ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


Rozhodnutie v zisovacom konaní OÚ Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie"Recyklačný dvor Jelka"

09.01.2018

Zverejnenie návrhov VZN: Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach, návrh všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka a návrh všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní elektronických služieb. Zverejnenie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

20.11.2017

Na základe informácie Ministerstva vnútra SR, odboru volieb, referenda a politických strán doručenej dňa 28.06.2017 oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil vožby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

19.07.2017

Ezennel a Jóka község polgármestere összehívja a falu képviselőtestületének 2. plenáris ülését, amely 2017. június 6.-án / kedden / 17,00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi kultúrház épületében

31.05.2017

 logo - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u vožne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

09.02.2017
znak obce Jelka
Obec Jelka, dňa 19.12.2016 obdržala doporučený list (evidovaný pod č. Al1/1398/20 16) poslanca obecného zastupitežstva v Jelke Jozefa Kovácsa, bytom Jelka, Štúrova 1113, v ktorom oznamuje, že sa vzdáva mandátu poslanca obecného zastupitežstva v Jelke.

23.12.2016

- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż