ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Vážení obyvatelia obce Jelka, dovožujeme si Vám oznámi, že príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol v roku 2019 vo výške 5 735,80 Eur. Príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol použitý na rekonštrukciu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorín. Náklady na rekonštrukciu týchto ciest boli vo výške 7 308,- Eur. S úctou Ing. Gabriel Kiš starosta obce

30.06.2020
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor a Obec Jelka zvoláva na 30.07.2020 (t. j. štvrtok ) o 17,00 hod. do kultúrneho domu v Jelke ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Nová Jelka, areál hospodárskeho dvora.

25.06.2020

Stavebné povolenie na stavbu: Stavebné povolenie na stavbu - súbor stavieb: „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. čas - SO 06.1 - VN prípojka, SO 06.2 - Plánovaná transformačná stanica 250 kVA, SO 07 - Distribučné rozvody“ na pozemkoch parc. č. 51/12, 51/6, 47/5, 47/1, 46/8, 45/22, 45/1, 45/9 a 128/1 v katastrálnom území Nová Jelka a na pozemkoch parc. č. 3508, 3507/1, 3505/1, 3505/2 a 3179 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

19.06.2020
Értesítjük a lakosságot, hogy a SLOVAK LINES közlekedési vállalat 2020. december 13-án hatályba lépő, készülő menetrendjével kapcsolatos kéréseiket, illetve javaslataikat 2020. július 31-ig írásban - elektronikus úton vagy papír alapon - nyújthatják be a helyi községi hivatal számára.

19.06.2020

Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podža § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatežov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.....

18.06.2020
OZNAM: Začatie obstarávania Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2.

17.06.2020

Ezúton meghívom a képviselőtestület tagjait a község 2020. évi 2. ülésére, melyre 2020. május 18-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel kerül sor a községi hivatal .....

12.06.2020
Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020
Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020

- E-mail értesítések


 

 

ďťż