Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-TX1/430/2020                                                                  V Jelke dňa 19.06.2020

 

 

 

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení SUPERCOLORS, s.r.o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, v zastúpení RiFo s.r.o., so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50060759

__________________________________________________________________________

žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – súbor stavieb: „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť - SO 06.1 - VN prípojka, SO 06.2 - Plánovaná transformačná stanica 250 kVA, SO 07 - Distribučné rozvody“ v stavebnom konaní.

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

          Investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení SUPERCOLORS, s.r.o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, v zastúpení RiFo s.r.o., so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50060759, podal dňa 20.03.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu – súbor stavieb: „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť - SO 06.1 - VN prípojka, SO 06.2 - Plánovaná transformačná stanica 250 kVA, SO 07 - Distribučné rozvody“.

            Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby – súboru stavieb „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť“ vydala Obec Jelka pod č. OcÚJE-TA2/31/2020 dňa 27.02.2020 s právoplatnosťou dňa 29.02.2020.

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

 

povoľuje

 

stavbu – súbor stavieb:            „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť

                                                SO 06.1 -         VN prípojka

                                                SO 06.2 -         Plánovaná transformačná stanica 250 kVA

                                                SO 07    -         Distribučné rozvody“

 

pre investora:               Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

na pozemkoch parc. č. 51/12, 51/6, 47/5, 47/1, 46/8, 45/22, 45/1, 45/9 a 128/1 v katastrálnom území Nová Jelka a na pozemkoch parc. č. 3508, 3507/1, 3505/1, 3505/2 a 3179 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

 

            Pozemok s parc. č. 51/12 v kat.úz. Nová Jelka o výmere 40 m2 je vedený na LV č. 1829 ako záhrada vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom Hlavná 158/1, 925 23 Jelka.

            Pozemok s parc. č. 51/6 v kat.úz. Nová Jelka o výmere 703 m2 je vedený na LV č. 1829 ako záhrada vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom Hlavná 158/1, 925 23 Jelka.

Pozemok s parc. č. 47/5 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 37 m2 je vedený na LV č. 1807 ako ostatná plocha vo vlastníctve SUPERCOLORS s.r.o., Hlavná 1414/138 , 925 23 Jelka, IČO: 51231930.

Pozemok s parc. č. 47/1 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 458 m2 je vedený na LV č. 1807 ako ostatná plocha vo vlastníctve SUPERCOLORS s.r.o., Hlavná 1414/138 , 925 23 Jelka, IČO: 51231930.

Pozemok s parc. č. 46/8 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 70 m2 je vedený na LV č. 1807 ako ostatná plocha vo vlastníctve SUPERCOLORS s.r.o., Hlavná 1414/138 , 925 23 Jelka, IČO: 51231930.

Pozemok s parc. č. 45/22 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 230 m2 je vedený na LV č. 1806 ako ostatná plocha vo vlastníctve SUPERCOLORS s.r.o., Hlavná 1414/138 , 925 23 Jelka, IČO: 51231930.

Pozemok s parc. č. 45/1 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 1119 m2 je vedený na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

Pozemok s parc. č. 45/9 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 227 m2 je vedený na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

Pozemok s parc. č. 128/1 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 22409 m2 je vedený na LV č. 1684 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

Pozemok s parc. č. 3508 v kat. úz. Jelka o výmere 1180 m2 je vedený na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

Pozemok s parc. č. 3507/1 v kat. úz. Jelka o výmere 3006 m2 je vedený na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

Pozemok s parc. č. 3505/1 v kat. úz. Jelka o výmere 986 m2 je vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

Pozemok s parc. č. 3505/2 v kat. úz. Jelka o výmere 12188 m2 je vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

Pozemok s parc. č. 3179 v kat. úz. Jelka o výmere 1561 m2 je vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, IČO: 00306011.

 

            Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal listom č. OU-GA-PLO-2020/004457-02 dňa 05.03.2020 a listom č. OU-GA-PLO-2020/004630-02 dňa 10.03.2020, nasledovné stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť“ na poľnohospodárskej pôde:

           Výstavba je navrhnutá na poľnohospodárskych pozemkoch v katastrálnom území Nová Jelka, nachádzajúcich sa v hraniciach zastavaného územia obce v nasledovnom rozsahu:

LV č.

