Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovanie a stavebného poriadku

 

Mierová ulica č. 959/17, PSČ 925 23

 

Číslo: OcÚJE-TX1/430/2020                                                                  V Jelke dňa: 14.05.2020

 

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

 

Investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení SUPERCOLORS, s.r.o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, v zastúpení RiFo s.r.o., so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50060759, podal dňa 20.03.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu – súbor stavieb:

 

„Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť“

 

na pozemkoch parc. č. 51/12, 51/6, 47/5, 47/1, 46/8, 45/22, 45/1, 45/9 a 128/1 v katastrálnom území Nová Jelka a na pozemkoch parc. č. 3508, 3507/1, 3505/1, 3505/2 a 3179 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavba – súbor stavieb obsahuje nasledovné stavebné objekty, ktoré sú predmetom tohto konania:

SO 06.1 -         VN prípojka

SO 06.2 -         Plánovaná transformačná stanica 250 kVA

SO 07    -         Distribučné rozvody

 

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39 a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

 

začatie stavebného konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

 

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vo vopred dohodnutom termíne telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu..

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. S. Varjú, tel.č. 031/7876182, stavebnyurad@jelka.sk.

 

 

                                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                            starosta obce

Doručí sa:

1.      Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

2.      SUPERCOLORS, s.r.o., Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

3.      RiFo s.r.o., so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

4.      Peter Török, Hlavná 158/1, 925 23 Jelka

5.      Nikola Töröková, Hlavná 158/1, 925 23 Jelka

6.      František Sokol, Novojelčanská 773/20, 925 23 Jelka

7.      Michal Szabó, Novojelčanská 777/13, 925 23 Jelka

8.      Matúš Maszay, Agátová 348/5, 925 28 Pusté Úľany

9.      Dominika Zemanová, Novojelčanská 771/9, 925 23 Jelka

10.  Arnold Mészároš, Stoličná 1482/49, 925 23 Jelka

11.  Erika Mészároš Razgyelová, Stoličná 1482/49, 925 23 Jelka

12.  Ing. Peter Bíró, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

13.  ADplan, s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka

14.  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

15.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

16.  Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

17.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 Ol Šaľa

18.  Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

19.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta

20.  Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta

21.  Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 13, 924 52 Galanta

22.  Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta

23.  Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta

24.  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

25.  MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

26.  Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta

27.  Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest, Bulharská 39, 918 53 Trnava

28.  k spisu

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 14.05.2020 

 

- novinky e-mailom