Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Starosta obce JELKA


v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien

                                               a doplnkov

 

                                                Z V O L Á V A M

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

                                       dňa  7. decembra 2018

                           t.j. v piatok so začiatkom  o 16,00 hod.

                                v Kultúrnom dome v Jelke.

 

Program rokovania:

 1. 1.     Otvorenie zasadnutia OZ
 2. 2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. 3.     Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, osvedčenia o zvolení do OZ
 4. 4.     Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. 5.     Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. 6.     Vystúpenie – príhovor novozvoleného starostu
 7. 7.     Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. 8.     Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 9. 9.     Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov a tajomníkov
 10. 10.   Návrh na schválenie sobášiacich
 11. 11.   Návrh na určenie platu starostu obce
 12. 12.   Diskusia
 13. 13.   Záver

 

                                                                    Ing.Imre Farkas

                                                                        starosta obce

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU