelke zo dňa 22.03.2018   


Prítomní. Ing. Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing.Ruman T., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R. –prednostka úradu

                            Mgr.Tomovičová M.-hlavná kontrolórka obce

                            Viď. podľa prezenčnej listiny

               
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Kiš G. a Oros Zs. A za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr.Deák Z., a Mgr.Kántor Rőth I.


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

                      1. Zahájenie

                      2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                      3. Schválenie programu zasadnutia

                      4. Správa o činnosti

                      5. Prejednanie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce   

                          Jelka – pozemkov.

                      6. Odsúhlasenie zriadenia vecných bremien na 1 kW distribučné rozvody

                          k malopodlažnej zástavbe rodinných domov na Novojelčanskej ulici.

                      7. Rôzne:

                                     - žiadosti

                                     - informácie

          8. Návrh uznesenia

       9.  Záver


Predložený program bol jednohlasne schválený.


V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného zasadnutia.


V dňoch 14.12. až 15.12.2017 starosta obce vykonal cestu do Maďarska, kde navštívil obce do ktorých v rokoch 1947-1948 násilne vysťahovali obyvateľov obce Jelka a to: obce Mecsekjánosi, Mecsekfalu – teraz ako súčasť mesta KOMLÓ, obce Gödre, Baranyaszentgyörgy, Szágy, obce Lánycsók, Dunaszkcső, Udvar, Somberek, Görcsönydoboka


Dňa 17.12.2017 pán starosta navštívil detí odlúčených od rodičov v Dome dobrého pastiera a odovzdal im vianočné balíčky.


V dňoch 19. a 20.12 2017 spolu so sociálnou pracovníčkou navštívili jelčanov v Domove sociálnych služieb v lokalitách –Lehnice, Horný bar, Trstice, Klížska Nemá, Košúty, Galanta, Sládkovičovo a tiež im odovzdali vianočné balíky.


V mesiaci december sa uskutočnili dokončovacie práce na obnove MŠ Jelka.


Dňa 11.01.2018 bol vykonaný odchyt túlavých psov v obci Jelka – v počte 3 ks.


Pán starosta ďalej informoval prítomných , že od roku 2018 opravu a údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu vykonáva Jozef Melišek.


V mesiaci január sa uskutočnili rokovania s VÚB Galanta ohľadne preklenovacieho a investičného úveru na MŠ Jelka.


Bola podaná žiadosť o dotáciu na obnovu sociálnych miestností na Športovom areáli Jelka –SFZ.


Dňa 20.01.2018 sa začalo verejné obstarávanie na Revitalizáciu skanzenu pri Malom Dunaji –projekt cezhraničnej spolupráce. Pred podaním oznámenia do vestníka ÚVO projekt je potrebné predložiť na schválenie na Ministerstvo pôdohospodárstva SR – na riadiaci orgán.


Bola podaná žiadosť o dotáciu na výmenu umelého povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ na Úrad Vlády SR.

Koncom januára finišovali  práce na MŠ – sťahovanie zariadení interiérov zo ZŠ Jelka a z podnikateľského inkubátora. Náklady na MŠ činili: -      dotácia z EÚ  -   788 tis. €

-          dotácia zo štátneho rozpočtu          93 tis €

-          spoluúčasť obce                              46 300 €

-          spoluúčasť + neoprávnené výdaje  376 tis €. 

Dňa 2.2.2018 bolo slávnostné odovzdávanie MŠ do užívania do prevádzky  za účasti okresného úradu, dodávateľov, stavebného dozoru,  za účasti poslancov, projektanta, KREA TV, projektovej manažérky.


Dňa 5.2.2018 sa uskutočnil nástup škôlkarov  do MŠ Jelka.


Dňa 20.2.2018 bol vykonaný odchyt túlavých psov v počte 6 ks.


Dňa 25.2.2018sa uskutočnilo nahrávanie jelčianskych zvyklostí a tradičných jelčianskych tancov Slovenskou televíziou v MKS Jelka.


V mesiaci február bola príprava ŽOP na MŠ Jelka.


Bola pripravená žiadosť na Environmentálny fond L4 „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Jelka.


Boli vykonané opravy miestnych komunikácií – ul.Trhová, ul. Slaná Dolina.


Dňa 15.3.2018 sa uskutočnilo verejné obstarávanie- otvorenie obálok na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri malom Dunaji.


Dňa 15.3.2018 sa konala  obhliadka interiérov NIKA  v Športovom areáli Jelka.


Dňa 19.03.2018 sa konal pohreb pána Silvestra Oravecza, ktorý takmer 30 rokov bol duchovným pastierom v Jelke od rímskokatolíckej cirkvi. Na omši aj na samotnom pohrebe sa zúčastnilo veľa jelčanov.


Dňa 19.marca 2018 bolo pracovné stretnutie s poslancami OZ Jelka v MKS v Jelke.


V ďalšom bode nasledovalo prejednanie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – pozemkov.

 Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území  Jelka.

