Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Vláda Slovenskej republiky dňa 28.02.2021 prijala uznesenie č. 123, ktorým sa sprísňuje zákaz vychádzania. Od 08.03.2021 bude platiť povinnosť nosiť respirátory FFP2 v obchodných prevádzkach a v prostriedkoch hromadnej dopravy. Od 15.03.2021 bude platiť povinnosť nosiť respirátory FFP2 vo všetkých interiéroch okrem domácností.

02.03.2021
Stavebníci Gábor Ravasz, bytom Školská 463/65, 925 23 Jelka, a manželka Kristína Ravaszová, bytom Štúrova 1115/7, 925 23 Jelka, požiadali dňa 26.02.2021 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom OcÚJE-TX1/127/2018 dňa 15.02.2018 s právoplatnosťou dňa 20.02.2018.

01.03.2021

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad dodatočne povoľuje stavbu „Prístavba garáže“ na pozemku parc. č. 95/9 v kat. území Nová Jelka, pre stavebníkov: Jozef Dömötör a manželka Silvia Dömötörová, obaja bytom Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka.

01.03.2021
Oznamujeme vám, že 27.02.2021 a 28.02.2021 budeme testovať na COVID-19 na dvoch mobilných odberných miestach (MOM) v našej obci, konkrétne MOM – Kultúrny dom a MOM – Požiarna zbrojnica. MOM – Základná škola bude z technických príčin zatvorené.

23.02.2021

Obec Jelka v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších právnych predpisov uverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

18.02.2021
V zmysle ustanovenia § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Znenie navrhovaného VZN nájdete v článku.

17.02.2021

Určite ste už v médiách zachytili, že bol prijatý zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Týmto zákonom sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov (prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webe). Elektronické samosčítanie je potrebné realizovať v dobe od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

15.02.2021
Oznamujeme vám, že 13.02.2021 a 14.02.2021 budeme testovať v rámci testovania na COVID-19 na dvoch mobilných odberných miestach (MOM) v našej obci, konkrétne MOM – Základná škola a MOM – Kultúrny dom. MOM – Požiarna zbrojnica bude z technických príčin zatvorené.

10.02.2021

- novinky e-mailom


 

Počasie Jelka online