ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Obec Jelka oznamuje, že dňa 31.10.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 6 ks s obvodmi kmeňa 2 ks 78,5 cm, 2 ks 64 cm a 2 ks 48 cm podža § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z..

18.11.2019
A Nyugat-Szlovákiai Villanyművek, rt. a 251/2012 törvény 11. §-ának értelmében felszólítja az ingatlantulajdonosokat, az ingatlanok bérlőit és kezelőit, hogy amennyiben az ingatlanjaik területén olyan fák és egyéb növényzet található, amelyek akadályozzák és veszélyeztetik a folyamatos áramszolgáltatást, hogy legkésőbb 2020. január 7-ig végezzék el ezeknek a fáknak és egyéb növényzeteknek a gallyazását ill. eltávolítását.

15.11.2019

A Nyugat-Szlovákiai Vízművek tudatja, hogy 2020. január 1-től megváltozik a vízórák leolvasásának és a vízfogyasztás fakturációjának időponrótja

14.11.2019
Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad v podža § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil návrh podža § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podža § 39 a) stavebného zákona v y d á v a rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu: „ILKA PARK – JELKA, Novostavba 2 rodinných domov so 4-mi bytovými jednotkami“ pre investora: T-ZONE s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 3673562 na pozemkoch s parc. č. 868/1, 883, 882/2, 882/1, 882/3 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

11.11.2019

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

07.11.2019
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. ...

07.11.2019

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

07.11.2019
UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

04.11.2019

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

04.11.2019
Zverejňujeme voličom z našej obce elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vožbu do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 prostredníctvom pošty. Záujemcov žiadame, aby svoju žiados o vožby poštou posielali na adresu: pam@jelka.sk

29.10.2019

- E-mail értesítések


 

 

ďťż