Parcela C KN

Výmera parcely v m2

Druh pozemku

Navrhovaný záber v m2

1829

51/6

703

Záhrada

703

51/11

413

Záhrada

413

51/12

40

Záhrada

40

51/13

298

Záhrada

298

51/14

314

Záhrada

314

51/15

446

Záhrada

446

51/16

463

Záhrada

463

51/17

510

Záhrada

510

51/18

100

Záhrada

100

51/19

428

Záhrada

428

51/20

448

Záhrada

448

51/21

435

Záhrada

435

51/22

316

Záhrada

316

51/23

 

314

Záhrada

314

 

51/24

110

Záhrada

110

 

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedených parcelách.

- za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať po realizácii stavby Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor o zápis zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

 

Dňa 22.01.2020 bola predložená nájomná zmluva uzatvorená dňa 08.01.2020 medzi zmluvnými stranami SUPERCOLORS s.r.o. a vlastníkmi horeuvedených pozemkov, t. j. Petrom Törökom a Nikolou Törökovou, bytom Hlavná 158/1, 925 23 Jelka, pre účely výstavby malopodlažných rodinných domov.

 

Realizácia stavebného objektu SO 06.1 – VN prípojka na obecných pozemkoch parc č. 45/1, 45/9 a 128/1 v katastrálnom území Nová Jelka a na pozemkoch s parc. č. 3508, 3507/1, 3505/1, 3505/2 a 3179 v katastrálnom území Jelka bola odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2020 na 1. neplánovanom zasadnutí OZ uznesením pod č. 4.,/2020/NZ OZ-1.

 

            Projektovú dokumentáciu „Malopodlažná zástavba rodinných domov - SO 06.1 - VN prípojka, SO 06.2 - Plánovaná transformačná stanica 250 kVA, SO 07 - Distribučné rozvody“ vypracovala projekčná kancelária E1 Elektro Projekt, s.r.o., Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47831774.

 

Popis stavebného objektu: SO 06.1 - VN prípojka

            Účelom stavby je výstavba káblovej prípojky VN k novej transformačnej stanici a zároveň napojenie novej lokality IBV na elektrickú energiu.

            Plánovaná distribučná transformačná stanica EH6 s výkonom 250 kVA bude napojená na el. energiu novou káblovou prípojkou VN s odbočením od existujúcej linky VN č. 219-225.

Technické riešenie

Nový železobetónový stĺp ELV typ PBS 10,5/10 bude dosadený do trasy stávajúcej vzdušnej linky VN č. 219-225 v mieste odbočky na TS 0818-009 za miestnou komunikáciou v zastavanej časti obce. Na navrhovanom podpernom bode bude prechod vzdušného vedenia do káblovej prípojky VN. Na podperný bod sa osadí tažká konzola na kotvenie vzdušnej linky, pod ním zvislý úsekový odpínač OTE-25/400 s obmedzovačmi prepätia s ručným pohonom.

Prechod vzdušného vedenia 22 kV do zemného káblového vedenia 22 kV

Podperný bod – betónový stožiar treba vyzbrojiť úsekovým odpínačom OTE 25/400-32 so zhášacou komorou vybavenú so zvodičmi prepätia HDA 24N-NHH a uzamykateľným ručným pohonom UO. Na druhej strane UO budú napojené káblové vedenia 3x 20-NA2XSF2Y 1x240/RM25 cez káblové koncovky VN Raychem POLT 24D/1XI. Po betónovom stožiari bude káblové vedenie vedené dole do zeme, mechanicky zaistené káblovými príchytkami každých 1-1,5 m, nad terénom 2 m chránené ochrannou oceľovou rúrou D200.

