Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Zápisnica z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 06.09.2017 

         

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z.,Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing.Kiš G., Kovácsová B., Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr. Véghová R., - prednostka úradu

                            Banková S. – účtovníčka obce

                            viď. podľa  prezenčnej listiny.

           
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas –starosta obce, ktorý konštatoval , že je prítomných 10 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.


Za členov návrhovej komisie boli určení : Ing. Kiš G, a Ing.Szabóová E. a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr.Kántor Rőth I. a Mgr.Deák Z.


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

  1. 1.      Zahájenie
  2. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. 3.      Schválenie programu zasadnutia
  4. 4.      Správa o činnosti
  5. 5.      Informácia o čerpaní rozpočtu obce Jelka k 31.07.2017
  6. 6.      Informácia o stave projektu „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“- ( Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke)
  7. 7.      Rôzne: -     žiadosti

-          informácie

  1. 8. Návrh uznesenia
  2. 9.      Záver
  3.  

Predložený program bol jednohlasne schválený.


V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného zasadnutia.


Dňa 7.6.2017 sa konali športové hry Špeciálnych základných škôl okresov Dunajská Streda a Galanta na miestnom športovom areáli, na ktorom sa zúčastnili hostia z Ministerstva školstva SR a Krajského školského úradu TT.

Dňa 8.6.2017 bolo slávnostne odovzdané do užívania verejné detské ihrisko pri kultúrnom dome za účasti matiek s deťmi z BABY klubu.

Dňa 12.6.2017 v MKS v Jelke sa konalo rokovanie ohľadne opravy cesty ku mlynu pri Malom Dunaji zvolané obcou Jelka za účasti: Poľovníckeho združenia Jelka, firmy CENO, majiteľov reštauračných jednotiek László + Ravasz a obce Jelka. V zmysle predchádzajúcich rokovaní sa účastníci zhodli na tom, že navážka frézového asfaltu z ciest II. a III. triedy na poškodenú vozovku nie je riešením. Riešiť cestu asfaltovým kobercom a spolupodielať na výdavkoch podporovali len dve strany z piatich zainteresovaných.  

Dňa 14.6.2017 Divadelný súbor obce Jelka sa zúčastnil na súťaži Jókai dni v Komárne, kde získalo hlavnú cenu súťaže a cenu za najlepší mužský herecký výkon.

Prebiehali prípravy na Jelčianske obecné dni, ktoré sa konali 16.-17.-18. 6.2017. Privítanie hostí z Galgagyörku.

 Do konca júna 2017 bola realizovaná III.etapa obnovy podlahových krytín v objektoch ZŠ maď. a ZŠ slov. v rozsahu 710 m2. To znamená, že v troch etapách celkovo sa obnovili krytiny na ploche cca. 2300 m2.

Dňa 29. a 30.júna sa uskutočnila  slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. tried. ZŠ slov .a ZŠ maď.na obecnom úrade.

Obec Jelka zabezpečila umiestnenie dvoch maloletých dievčat zo sociálne slabých rodín Tanková a Tésiová do letného detského tábora vo Zvolene organizovanom Nadáciou Markízy – 12-dňový tábor pre detí.  Ich odvoz do Zvolena a dovoz do Jelky zabezpečil starosta obce Jelka.                                         

Po zdĺhavej a dôkladnej kontrole verejného obstarávania zo strany SIEA ( Slovenská inovačná a energetická agentúra) na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Jelke“ obec obdržala povolenie na podpis zmluvy s dodávateľom t. j. s firmou AVASTAV. Bolo vykonané odovzdávanie staveniska a začalo sa s prácami na stavbe.

Na zbernom dvore sa konalo drvenie zeleného odpadu. Boli naplnené tri kamióny so štiepkami.

Dňa 13.7.2017 bol vykonaný odchyt túľavých psov v obci Jelka v počte 6 ks.

17.7.2017  bola doplnená žiadosť o finančné prostriedky na „ Opravu spevnených plôch v areáli ZŠ Jelka“ pre KŠÚ Trnava.

Počas prác na MŠ Jelka sa postupne objavujú nepredpokladané problémy – rozvody el. inštalácii, rozvody vody, kanalizácie, atď. Riešia sa v súčinnosti s projektantmi, profesijnými odborníkmi a odborníkom-statikom. Kontrolné dni sa konajú týždenne. ( každý pondelok).

