Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Prechádzame na množstevný zber komunálneho odpadu


Vážení obyvatelia. Od 1.1.2022 je v našej obci zavedený množstevný zber komunálneho odpadu.Čo to znamená?

Hlavná zmena pre obyvateľa je v tom, že v roku 2022 sa neplatia poplatky obci za komunálne odpady na osobu za rok, ale za množstvo vyprodukovaného NEVYTRIEDENÉHO odpadu. Po novom bude pevne stanovená cena za vývoz jeden 120l smetnej nádoby (kuky) na 4,50€.

Tento nový spôsob zohľadňuje tlak ministerstva životného prostredia na maximalizáciu triedenia komunálnych odpadov, ako aj požiadavky mnohých z vás, ktorí poctivo triedia a smetné nádoby (kuky) im odvážajú poloprázdne. Podľa nového systému bude každá domácnosť platiť toľko, koľko nevytriedeného odpadu vyprodukuje. Je to spravodlivejší spôsob spoplatnenia.

Frekvencia vývozov zostáva rovnaká – raz za 2 týždne, ale po novom bude závisieť iba na domácnosti, či smetnú nádobu vyloží každé 2 týždne, raz za mesiac, alebo ešte menej často. Naša obec ponúka možnosť triedenia všetkých vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu vyprodukovaných domácnosťami plasty, papier, kovy, sklo, bioodpad, kuchynský odpad, oleje z kuchyne, baterky, elektroodpad, objemový odpad. Do smetnej nádoby by malo teda putovať iba minimum odpadu – teda nevytriediteľný odpad. Záleží na každom občanovi, ako sa k tomu postaví.

Asi najvýstižnejšou charakteristikou nového systému zberu komunálneho dopadu je veta:

 

Koľko vyprodukujem .... toľko zaplatím, alebo Čím viac vytriedim .... tým viac ušetrím.

 


Praktické informácie a čísla

Výška poplatkov

120l smetná nádoba

1 vývoz

4,50 EUR

26 vývozov/rok = dvojtýždenný interval

117,00 EUR

13 vývozov/rok = mesačný interval

58,50 EUR

240l smetná nádoba

 

1 vývoz

9,00 EUR

26 vývozov/rok = dvojtýždenný interval

234,00 EUR

13 vývozov/rok = mesačný interval

117,00 EUR

1100l smetný kontajner

 

1 vývoz

41,25 EUR

26 vývozov/rok = dvojtýždenný interval

1072,50 EUR

13 vývozov/rok = mesačný interval

536,25 EUR

120l AVE vrece (na komunálny odpad)/ks

4,00 EUR

 

Počet vývozov za rok sa automaticky počíta vďaka začipovaným nádobám.Pre lepšie pochopenie uvádzame nasledujúce príklady.

Príklad 4-člennej domácnosti – v roku 2021 bol pre 4 člennú domácnosť poplatok vo výške 110 EUR. V roku 2022 pri dvojtýždňovom intervale vývozov = 26 vývozov je výška poplatku 117 EUR. Ak domácnosť nevyloží smetnú nádobu každý 2 týždeň, ale napríklad iba 23 krát, poplatok jej bude znížený o 13,50 EUR (3x4,50 EUR). Táto suma bude domácnosti automaticky odrátaná zo sumy výmeru na nasledujúci rok. Ak domácnosť nedostatočne triedi a nestačí jej smetná nádoba v 2-týždňovom intervale, môže si zakúpiť AVE vrece, alebo si vyložiť aj ďalšiu začipovanú nádobu, ale každý jeden vývoz bude spoplatnený sumou 4,50 EUR.

Príklad 2  člennej domácnosti – v roku 2021 bol pre 2 člennú domácnosť poplatok vo výške 55 EUR za 120 litrovú nádobu pri dvojtýždňovom vývoze. Toto ale nebolo spravodlivé voči 4 členným domácnostiam, ktoré triedili a mali k dispozícii na osobu len polovičný objem smetnej nádoby (120 litrov pre 2 osoby oproti 120 litrom pre 4 osoby). Preto odporúčame 2 členným domácnostiam využiť 4-týždňový interval vývozov za 58,50 EUR.Dôležitá informácia pre dôchodcov!!

Domácnosť, v ktorej žije sám jeden dôchodca (jednočlenná domácnosť) môže získať zľavu z poplatku za komunálne odpady vo výške 50% a to za podmienky, že dodrží 4-týždňový interval vývozov alebo maximálne 13 vývozov za rok. Poplatok pre takéto domácnosti pri 13-tich vývozoch je 29,25 EUR/rok.