1/   novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 

         492 m2, zastavaná plocha

2/  novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere

       430 m2, záhrada   spolu s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 

        vo  výmere 266 m2, ostatné plochy

3/  časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na 

         predaj  834 m2, orná pôda

         s týmito podmienkami:

-          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

-          minimálna kúpna cena 27,00 €/m2

-          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

-          každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na jeden pozemok. Ak záujemca podá viac návrhov, budú všetky vylúčené zo súťaže.

Kompletné podmienky tvoria prílohu zápisnice a  budú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce  Jelka 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže.

 
Ďalej obecné zastupiteľstvo ukladalo obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej s
úťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky.Ustanovilo komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení:

1/starosta obce – Ing.Imre Farkas

2/ Ing.Gabriel Kiš-predseda komisie výstavby

3/Ing.Tomáš Ruman –poslanec

4/ Zsolt Oros- poslanec, predseda komisie ŽP

5/.Mgr.Rita Véghová-prednostka obecného úradu

6/Mgr.Tomovičová Mária- hlavná kontrolórka obce

7/ Štefan Tóth –zástupca starostu.

Komisia vyhodnotí cenové ponuky, vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťazov na každú ponúkanú parcelu, s ktorými starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.


OZ poverilo starostu obce, aby s víťazmi verejnej obchodnej súťaže uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel a na najbližšom zasadnutí OZ informoval, kto nadobudol ponúkaný majetok do vlastníctva.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo,  že Obec Jelka  ako vlastník pozemkov KN“E“ :

-  s parc.č.  3507/2 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 479 m2,

-  s parc.č.  3507/1 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 006 m2, 

-  s parc.č.  3508 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1180 m2

-  s parc.č. 128/1 v kat. úz. Nová  Jelka , zapísaný  v LV č. 1684, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 22 409 m2

súhlasí so zmluvou o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  - oprávneného z vecného bremena , ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s. , so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 – bezodplatne. Na uvedených pozemkoch podľa geometrických plánov č. 28/2018 a 29/2018/ je vyznačená trasa  stavby : „ Jelka – Malopodlažná zástavba rodinných domov – 1 kV distribučné rozvody “( pripojovacieho kábla NN rozvodu k  stavbe : „Jelka – Malopodlažná zástavba rodinných domov “) . 

               
Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť FC Jelka o  odovzdávanie priestorov prevádzky NIKA na ŠA v Jelke  do užívania športovým organizáciám obce Jelka, ktoré sa aktívne zúčastňujú súťaží a reprezentujú Obec Jelka, a to : futbalový klub FC Jelka  a stolnotenisový klub Jelka.

                Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie  žiadosť Daniely Valentikovej, bytom Jelka, veľká ul. č. 51 o odkúpenie obecného pozemku v KN „E“ s parc.č. 1150, ostatné plochy o výmere 176 m2 v kat. úz. Jelka. Pani prednostka úradu bola na miestnej obhliadke a zistila, že stavby na pozemku sú úplne inak umiestnené, ako to v žiadosti bolo predložené.  Z toho dôvodu OZ ukladá žiadateľke, aby  na najbližšie zasadnutie  predložila geometrický plán na pozemky a stavby, ktoré sú vedené v jej vlastníctve. Geometrický plán je potrebný k posúdeniu návrhu a vzájomných vzdialeností objektov od hraníc pozemkov.

                Ďalej hlavná kontrolórka obce Mgr. Tomovičová  predniesla správu o výsledkoch kontroly za rok 2017. Správa tvorí prílohu zápisnice.

              Pán starosta informoval prítomných, že obec Jelka plánuje opravu miestnych komunikácii. Poznamenal, že do polovici apríla je potrebné zhodnotiť-zhrnúť nedostatky miestnych komunikácií – súhrn m2 a vytýčiť verejné obstarávanie. 

                Pán poslanec Inr.Ruman T. sa dotazoval na to, či sa podnikli nejaké kroky ohľadne umiestnenia zákazových značiek, oznamovacích tabúľ pred školou. (Je tu škola, Pozor deti atď ) . Pán starosta k tomu dodal, že pre rodičov prichádzajúcich s ďeťmi do škôl resp. pri ich odchode je možnosť využitia veľkej odstavnej plochy pred MKS v Jelke. Z tohto miesta je bezpečný prístup do škôl po chodníku.

Ďalej pán Ing.Ruman navrhol umiestniť na území obce informačné-smerovacie tabule , napr. obecný úrad, cintorín, kostol, pošta atď. Ďaľej sa pýtal na to či už boli odstránené zistené nedostatky pri slávnostnom odovzdávaní Materskej školy ako napr. nezakryté rúry, chýbajúce, poškodené prahy, atď.) Pani prednostka poznamenala, že nezakryté rúry na základe stanoviska RÚVZ vyhovujú hygienickým podmienkam a tie malé nedostatky ako napr. výmena starých skríň, oprava práh pred dverami budú postupne odstránené.

     Pán starosta informoval prítomných, že z príležitosti  Dňa Zeme  Obec Jelka dňa 7.apríla 2018 organizuje v obci veľké upratovanie. Pán poslanec Oros Zsolt ponúkol spoluprácu so stranou MOST-HÍD s tým, že zabezpečí rukavice a vrecia pre zúčastnených. Pán starosta navrhol stretnutie dňa 4.a  apríla  2018 o 17,00 hodine v kultúrnom dome ohľadne veľkého upratovania.