V noci z 10.8. na 11.8.2017 sa prehnala obcou silná búrka a narobila veľa škody ( vyvrátené stromy resp. polohotová strecha na MŠ – na ťarchu dodávateľa.)

Vykonal sa monitoring kanalizačného rozvodu, ktorý je v dezolátnom stave v MŠ Jelka.

Obec Jelka zabezpečila nákup protipožiarnych prostriedkov a materiálu pre DHZ Jelka v zmysle požiadaviek zboru z dotácií 5000 eur, ktoré boli poskytnuté na uvedený účel od DPO SR.

Obec Jelka podala žiadosť na zmenu cestovných poriadkov na základe pripomienok cestujúcej verejnosti  na roky 2017-2018 dopravcovi Slovak Lines.

Bolo vykonané zameranie podzemných nízkonapätových a vysokonapätových podzemných káblových vedení v areáli MŠ Jelka aj pred jej oplotením zo strany ulice.

Na ul. Hlavná v dĺžke 300 m bola opravená cesta II/510 – finančne to zabezpečil VÚC – TTSK Trnava.

Bolo schválené NFP na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri malom Dunaji“ v rámci INTERREG V.-cezhraničná spolupráca Slovenská republika-Maďarsko. Podpísanie partnerských zmlúv sa uskutoční v septembri u hlavného partnera - Bratislavský samosprávny kraj.

Uskutoční sa prečistenie vykurovacieho systému v objektoch – Podnikateľský inkubátor a Požiarna zbrojnica.

Dňa 25.8.2017 od RTVS realizovali reportáž o historii a o pozoruhodnostiach obce Jelka.

Dňa 30.8.2017 bola vykonaná obhliadka súčasného technického stavu budovy MŠ poslancami-havarijný stav el. inštalácie, kanalizácie, sociálnych miestností.

Dňa 5.9.2017 pán starosta sa zúčastnil rokovania „ Po stopách vodných mlynov“ v Mostovej.

Uskutočnilo sa rokovanie starostov okresu Galanta na ÚPSVa R v Galante o stave nezamestnanosti v súčasnosti.


V bode 5.-Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.07.2017 -  pani prednostka úradu informovala prítomných, že k vypracovaniu I. úpravy rozpočtu bude smerodajný rozpočet  od externých dodávateľov na odstránenie havarijného stavu v MŠ. Na základe toho môžeme určiť výšku úveru. Pripomenula, že hlavná kontrolórka a účtovníčka obce sa dňa 28.9.2017 zúčastnia školenia ohľadne novelizácií v oblasti vypracovania rozpočtov.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, kanalizácie a rozvodu vody v objekte MŠ v Jelke.   OZ taktiež jednohlasne schválilo odstránenie havarijného stavu podláh v objekte MŠ v Jelke v pavilónoch A,B,C,D a na chodbe. Uvedené práce-výdaje nie sú súčasťou PD resp. rozpočtu projektu „ Komplexné zníženie energetickej účinnosti objektu MŠ v Jelke.


V ďalšom bode pán starosta informoval prítomných o stave projektu „ Objavte malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“- Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke. Bolo schválené NFP v rámci INTERREG V.-cezhraničná spolupráca Slovenská republiky-Maďarsko. Obec prispieva so sumou  cca 11 500 eur. Podpísanie partnerských zmlúv sa uskutoční v septembri u hlavného partnera-Bratislavský samosprávny kraj.


Ďalej pán starosta informoval prítomných o oznámení COOP Jednota Galanta o uzatvorení predajne 001-Jelka na ul. Hlavná č. 150 z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie.


V ďalšom bode boli prejednané došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť  Stolnotenisového klubu STK Jelka o navýšenie finančnej podpory zo 120 eur na 220 eur od 1.9.2017. Žiadosť podali z dôvodu, nakoľko A mužstvo vybojovalo  postup do 4. Ligy krajskej súťaže Trnava. Ich súpermi už budú mužstvá aj z okresov Senica, Skalica, Trnava, Piešťany a Dunajskej Stredy. Budú mať vyššie náklady na cestovanie a na organizáciu súťažných kôl. Druhé mužstvo pokračuje naďalej v okresnej súťaži už aj  v Jelke vychovanými talentovanými hráčmi.