Uzemnenie VN odpínača

Uzemnenie VN bleskoistiek a odpínača VN sa realizuje pásikom FeZn 30x4 mm. Okolo stožiara sa prevedú ekvipotenciálne kruhy, prvá vo vzdialenosti 2 m v hĺbke 40 cm a druhá vo vzdialenosti 3 m v hĺbke 70 cm. Spojenie pásových uzemňovačov v zemi sa uskutoční dvoma pozinkovanými svorkami, pričom spoje s amusia chrániť proti korózii pasívnou ochranou. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. Uzemňovacie vodiče je potrebné pri prechode do pôdy v dĺžke najmenej 20 cm nad povrchom a 30 cm pod povrchom chrániť proti korózii pasívnou ochranou. Zemný odpor uzemnenia nesmie presiahnuť hodnotu 5 Ω.

Zemné káblové vedenie – 3x NA2XSF2Y 1x240/RM25 (dĺžka trasy 830 m)

Trasa káblového vedenia je vytvorená tak, aby rešpektovala existujúce podzemné inžinierske siete. Trasa vedie od nového podperného bodu dosadeného do trasy existujúcej linky VN č. 219-225 pri futbalovom štadióne obce medzi betónovým dvojstĺpom na strane štadióna a nasledujúcim stožiarom s úsekovým odpínačom za križovatku miestnych komunikácií.

Od podperného bodu prípojka VN prechádza do podzemného káblového vedenia 3x NA2XSF2Y 1x240/RM25 uložená 1,2 m pod úrovňou terénu z časti v otvorenej ryhe a pri križovaniach spevnených plôch a príjazdových komunikáciách prevedené riadnym pretlakom.

Ukončenie prípojky bude v novej TS na prívodných svorkách spínacieho zariadenia VN chránené obmedzovačmi prepätia RDA24H (3 ks).

 

Popis projektovaných kapacít VN prípojky

Montáž                        dosadenie nového PB do trasy existujúcej linky VN č. 219/225

Osadenie stĺpa             ELV/PBS 10,5/10                                                                   1 ks

Betónový základ                                                                                                         25 m2

 

Dozbrojenie nového podperného bodu

Prepojovacie lano       AlFe 70/11                                                                              19 m

Úsekový odpojovač    OTE 25/400-32+Rachem HDA 24N-NHH (13,5 m) 1 ks

Zvodiče prepätia VN  Rachem HDA 24N-NHH                                                       3 ks

Ručný pohon UO        na priehradový stožiar, uzamykateľný                                   2 ks

Uzemnenie UO           okrúhle uzemnenie FeZn 30x4                                               70 m

Káblové konc. vonk.   Raychem POLT 24C/1XO-ML-4-13                                     3 ks

 

Káblová prípojka VN – 22 kV

Zemný kábel VN                    20-NA2XSF2Y 1x240/RM25         2500 m (trasa 830 bm)

Ukonč. VN káblov v TS         Raychem T-adaptér RSTI-5854                                             3 ks

                                                Raychem obmedzovač prepätia RSTI-66SA 2410-M16        3 ks

 

Popis stavebného objektu: SO 06.2 -           Plánovaná transformačná stanica 250 kVA

Technické riešenie

Pre navrhované územie s 11 RD je navrhnutá nová TS, bloková betónová s radením: priebežná, od výrobcu ELEKTRO HARAMIA typ EH6 s vnútorným ovládaním. Transformačná stanica je navrhnutá s priestorovým usporiadaním pre transformátor menovitého výkonu 1x630 kVA, pričom v súčasti bude osadený transformátor s menovitým výkonom 250 kVA a pre budúce rozšírenie lokality o ďalšie stavebné pozemky bude možné osadiť väčší transformátor.

Osadenie TS bude na pozemku parc. č. 51/12 k. ú. Nová Jelka pri verejnej komunikácii.

