Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základných škôl


Číslo spisu: OcÚJE-507/2021                                                                 

V Jelke dňa 31.03.2021

 

R O Z H O D N U T I E

zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základných škôl

 

Obec Jelka ako zriaďovateľ Materskej školy – Óvoda so sídlom Mierová 960/18, 925 23 Jelka, Základnej školy so sídlom Školská 399, 925 23 Jelka (vyučovací jazyk slovenský) a Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským – Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, so sídlom Školská 399/1, 9258 23 Jelka (vyučovací jazyk maďarský) podľa § 150 ods. 8 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov


r o z h o d l a

    O

I. Prevádzka Materskej školy – Óvoda so sídlom Mierová 960/18, 925 23 Jelka sa od 07.04.2021 obnovuje.

II. Prezenčné vyučovanie na 1. stupni Základnej školy so sídlom Školská 399, 925 23 Jelka (vyučovací jazyk slovenský) sa od 07.04.2021 obnovuje.

III. Prezenčné vyučovanie na 2. stupni Základnej školy so sídlom Školská 399, 925 23 Jelka (vyučovací jazyk slovenský) zostáva prerušené do odvolania.

IV. Prezenčné vyučovanie na 1. stupni Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským – Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, so sídlom Školská 399/1, 9258 23 Jelka (vyučovací jazyk maďarský) sa od 07.04.2021 obnovuje.

V. Prezenčné vyučovanie na 2. stupni Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským – Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, so sídlom Školská 399/1, 9258 23 Jelka (vyučovací jazyk maďarský) zostáva prerušené do odvolania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Zriaďovateľ prijal rozhodnutie na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktoré za súčasnej epidemiologickej situácie odporúča prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež pokračovať v prezenčnej forme výučby v MŠ a na prvom stupni ZŠ pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Ministerstvom školstva.

 

Zriaďovateľ zohľadnil aj aktuálnu epidemiologickú situáciu v obci Jelka, kde počet nakazených má klesajúcu tendenciu.

 

Z vyššie uvedených dôvodov zriaďovateľ rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

 Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

- novinky e-mailom