ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Jelka

 Rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka      (účinné od 1.1.2018)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach  č. 3/2017     (účinné od 1.1.2018)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka  č. 4/2017 o poskytovaní elektronických služieb    (účinné od 1.1 2018)

Rozpočet obce na rok 2018 - 2020

Rozpočet obce na rok 2017 - po 1. úprave

Rozpočet obce na rok 2017 až 2019

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach (platné od 1.1.2017)

Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku na území obce Jelka (platné od 1.3.2017)

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelka Platná od 01.07.2016
Rozpočet obce na rok 2016 až 2018


Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 až 2017

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jelka č. 3./2015 o podmienkach pridežovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného


Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvatežov pitnou vodou
Rok 2013

Smernica č-01/2013 o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu

Programový rozpočet obce Jelka na roky 2013 - 2015 - 2. zmena


Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka číslo 2 /2012


Rozpočet obce na rok 2013

Upravený rozpočet obce na rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea materskej školy a na žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území obce Jelka


Rok 2012

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka č.1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce


Výška príspevku MŠ jedáleň

Výška príspevku ZŠ jedáleň

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Poskytovanie príspevku na stravu

VZN obce Jelka - dane

Pracovný poriadok
- E-mail értesítések
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávatež "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podža §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk


Program kultúrneho domu v Jelke
Projekty EÚ:

EU


ďťż