 

Technický popis TS – popis projektovaných kapacít TS

Výrobca:                     ELEKTRO HARAMIA

Typ:                             EH6 – betónová bloková TS polozapustená s vnútorným ovládaním

Rozmery:                     š. 2710 x h. 600 x v. 3250 mm nad terénom s plochou strechou

Transformátor:            Olejový ABB typ TNOSCTSK s men. výkonom 250 Kva 22/0,42 kV

Rozvádzač VN:           Kompaktný VN rozvádzač ABB typu SafePlus (24 kV-630 A-16 kA)

Rozvádzač NN:           Hl. istič In=400 A, Inast=0,8 x In=320 A, 8x poist. vývody 400 A

Uzemnenie TS:           pásikom FeZn 30x4, 1 m okolo TS, pred prístupovými dverami                                           vytvorený ekvipotenciálny prah; na spoločné uzemnenie budú pripojené                             všetky neživé vodivé časti el. zariadení VN/NN, uzol transformátora,                                 kostra rozvádzačov, kovové konštrukcie objektu TS; hodnota                                            uzemnenia TS do 20 Ω.

 

Popis stavebného objektu: SO 07 - Distribučné rozvody

Výkonová bilancia

11 ks RD s celkovým súčasným výkonom                 Ps = 100,00 kW

celkový súčasný výkon                                               Ps = 100,00 kW

Technické riešenie

Zdrojom el. energie je novonavrhnutá TS osadená s transformátorom o menovitom výkone 250 kVA. Napájanie bude vedené z hlavného rozvádzača TS RH. Napojený je novonavrhnutý rozvod s SR1 a SR2, pričom skrine SR1 a SR2 sú ešte navzájom prepojené. Z TS je napojená existujúca skriňa SR č. 18-67 v blízkosti trafostanice.

Zemné káblové rozvody 1 kV

Trasa káblového vedenia je vytvorená tak, aby rešpektovala existujúce podzemné inžinierske siete. Trasa je vedená na pozemkoch, ktoré po ukončení výstavby budú verejne dostupné.

Káble budú trvalo uložené v zemi o tvorenej ryhe ukladané do pieskového lôžka 0,8 m pod úrovňou terénu, o 30 cm prikryté plastovými platňami KPL 250/1 m s označením „vysoké napätie“ a zároveň označené výstražnou fóliou červenej farby 0,4 m pod úrovňou terénu. Pod spevnenými plochami káble budú uložené v plastových chráničkách.

 

Uloženie káblov do zeme treba realizovať v súlade s STN 33 2000-5-52, pri súbehu a križovaní káblov s ostatnými podzemnými vedeniami treba dodržať normu STN 73 6005.

Pred zahájením zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, zemné práce v ochrannom pásme podzemných vedení treba realizovať ručne!

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

2. Stavba bude realizovaná v zmysle vyjadrenia k projektu pre stavebné konanie, ktoré vydala Západoslovenská distribučná, a.s., dňa 24.04.2020:

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami

- plánované NN rozvody žiadame realizovať na základe ustanovení „Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy“ č. 170000416,

- dodávku elektrickej energie pre plánované RD bude možné zabezpečiť až po vybudovaní, skolaudovaní a majetkoprávnym vysporiadaní novovybudovaných energetických zariadení v danej lokalite,

- merania spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov ZSD, a.s.,

- hlavné ističe pre jednotlivé RD žiadame dimenzovať k výkonu max. In=11x 3f/25A s charakteristikou B,

- žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerových rozvádzačoch,

- deliacim miestom medzia zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v plánovanej istiacej skrini SR,

- plánované istiace skrine SR žiadame umiestniť na trvale verejne prístupnom mieste,

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 45,

- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami, žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,

- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., tel. č.: 0800 111 567,

- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie stanovení §43 Zákona o energetike č 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,

- stavebník je povinný realizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

 

3. Stavebník je povinný dodržať podmienky odborného stanoviska stanovené pri inšpekcii TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Bratislava, pod evidenčným číslom 7165024614/20/20/ET/OS/T dňa 26.03.2020 k u kontrole predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov.

 

4. Stavebník je povinný dodržať podmienky odborného stanoviska stanovené pri inšpekcii TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Bratislava, pod evidenčným číslom 7165024614/20/20/BT/OS/DOK dňa 30.03.2020 k dokumentácii stavby.

 

5. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

 

7. Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

 

8. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka pre miestne a účelové komunikácie a zo strany príslušného cestného orgánu a jeho správcu pre cestu II/510.

 

9. Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

 

10. Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

 

10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava.