Pán zástupca starostu Tóth Š. poznamenal, že takéto aktivity jednoznačne treba podporovať.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť k zámeru: NOVOSTAVBA PÁLENICE od Ing. Mariána Molnáriho, bytom Jelka, Vŕbová 1080/51. Pani prednostka úradu informovala prítomných poslancov, že nakoľko pozemok, na ktorom chcú postaviť novostavbu Pálenice sa nachádza v intraviláne obce v obývanej oblasti, z toho dôvodu k žiadosti treba pripojiť vyjadrenia v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok a to: od Okresného úradu –odbor životného prostredia – odd. ochrana ovzdušia, od Okresného úradu Galanta- odbor životného prostredia –odd. ochrana vôd a od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta. Po predložený chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj a usporiadanie obce a výstavbu a komisiou pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo a návrh bude predložený na zasadnutie OZ.

V diskusii vystúpila pani Kovácsová B., ktorá žiadala o vysvetlenie, prečo na  minulom zasadnutí OZ t.j.6.6.2017 , nebola prejednaná od Tibora Galamboša Námietka voči predaju nehnuteľnosti na Vŕbovej ulici. Pani prednostka vysvetlila, že Námietka voči predaju nehnuteľnosti bola zaslaná na obecný úrad dňa 21.6.2017  t.j. 15 dní po konaní zasadnutia OZ,  až po zverejnení zápisnice zo zasadnutia  OZ na webovej stránke obce Jelka.


Ďalej pán poslanec Görföl I. sa zaujímal o štádiu vybavenia žiadosti, ktorú podala Miklósová Terézia o umiestnení dopravnej značky – vyznačenie slepej ulice  na Novojelčanskej ul. smerom na ich pozemok. Pani prednostka poznačila, že tabuľa je objednaná, ale nakoľko je to súkromný pozemok patriaci sa k Novojelčanskej ul., nemôže byť tam označená slepá ulica.

Pán poslanec ďalej sa dotazoval na petíciu, ktorú podľa jeho vedomia podali obyvateľia Jamovej ul.   ohľadne umiestnenia dopravnej tabule –jednosmerná ulica.  Pani prednostka informovala prítomných, že obec Jelka zatiaľ takú petíciu neobdržala. Pán Tóth k tomu dodal, že obyvatelia ulice len plánujú  podať petíciu.

Ďalej pán Görföl I. poznamenal, že na viacerých miestach v obci – pri kaplnke, na ul. Mostovej, atď. sú poškodené dopravné značky. Pán Tóth navrhol podať trestné oznámenie na políciu proti neznámemu páchateľovi.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán.Ing. Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

U Z N E S E N I A z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 06.09.2017

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

 

 S c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 5a.,/2017/OZ-3:  odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, kanalizácie, a rozvodu vody v objekte MŠ v Jelke

Hlasovalo: 10               Za: 10             proti: 0       Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 5b.,/2017/OZ-3: odstránenie havarijného stavu podláh v objekte MŠ v Jelke v pavilónoch A,B,C,D a na chodbe

Hlasovalo: 10               Za: 10             proti: 0       Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 5c.,/2017/OZ-3:  navýšenie finančnej podpory pre Stolnotenisový klub Jelka zo súčasných 120 eur na 220 eur mesačne od septembra 2017.

Hlasovalo: 10               Za: 10             proti: 0       Zdržal sa: 0

 

Vzalo na vedomie:

Uznesením pod č. 6a.,/2017/OZ-3: oznámenie COOP JEDNOTA Galanta o uzatvorení predajne 001-Jelka na ul. Hlavná č. 150 z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie.

 

 Uznesením pod č. 6b.,/2017/OZ-3:  žiadosť k zámeru: NOVOSTAVBA  PÁLENICE od Ing. Mariana Molnáriho , bytom Jelka, Vŕbová 1080/51.

s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 7.,/2017/OZ-3:  doplnenie žiadosti k zámeru : NOVOSTAVBA PÁLENICE o predpísané vyjadrenia v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj , usporiadanie obce a výstavbu  a následne predložený návrh pre OZ Jelka.

Hlasovalo.: 10               Za : 9             Proti: 0            Zdržal sa: 1  

 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Overovatelia záp: Mgr. Deák Z.                                                              Ing.Imre Farkas

                               Mgr. Kántor Rőth I.                                                     starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU