Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Zámer obce Jelka predať majetok obce

 

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce:

 

  • novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“),
  • novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“).

 

Obec Jelka po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať novovytvorené pozemky žiadateľom: Ľudovítovi Palsovicsovi a  Márii Palsovicsovej, obaja trvale bytom Slaná dolina 77/12, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú:

  • obec Jelka novovytvorené pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít,
  • žiadateľ novovytvorené pozemky dlhodobo užíva a zveľaďuje,
  • na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľov,
  • novovytvorené pozemky bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a to: pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1161, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 910, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta,
  • predajom novovytvorených pozemkov dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

 

Kúpna cena vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku 1 je vo výške 2 578,70,- € (12,05 € / 1m², 2 578,70 € / 214 m²). Kúpna cena vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku 2 je vo výške 265,10 € (12,05 € / 1m², 265,10 € / 22 m²). Kúpna cena novovytvorených pozemkov 1 a 2 je spolu vo výške  2 843,80 €, zaokrúhlene vo výške 2 840,- €. Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom.


 

V Jelke dňa 05.02.2021

 

S úctou                                                                                                                                

 

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 05.02.2021

Zverejnené na webovom sídle obce www.jelka.sk odo dňa: 05.02.2021

- novinky e-mailom