 

11. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

 

12. Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

 

13. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

 

14. Investor je povinný dodržať podmienky stanovené vyjadreniami dotknutých orgánov k  projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou územného rozhodnutia na umiestnenie stavby – súboru stavieb „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť“, vydaného Obec Jelka pod č. OcÚJE-TA2/31/2020 dňa 27.02.2020 s právoplatnosťou dňa 29.02.2020.

 

15. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-GA-OSZP-2020/006547-002 zo dňa 14.05.2020 vydal  s ú h l a s n é  stanovisko podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona k dokumentácii stavby za splnenia nasledovných podmienok:

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby „Malopodlažná zástavba rodinných domov IBV III. časť“ bolo vydané Okresným úradom Galanta, odborom SŽP pod č. OU-GA-OSZP-2020/002559 zo dňa 28.01.2020.

1. Upozorňujeme na to, že sa navrhovaná výstavba bude uskutočňovať v II. ochrannom pásme vonkajšom, stanovenom pre Vodárenský zdroj Jelka a tiež aj v lokalite, ktorá je súčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. V súčasnosti je v platnosti zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je možné v tejto oblasti plánovať a vykonávať navrhovanú činnosť, len za podmienky, že bude zabezpečená účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.

2. Záchytná vaňa pod transformátorom, ktorá je súčasťou objektu trafostanice, bude izolovaná a nepriepustná, o čom bude po vykonanej skúške vodotesnosti v kolaudačnom konaní preukázaný atest, resp. predložený certifikát, preukazujúci vodotesnosť betónovej konštrukcie základovej vane ako prefabrikovaného výrobku.

3. Izolačný náter, ktorým bude opatrený povrch záchytnej vane musí vykazovať odolnosť voči chemickým účinkom oleja z transformátora.

4. Pri realizácii stavby a následnej prevádzke trafostanice je investor povinný dodržiavať opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.

5. Likvidáciu znečisťujúcich látok, zachytených v záchytnej vani v prípade poruchy transformátora, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom oprávneného subjektu v zodpovedajúcom zariadení.

Tento súhlas je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Slúži pre stavebný úrad ako podklad k stavebnému konaniu a zaniká, ak sa toto konanie nezačne do jedného roka od jeho vydania.

 

16. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, listom č. OU-GA-OKR-2020/006838-003 zo dňa 19.05.2020 vydal záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia uvedenej stavby, kde v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, s ú h l a s í  s vydaním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu – súbor stavieb.

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

 

Odôvodnenie

 

            Oznámením číslo OcÚJE-TX1/430/2020 dňa 14.05.2020 stavebný úrad v súlade s ust. § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a súčasne upustil od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Obci Jelka, úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku neboli doručené žiadne námietky zo strany účastníkov konania k predmetnej stavbe.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v §§ 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia. Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

                                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                         starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 - overená dokumentácia stavby

 

Doručí sa:

1.       Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

2.       SUPERCOLORS, s.r.o., Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

3.       RiFo s.r.o., so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

4.       Peter Török, Hlavná 158/1, 925 23 Jelka

5.       Nikola Töröková, Hlavná 158/1, 925 23 Jelka

6.       František Sokol, Novojelčanská 773/20, 925 23 Jelka

7.       Michal Szabó, Novojelčanská 777/13, 925 23 Jelka

8.       Matúš Maszay, Agátová 348/5, 925 28 Pusté Úľany

9.       Dominika Zemanová, Novojelčanská 771/9, 925 23 Jelka

10.   Arnold Mészároš, Stoličná 1482/49, 925 23 Jelka

11.   Erika Mészároš Razgyelová, Stoličná 1482/49, 925 23 Jelka

12.   E1 Elektro Projekt, s.r.o., Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

13.   ADplan, s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka

14.   k spisu

 

Na vedomie:

1.       SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

2.       Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

3.       Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

4.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 Ol Šaľa

5.       Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

6.       Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta

7.       Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta

8.       Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 13, 924 52 Galanta

9.       Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta

10.   Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta

11.   Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

12.   MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

13.   Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta

14.   Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest, Bulharská 39, 918 53 Trnava

15.   k spisu

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 19.06.2020

- novinky e-mailom