Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Programy a dokumenty obce
Plán hospodárskeho s sociálneho rozvoja obce Jelka na roky 2014-2022

Dokument PHSR vo formáte .PDFUznesenie obecného zastupiteľstva v Jelke o PHSR  obce Jelka


Uznesenie obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 14.10.2015 o schválení opatrení, projektov a aktivít za obec Jelka ako súčasti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2022.

Dokument uznesenia vo formáte .PDF
Finančný rámec pre realizáciu PHSR vo formáte .PDF

Zverejnené 14.10.2015


Program odpadového hospodárstva obce Jelka na roky 2011-2015

Dokument POH vo formáte .PDF
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU