Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v termíne do 07.01.2020.
                                                                 VÝZVA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákpnov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach  najneskôr do 07.01.2020.

 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu stromov a iných porastov vlastnkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 2512/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

 

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 31.11.2019 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavbu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

 

Podmienky odstraňovania stromov a iných odpadov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16, 17 platného Prevádzkového poriadku prevádzovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webovom sídle www.zdis.sk.

 

Pri odstraňovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia (najmä zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov. Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutia vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie odistenia pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Presný termín prerušnia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. .

 

Včasné správne odstránenie a okliesnenie stromov a inýchporastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred ďakuje za spoluprácu.

 

- novinky e-mailom