Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Obec Jelka oznamuje, že dňa 09.09.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – tuja západná v počte 1 ks s obvodom kmeňa 46 cm

25.09.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 08.09.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – čerešňa "Kordia" v počte 1 ks s obvodom kmeňa 30 cm

25.09.2020

Obec Jelka oznamuje, že dňa 07.09.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 1 ks s obvodom kmeňa 126 cm

25.09.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 07.09.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 1 ks s obvodom kmeňa 85 cm

25.09.2020

Sčítanie obyvateľov domov a bytov Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

24.09.2020
Stavebníčka Lenka Ősziová rod. Ősziová, bytom 925 32 Veľká Mača, Krásna 930, požiadala dňa 07.09.2020 o povolenie zmeny stavby „Nadstavba a stavebné úpravy na rodinnom dome so súp. č. 1250“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom OcÚJE-TX1/798/2017 dňa 08.09.2017 s právoplatnosťou dňa 08.09.2017.

23.09.2020

Stavebníci Anton Baros a Marta Barosová, obaja bytom Záhradnícka 187/2, 925 23 Jelka, podali dňa 16.09.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom, 0271“ na pozemkoch s parc. č. 964/1 a 965 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

23.09.2020
Magdaléna Tanková, bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3 a Simona Tanková, bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3, podali dňa 18.09.2020 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o povolenie odstránenia stavby: „Rodinný dom so súp. č. 243“ na pozemku parc. 707/6 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

22.09.2020

Stavebníci Vincent Makácsek, bytom Školská 442/42, 925 23 Jelka a Monika Andrásiová, bytom Novojelčanská 1210/113, 925 23 Jelka, podali dňa 16.09.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom s garážou - novostavba“ na pozemkoch s parc. č. 497/6 a 497/5 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

17.09.2020
Jóka polgálmestere összehívja Jóka község 2020. évi 3. tervezett ülését, melyre 2020. szeptember 18-án (péntek) 18:00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében.

07.09.2020

- E-mail értesítések