 

Prečo dochádza k zmene systému?

Zmenou systému poplatkov naša obec reaguje na požiadavky ministerstva životného prostredia, aby sme maximalizovali triedenie odpadov a znižovali množstvo netriedeného komunálneho odpadu. Zároveň je to aj reakcia na neustále zvyšovanie cien v odpadovom hospodárstve. K zdražovaniu prichádzalo každoročne z dôvodov zvyšovania cien naprieč celým slovenským hospodárstvom a nedostatku skládok na trhu. Za posledné tri roky obci niektoré náklady narástli o 200 až 300%. Vďaka zmenám, ktoré sme u nás začali zavádzať pred tromi rokmi, sme zabránili extrémnemu zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Vďaka zavedeným zmenám sme výrazne zvýšili mieru triedenia v našej obci a zmodernizovali sme celý systém. Keďže všetci sme iní a každý pristupuje k triedeniu rôzne, zaviedli sme spravodlivejší poplatkový systém, ktorý zohľadňuje úroveň triedenia každej jednej domácnosti.

Výmery na tento rok vám budú zasielané v mesiaci február. Pre domácnosti v ktorých žije jedna ale dve osoby budú výmery automaticky nastavené na 4-týždňový interval vývozov. Pre domácnosti v ktorých žije tri alebo viac osôb budú výmery automaticky nastavené na 2-týždenný interval vývozov. Domácnosti ktorým prednastavený interval vývozov smetnej nádoby nevyhovuje žiadame, aby do konca januára kontaktovali obecný úrad a požiadali a zmenu intervalu vývozov.

Tohtoročné výmery budú obsahovať sumu poplatku za komunálne odpady za celý rok 2022. V roku 2023, teda o rok bude vykonané vyúčtovanie reálneho počtu vývozov každej domácnosti. Domácnostiam, ktoré nevyložili smetnú nádobu v roku 2022 toľko krát ako mali zaplatené budú tieto výsypy odpočítané z poplatkov za rok 2023. Tie domácnosti, ktoré vyložili smetnú nádobu viac krát ako mali zaplatené, budú musieť doplatiť tieto výsypy vo výmere na rok 2023.

V prípade nejasností sa pokojne obráťte telefonicky na tel. čísle 031 7876 182, emailom na pam@jelka.sk alebo osobne na úsek odpadového hospodárstva obecného úradu p. Madarászová, ktorý vám na každú vašu otázku ochotne odpovedia.

 Ako a čo tiediť, kam odpady uložiť?


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
zber od domácností (každý druhý týždeň)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD v čiernych AVE vreciach zber od domácností alebo na zbernom mieste
PLASTY

 • fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
 • fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
 • penový polystyrén
 • plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.)
vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
PAPIER
 • noviny, časopisy, papierové obaly, vrecia (kartóny a kartónový papier je zbieraný spred domovov počas vrecového zberu )
 • nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
SKLO
 • sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
 • nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok
1300L nádoby rozmiestnené v obci a zberné miesto za cintorínom
KOVY
 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
 • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
zberné miesto za cintorínom a medzi plasty v rámci
vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
VKM - TETRAPAK 
 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod. (krabice od trvanlivého mlieka a džúsov)
zberné miesto za cintorínom
a medzi plasty v rámci vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
POUŽITÝ OLEJ
(
použité oleje z kuchyne)
zberné miesto za cintorínom
TEXTIL a OBLEČENIE
(čisté oblečenie, textil a topánky)
zberné miesto za cintorínom (špeciálne kontajnery)
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
(prioritne odovzdajte v pneuservisoch)
všetky pneuservisy a distribútori pneumatík v obci a zberné miesto za cintorínom
ELEKTROODPAD
(nerozobraté TV, chladničky, práčky, počítače, atď.)

zberné miesto za cintorínom
BIOLOGICKÝ ODPAD
(zo záhrad, konáre, lístie, tráva)
zberné miesto za cintorínom
POLYSTYRÉN obalový polystyrén do vrecového zberu medzi plasty,
stavebný polystyrén a XPS (čistý) zberné miesto za cintorínom
KUCHYNSKÝ ODPAD zberné miesto za cintorínom (vyliať do pripravených sudov)
OBJEMOVÝ ODPAD
(skrine, matrace, koberce a pod.)
zberné miesto za cintorínom

 

 

- novinky e-mailom