                Pán hosť Molnári Marian sa opýtal, že drobné kamene, ktoré boli rozsypané na cestu pri posledných námrazách, kedy budú pozametané a pozbierané.

            Prítomní  poslanci a pani prednostka navrhli, že vlastníci nehnuteľností v rámci veľkého jarného upratovania  by mali urobiť  poriadok aj  pred svojimi domami. Prednostka obecného úradu navrhla vyhlásiť túto záležitosť  aj v miestnom rozhlase. 

            Pán starosta srdečne pozval prítomných poslancov na oslavu z príležitosti Dňa pedagógov, ktorá sa uskutoční dňa 28.marca 2018 o 13,00 hod. v kultúrnom dome.

          Keďže neboli vznesené iné pripomienky a návrhy pán poslanec Ing.Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

U Z N E S E N I A

z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Jelke 22.03.2018

 

Obec zastupiteľstvo v Jelke

vyhlasuje:

Uznesením pod č. 1.,/2018/OZ/-1 : verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území  Jelka.

1/   novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 

         492 m2, zastavaná plocha

2/  novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere

       430 m2, záhrada   spolu s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 

        vo  výmere 266 m2, ostatné plochy

3/  časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na 

         predaj  834 m2, orná pôda

s týmito podmienkami:

-        kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

-          - minimálna kúpna cena 27,00 €/m2

-          - hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

-          - každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na jeden pozemok. Ak záujemca podá viac návrhov, budú všetky vylúčené zo súťaže.

Kompletné podmienky tvoria prílohu zápisnice a  budú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce  Jelka 

           

Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

schvaľuje:

Uznesením pod č. 2a.,/2018/OZ-1: podmienky obchodnej verejnej súťaže / v prílohe uznesenia/

 Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 

ukladá:

Uznesením pod č. 3., /2018/OZ-1: Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky .


Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 

ustanovuje:

Uznesením pod č. 4/2018/OZ-1: komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení:

1/starosta obce – Ing.Imre Farkas

2/ Ing.Gabriel Kiš-predseda komisie výstavby

3/Ing.Tomáš Ruman –poslanec

4/ Zsolt Oros- poslanec, predseda komisie ŽP

5/.Mgr.Rita Véghová-prednostka obecného úradu

6/ hlavnú kontrolórku obce : Mgr. Máriu Tomovičovú, 

7/ zástupcu starostu : Štefana Tótha

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťazov  na každú  ponúkanú parcelu, s ktorými starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.


Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

poveruje:

Uznesením pod č. 5/2018/OZ-1: starostu obce, aby s víťazmi verejnej obchodnej súťaže uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel a na najbližšom zasadnutí OZ informoval, kto nadobudol ponúkaný majetok do vlastníctva. 
 

Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 

schvaľuje:

Uznesením pod č. 2b.,/2018/OZ-1: - Obec Jelka  ako vlastník pozemkov KN“E“ :

-  s parc.č.  3507/2 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 479 m2,

-  s parc.č.  3507/1 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 006 m2, 

-  s parc.č.  3508 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1180 m2

-  s parc.č. 128/1 v kat. úz. Nová  Jelka , zapísaný  v LV č. 1684, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 22 409 m2

 

súhlasí so zmluvou o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  - oprávneného z vecného bremena , ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s. , so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 - bezodplatne. Na uvedených pozemkoch podľa geometrických plánov č. 28/2018 a 29/2018/ je vyznačená trasa  stavby : „ Jelka – Malopodlažná zástavba rodinných domov – 1 kV distribučné rozvody “( pripojovacieho kábla NN rozvodu k  stavbe : „Jelka – Malopodlažná zástavba rodinných domov “) . 

 

Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 

Uznesením pod č. 2c., /2018/OZ-1: odovzdávanie priestorov prevádzky NIKA na ŠA v Jelke  do užívania športovým organizáciám obce Jelka, ktoré sa aktívne zúčastňujú súťaží a reprezentujú Obec Jelka, a to : futbalový klub FC Jelka  a stolnotenisový klub Jelka.

 Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

berie na vedomie:

Uznesením pod č. 6.,/2018/OZ-1: žiadosť o odkúpenie pozemku v KN“E“  s parc.č. 1150, ostatné plochy  o výmere 176 m2 v kat.úz. Jelka.

Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 

ukladá:
Uznesením pod č. 3a.,/2018/OZ-1:
žiadateľke  Daniele Valentíkovej, bytom Jelka, Veľká 51, aby   na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložila geometrický plán na pozemky a stavby, ktoré sú vedené v jej vlastníctve. Geometrický plán je potrebný k posúdeniu návrhu a vzájomných vzdialeností  objektov od hraníc pozemkov.

Hlasovalo :10      Za:10           Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 

 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Overovatelia zápisnice: Mgr.Deák Z.                                                       Ing.Imre Farkas

                                   Mgr.Kántor Rőth I.                                              starosta obce

- E-mail értesítések