Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Obec Jelka

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________


 

Číslo: OcÚJE-TA1/868/2020                                                                                        Dňa 17.06.2020

 

 

 

OZNAM

 

Obec Jelka ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) týmto oznamuje

 

začatie obstarávania 

Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2.

 

Obec Jelka  zabezpečuje v súlade s § 30 stavebného zákona aktualizáciu platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, pričom sústreďuje informácie o tom, či  sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia.

 

Navrhované zámery a požiadavky na riešenia

(napr. požiadavky z hľadiska lokalít bývania a ich regulácie, požiadavky z hľadiska zariadení občianskej vybavenosti, priemyslu, požiadavky na riešenie dopravných závad a pod.) môžete predložiť písomne, resp. mailom s uvedeným kontaktu na odosielateľa

najneskôr do 15.07.2020 na Obecný úrad v Jelke.

 

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa 17.06.2020

- novinky e-mailom