Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Obec Jelka oznamuje, že dňa 25.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – agát biely v počte 1 ks s obvodom kmeňa 80 cm

26.02.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 24.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 1 ks s obvodom kmeňa 42 cm

26.02.2020

Obec Jelka oznamuje, že dňa 24.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 10 ks s obvodmi kmeňa od 80 do 90 cm

26.02.2020
Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.....

26.02.2020

Obec Jelka oznamuje, že dňa 24.02.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – smrek obyčajný v počte 2 ks s obvodom kmeňa 40 cm a 50 cm a borovica lesná v počte 3 ks s obvodmi kmeňa 40 cm a 60 cm

24.02.2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

28.01.2020

Ezúton meghívom a képviselőtestület tagjait a község 2020-as évi 1. rendkívüli plenáris ülésére, melyre 2020. január 30-án, /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel kerül sor a kultúrház épületében. Program: 1. Megnyitó 2. A javaslóbizottság és a jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása...

27.01.2020

Týmto zvolávam 4. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 10.12.2019 /utorok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom: 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice ....

03.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Jelke na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach vydáva na kalendárny rok 2019 toto

26.11.2019

- E-mail értesítések