Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Fontos telefonszámok
Tűz-és mentőszolgálat, rendőrség: 112
Tűzoltóság:                                  150, 112
Mentők:                                       155, 112
Rendőrség:                                  158, 112
Sürgősségi szolgáltatás:                0123Vezetékes telefon- hiba jelentések: 12129
Villamosenergia - hiba jelentések:   0800 111 567
Víz - hiba jelentések:                     0800 121 333
Gáz - hiba jelentések:                    0850 111 727


- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU