Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským
Obec Jelka v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 

Základná škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským, 925 23 Jelka, Školská 399/1

s nástupom od 01.07.2020
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona ; o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

                                   

 • vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • pedagogický zamestnanec s absolvovanou 1. atestáciou
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej praxeOd uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.

 Požadované doklady:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • výpis z registra trestov / nie starší ako tri mesiace/
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu:

Obecný úrad Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka alebo ju odovzdajte do podateľne Obecného úradu Jelka.Uzávierka prijímania prihlášok: 15.6.2020 do 12.00 hod.Obálku označte heslom: „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ Základná škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Jelke, dňa 20.05.2020

 

 

 

 

 Ing. Gabriel Kiš

  starosta obce
- novinky e-mailom