Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Pozvánka na 4. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2019

 

 


Týmto zvolávam 4. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 10.12.2019 /utorok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1.  Zahájenie
2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.  Schválenie programu zasadnutia
4.  Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5.  Interpelácia
6.  Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach
7.  Návrh a úprava rozpočtu obce na roky 2020-2022
8.  Návrh VZN obce Jelka o poplatku za rozvoj
9.  Návrh VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka
10.Návrh VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver

 

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

 

- novinky e-mailom