Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.okóbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením pod č. 35.,/2022/OZ-3 zo dňa 28.06.2022, na základe § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 11 ods. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí 11 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Jelke dňa 14.07.2022

                                                                                                                                  Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                                                     starosta obce

- novinky e-mailom