ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Kérelmek feldolgozása


Az oldal tartalma hamarosan át lesz fordítva!

Postup pri vybavovaní žiadostí a sažností

 • Sažnosti možno podáva v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, riešia sa podža postupu určeného zákonom.
 • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podáva v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade


Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Medzi žiadosti patria:

 • stavebné povolenia
 • kolaudácie
 • žiadost o umiestnení stavieb
 • ohlasovanie drobnej stavby

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

 •  každá žiados sa podáva písomne alebo ústne na OcÚ
 •  žiadosti sú prejednané na najbližšom zasadaní Obecného zastupitežstva
 •  o výsledku žiadosti bude podávatež vyrozumený do 10 dní od zasadania Obecného zastupitežstva, ktoré prerokuje jeho žiados. Starosta obce môže túto lehotu predĺži o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné na objektívne zisovanie a preverovanie právne významných skutočností.
 •  o výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne
 •  anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podža vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż