Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 890/7, druh pozemku: záhrada o výmere 612 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

11.05.2021
Obec Jelka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy - Óvoda, Mierová 960/18, Jelka s nástupom od 01.07.2021.

10.05.2021

Oznamujeme vám, že v dňa 15.05.2021 budeme testovať na COVID-19 na jednom mobilom odberovom mieste (MOM) v našej obci, a to v MOM – Kultúrny dom. MOM – Požiarna zbrojnica a MOM - Základná škola budú zatvorené.

10.05.2021
Obec Nová Dedinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy, Hlavná 49, 900 29 Nová Dedinka s predpokladaným nástupom od 01.08.2021.

10.05.2021

Obec Nová Dedinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy, Hlavná 49, 900 29 Nová Dedinka s predpokladaným nástupom od 01.08.2021.

10.05.2021
Stavebník Mgr. Andrej Kolesík, bytom Borodáčová 4, 821 03 Bratislava, podal dňa 25.02.2021 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o dodatočné stavebné povolenie začatej stavby „Rekreačný objekt, sklad náradia a mólo“.

05.05.2021

V článku nájdete požiadavky spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. na zber plastov.

05.05.2021
Oznamujeme vám, že v dňa 08.05.2021 budeme testovať na COVID-19 na jednom mobilom odberovom mieste (MOM) v našej obci, a to v MOM – Kultúrny dom. MOM – Požiarna zbrojnica a MOM - Základná škola budú zatvorené.

04.05.2021

- novinky e-mailom


 

Počasie Jelka online