Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Oktatási Intézmények       
        


Alapiskola

Cím:  Školská 399/1; Jelka
Telefon: 031/7876 104
Web: http://www.zsjelka.edu.sk/


Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola


Cím: Iskola utca 399/1; Jóka
Telefon: 031/7876 103
Web: http://www.zsmjelka.edu.sk/


Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

Cím: Iskola utca 399; Jóka
Telefon: 031/7876 615
Web: http://szsvjmjelka.edupage.org/


Speciális Alapiskola

Cím: Iskola utca 399; Jóka
Telefon: 031/7876 446
Web: http://www.szsjelka.sk/


Óvoda

Cím: Béke utca; Jelka
Telefon: 031/7876 159
Web: http://www.ms-ovoda-jelka.eu/
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU