Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Z á p i s n i c a z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 06.06.2017 

         

Prítomní: Ing.Imre Farkas –starosta obce

Členovia OZ: Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth  I. Ing.Kiš G., Kovácsová B., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Rita Véghová-prednostka úradu

                           Mgr.Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                           viď.podľa prezenčnej listiny.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas-starosta obce , ktorý konštatoval, že je prítomných 6 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Kiš G. a Tóth Š., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci : Görföl I. a Kovácsová B.

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1., Zahájenie

2.,Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.,Schválenie programu zasadnutia

4.,Správa o činnosti

5.,Schválenie záverečného účtu obce Jelka za rok 2016

6., Plán práce hlavného kontrolóra obce Jelka za II.polrok 2017

7., Rôzne. - žiadosti

                   - informácie

8.,Návrh uznesenia

9.,Záver

            Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od posledného zasadnutia.

Dňa 24.04.2017 bol odovzdaný materiál verejného obstarávania na dodávateľov projektu – „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Jelka“ na kontrolu orgánu SIEA-Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Dňa 1.05. 2017 na námestí ILKA sa uskutočnil Majáles.

Dňa 04.05.2017 bola odovzdaná žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému na Okresný úrad Trnava.

Dňa 10.05.2017 pán starosta spolu s riaditeľkami základných škôl riešili umiestnenie škôlkarov v situácii, keď sa začne s prácami na MŠ Jelka. Regionálny úrad verejného zdravotníctva určí podmienky, ktoré treba plniť.

Dňa 13.05.2017 sa uskutočnil festivál spevokolov seniorov v MKS Jelka za účasti ôsmich obcí . Spevokol Strieborná jeseň z Jelky obdržala plaketu VÚC TT.

Bola zaslaná pozvánka na Jelčianske obecné dni do Galgagyörku.

Dňa 25.05.2017 bol vykonaný odchyt túlavých psov  v počte 2 ks.

Dňa 27.05.2017 pri Malom Dunaji sa uskutočnili rybárske preteky o pohár starostu obce -vysoká účasť mládeže.

Bola podaná žiadosť na Úrad vlády SR o dotáciu na projekt „ Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ Jelka“.

Prebieha skúška prevádzkyschopnosti detského ihriska pri MKS Jelka.

Boli zaslané oznámenia na PZ o konaní Jelčianskych obecných  dní.

Boli dokončené kontroly prenosných hasičských prístrojov a hydrantov v objektoch obce Jelka s výnimkou tých, ktoré disponujú samostatnou právnou subjektivitou.

 Obec Jelka na základe „ Žiadosti“ obdržala od DPO SR schválenie dotácie pre DHZ Jelka vo výške 5 000 Eur.

Ďalšom bode nasledovalo schválenie záverečného účtu obce Jelka za rok 2016. Pani Mgr. Tomovičová, hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu. Informovala prítomných, že záverečný účet obce Jelka za rok 2016 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Obec v roku 2016 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 113 402,15 €, ktorý bude preúčtovaný v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na krytie kapitálových a finančných výdavkov. Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie obce  Jelka bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  / 6  hlasov/ schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.

Ďalej jednohlasne schválilo preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2016, zisk vo výške 113 402,15 € v prospech účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Jelka za rok 2016.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo plán práce hlavného kontrolóra na II.polrok 2017.

V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.

  Obecné zastupitestvo bralo na vedomie žiadosť Júliusa Rőtha a manž. Dášu o odpredaj pozemkov s parc.č. 1582/22 –záhrada vo výmere 430m2 a s parc.č. 1582/1 – ostatné plochy o výmere 266 m2 v kat.úz. Jelka, zapísaných v LV č. 1301. Tieto pozemky sú v prírode oplotené a tvoria jeden celok na rohu ulice Hlavná a Slaná Dolina v obci Jelka. Sú slabo obhospodarované , obec tieto pozemky nevyužíva. Uvedené pozemky by chceli riadne obhospodarovať a využívať ako úžitkovú, prípadne oddychovú záhradu.

Obecné zastupiteľstvo bude postupovať so zásadami hospodárenia s majetkom obce v zmysle § 9a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Druhú žiadosť o odpredaj novovytvoreného pozemku s parc.č. 734/117-zastavaná plocha vo výmere 492 m2 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301

Júliusa Rőtha a manž. Dášy obecné zastupiteľstvo takisto bralo na vedomie.

Tento pozemok sa nachádza na ul. Vŕbová vedľa bývalej učiteľskej bytovky. Je zaburinený, vôbec nie je nikým obhospodarovaný, ani obec ani obyvatelia bytovky tento pozemok nevyužívajú. Uvedený pozemok by chceli upraviť na parkovisko slúžiace k ich rodinnému domu so súp.č. 1079 na ul.Vŕbová. Obecné zastupiteľstvo bude postupovať v zmysle § 9a, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Pán starosta informoval prítomných, že na Obecný úrad bola prijatá nová pracovná sila- Viola Ravaszová.

Pán Tóth požiadal starostu, aby podrobnejšie informoval prítomných o programe Jelčianskych dní. Pán starosta poznamenal, že program bol doručený do každej domácnosti a bude hlásený v miestnom rozhlase. 

Pani Kovácsová B. poukázala na to, že pri panelovej ceste medzi Hurbanovou Vsou a obcou Jelka- od čerpačky je  veľký neporiadok. Sú rozhádzané konáre, smetí. Navrhovala upozorniť majiteľov priľahlých pozemkov, aby urobili poriadok.

Ďalej navrhovala, aby na najbližšom stretnutí poslancov prejednali rozpočet obce Jelka.

 Pán poslanec Görföl sa pýtal na to, či  bude potrebná pomoc zo strany poslancov počas obecných dní. Pán starosta poznamenal , že nápomocná bude komisia pre verejnú bezpečnosť.  

Pán starosta informoval prítomných, že o občerstvenie počas Jelčianskych dní sa tento rok postará kolektív Szilárda Kosára.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing.Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

                                                U Z N E S E N I A

                          z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                           v Jelke zo dňa 06.06.2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

S c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 3a.,/2017/OZ-2: záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad

Hlasovalo: 6          Za: 6          Proti: 0       Zdržal sa:  0

 Uznesením pod č. 3b.,/2017/OZ-2:preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2016, zisk vo výške 113 402,15 € v prospech účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 Hlasovalo: 6          Za: 6          Proti: 0       Zdržal sa:  0

Uznesením pod č. 3c.,/2017/OZ-2:  plán práce hlavného kontrolóra za II. polrok 2017

Hlasovalo: 6          Za: 6          Proti: 0       Zdržal sa:  0

 

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 4a.,/2017/OZ-2: správu o činnosti starostu obce

 Hlasovalo: 6          Za: 6          Proti: 0       Zdržal sa:  0

Uznesením pod č. 4b.,/2017/OZ-2: stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  za rok 2016

Hlasovalo: 6          Za: 6          Proti: 0       Zdržal sa:  0

 Uznesením pod č. 4c.,/2017/OZ-2: o odpredaj pozemkov s parc.č. 1582/22 –záhrada vo výmere 430m2 a s parc.č. 1582/1 – ostatné plochy o výmere 266 m2 v kat.úz. Jelka, zapísaných v LV č. 1301. Obecné zastupiteľstvo bude postupovať  v zmysle § 9a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 Hlasovalo: 6          Za: 6          Proti: 0       Zdržal sa:  0

 Uznesením pod č. 4d.,/2017/OZ-2: o odpredaj novovytvoreného pozemku s parc.č. 734/117-zastavaná plocha vo výmere 492 m2 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301 . Obecné zastupiteľstvo bude postupovať v zmysle § 9a, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovalo: 6          Za: 6          Proti: 0       Zdržal sa:  0

 

            Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

Overovatelia: Görföl I.                                                            Ing.Imre Farkas

                         Kovácsová B.

Zapisovateľka: Szabóová M.

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU