Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Zápisnica z 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 12.12.2017

 

Prítomní: Ing. Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing.Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing. Ruman T., Ing. Szabóová E., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R.-prednostka úradu

                            Mgr. Tomovičová M. –hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny

           
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Kiš G. a Ing. Szabóová E. a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I. a Kovácsová B.

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:  

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Správa o činnosti

5. I. úprava rozpočtu k 30.11.2017

6. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

7. Odsúhlasenie výšky úveru na prestavbu MŠ Jelka

8. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

9. Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch

10. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní elektronických služieb

11. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Jelka

12.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

13. Rôzne:    - žiadosti

                      - informácie

14. Návrh uznesenia

15. Záver
 

Predložený program bol jednohlasne schválený.
 

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného zasadnutia.
 

Dňa 8.9.2017 sa uskutočnila družobná návšteva delegácie zo Sombereku, ( Maďarsko) z príležitosti slávnostnej spomienky 70. výročia násilného vysídlenia jelčanov do Maďarska- do 10.-ich obcí vyše 500 osôb.
 

Koncom augusta sa uskutočnila obhliadka technického  stavu MŠ s poslancami obecného zastupiteľstva. Bolo treba vykonať odstránenie havarijného stavu rozvodov vody, kanalizácie, búracie, montážne , stavebné práce vrátane el. inštalácie.
 

Bolo rokovanie medzi obcou  Jelka a  Bratislavským samosprávnym  krajom, ktorý je hlavným partnerom na INTERREG SK-HU  „ Spoznávanie krásy Mošonského a Malého Dunaja na člne a na bicykli“ projekt obce Jelka  „ Obnova – revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“.
 

Dňa 18.9.2017 pán starosta poskytol rozhovor pre rádio PÁTRIA o násilnom vysídlení Jelčanov do maďarska v rokoch 1947-1948.
 

Dňa 22.9.2017 bol vykonaný odchyt túlavých psov v obci Jelka – 18 ks.
 

Každý pondelok sa konajú kontrolné dni na práce v MŠ Jelka za účasti investora, dodávateľa, hlavného projektanta a stavebného dozoru. Okrem holých múrov a strešných panelov sa obnovuje všetko +  vsakovacie šachty na dažďovú vodu.
 

Dňa 28.9.2017 bola podpísaná partnerská zmluva na BSK na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri mlyne v Jelke“.
 

Dňa 3.10.2017 bolo rokovanie obce Jelka s majiteľom pozemku na ul. Kostolná pri cintoríne ohľadne možného zachovania parkovacích- odstavných priestorov pre návštevníkov cintorína.
 

Dňa 5.10.2017 starosta obce Jelka od TTSK Trnava obdržal ocenenie –medailu predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša .
 

Dňa 11.10.2017 sa uskutočnilo zasadnutie komisií na voľby do VÚC 2017.
 

Dňa 14.10.2017 sa konali Jesenné jelčianske trhy pred MKS Jelka. Bol veľký záujem.
 

Bol rozšírený kamerový systém v obci Jelka o 5 ks kamier a to: na ul. Kostolná 2 ks, na ul. Školská pre budovou ZŠ, na ul. Jahodná-pred obchodom Jednota, na ul. Hlavná –cesta II./510.
 

V mesiaci november sa konali ďalšie práce na MŠ Jelka – nové rozvody-telefón, internet, Alarm systém, odsávanie v kuchyni.
 

V novembri boli aktivované vianočné dekoračné osvetlenia v obci Jelka.
 

Dňa 24.11.2017 sa uskutočnilo tradičné slávnostné stretnutie obce Jelka  s dôchodcami v MKS Jelka.
 

 Dňa 30.11.2017 pán starosta sa zúčastnil na sneme ZMOŽO v Dunajskej Strede.
 

Bolo rokovanie obce Jelka s VÚB  a. s. o poskytovaní preklenovacieho a investičných úverov pre projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v Jelke“.
 

Dňa 29.11.2017 bolo začaté  kolaudačné konanie na objekt MŠ Jelka Bolo rokovanie na TI Nitra ohľadne PD MŠ Jelka.

Dňa 1.12.2017 bola vykonaná obhliadka objektu MŠ Jelka ohľadne spracovania energetického certifikátu.
 

Dňa 1.12.2017 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie s VÚB a.s. Galanta – úvery na MŠ Jelka.
 

Dňa 6.12.2017 členovia Slobody zvierat z Bratislavy kontrolovali zdravotný stav psov u jednej rodiny v Jelke.
 

Dňa 6.12.2017 sa uskutočnilo zameranie ohradení na klimatizačné- rekuperačné jednotky DOMEO a bojlerov s rozvodom TÚV v MŠ Jelka.
 

Dňa 7.12.2017 bolo pracovné stretnutie s poslancami OZ –príprava na plenárne zasadnutie OZ dňa 12.12.2017.
 

Dňa 9.12.2017 sa uskutočnili tradičné vianočné trhy na námestí ILKA. Bol veľký záujem zo strany predávajúcich aj kupujúcej verejnosti.
 

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo I. úpravu rozpočtu k 30.11.2017.
 

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet na rok 2018 a bralo na vedomie rozpočet na roky 2019-2020.

 

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

-          investičný úver na odstránenie havarijného stavu technickej infraštruktúry materskej školy v Jelke vo výške 146. 384,05 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta.    Ročná úroková sadzba 0,50%. Obdobie: 4 roky

 

-           zabezpečenie investičného úveru v sume 146 384,05 eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta vo forme vystavenia   blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

 

-          preklenovací úver na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti    budovy materskej  školy v Jelke“ vo výške 880.244,38 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta na obdobie 12 mesiacov.

 

-          zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume 880.244,38 eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody   o vyplňovacom práve k blankozmenke.

 

-          investičný úver na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Jelke“ vo výške 110.584,40 eur   u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta. Ročná úroková sadzba 0,50%.  Obdobie: 4 roky.

-          zabezpečenie investičného úveru v sume 110.584,40 eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody  o vyplňovacom práve k blankozmenke.

 

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o miestnych daniach obce Jelka na rok 2018. Dane a poplatky ostávajú nezmenené.
 

Ďalej OZ prerokovalo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Pán starosta oboznámil prítomných s informáciou  od AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , že nakoľko štátnou reguláciou sa zvyšuje minimálna mzda, tým sa zvyšujú aj náklady na poskytovanie služieb zberu odpadov na rok 2018. Z toho dôvodu sú nútení v roku 2017 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 5,0%.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN č.2/2017  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s tým, že miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre každú fyzickú osobu sa zvýši zo 16,50 €/rok na 17,50€/rok.
 

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2017 o poskytovaní elektronických služieb. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým  a fyzickým osobám uplatňovať práva a plniť povinnosti vo vzťahu k Obci Jelka, formou elektronických podaní a súčasne upravuje elektronickú komunikáciu a doručovanie písomností elektronickými prostriedkami medzi Obcou Jelka a právnickými a fyzickými osobami.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Jelka. Vybavovanie sťažností bude zabezpečovať komisia obecného zastupiteľstva s názvom: „ Komisia pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Jelka. Členmi komisie sú: Imrich Görföl, Blanka Kovácsová, Mgr. Zoltán Deák , náhradníci: Mgr . Ilona Kántor Rőth a Ing.Erika Szabóová.
 

Ďalej  obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.  Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zameraný v zmysle zákona na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.
 

V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.
 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Štúdiu zastavanosti nízkopodlažných rodinných domov na parcelách 45/1,45/2,45/4 a 45/9 v kat.úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS,s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138.
Výstavbou rodinných domov sa dosiahne na nevyužitom pozemku vytvorenie estetického prostredia pre bývanie.
 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  zámer na „ Recyklačný dvor Jelka“ na parcele 762/2 – izolované poľné hnojisko v kat.úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany. Hlavným účelom činnosti je recyklácia odpadov a ďalšie aktivity súvisiace s odpadmi.
 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer „ Novostavba pálenice“ na pozemku s parc.č. 840 v kat úz. Jelka pre navrhovateľa Ing. Mariána Molnáriho, Jelka, Vŕbová 1080/51.

K zámeru sú pripojené vyjadrenia v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok a vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností.
 

Ďalšiu žiadosť sme obdržali od SLOVAKIA TIP s.r.o. Košice na prevádzkovanie stávkových hier v prevádzke Margita Tóthová-Pohostinstvo 62, Jelka, Novojelčanská 812/30.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s prevádzkovaním stávkových hier  v uvedenej prevádzke.
 

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Františka Molnára, Jelka, Hlavná 1215/122 na zvýšenie stravného pre dôchodcov o 0,30 € na osobu, z aktuálnej sumy 2,60 € na 2,90 € s účinnosťou od 01.01.2018.
 

Poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť Júliusa Rőtha, bytom Jelka, Vŕbová 1079 o prenájom novovytvoreného pozemku KN „C“ s parc.č. 1582/22 záhrada vo výmere 430 m2 a pozemku s parc.č. 1582/1 vo výmere 266 m2 v kat. úz. Jelka na dobu 6 mesiacov a následne s možnosťou predĺženia nájmu do doby odpredaja horeuvedených parciel obchodnou verejnou súťažou. Pozemky budú slúžiť ako úložný priestor na podnikateľské účely.
 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odkúpenie novovytvoreného pozemku KN „C“ s parc.č. 53/15 – ostatné plochy o výmere 100 m2 v kat.úz. jelka, vytvorený geometrickým plánom č. 67/2017 zo dňa 11.10.2017, odsúhlasené Okresným úradom galanta, katastrálnym odborom dňa 18.10.2017 pod č. 1272/2017. Vlastníkom pozemku je Peter Baráth, bytom jelka, krátka 1222/22 v zmysle LV č. 4348 v kat.úz. Jelka. Odsúhlasená kúpna cena za 1 m2 je 10,00 €. Celková cena za odkúpenie pozemku o výmere 100 m2 je stanovená na 1000,00 €. Odkúpený pozemok bude ďalej slúžiť na parkovanie pre návštevníkov cintorína.
 

Ďalej OZ jednohlasne schválilo, aby starosta obce upravil rozpočet miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2017 podľa skutočného účtovného stavu.
 

Pán starosta oboznámil prítomných so  správou z auditu účtovnej závierky nezávislého auditora Ing. Mariána Péteriho. Podľa posúdenia auditora informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
 

V diskusii vystúpila p. B. Kovácsová, ktorá navrhovala vyznačiť prechody pre chodcov pred Materskou školou, pred obchodom FRESH, pred  Zdravotným strediskom na Hlavnej ul., pred poštou . Ďalej navrhla, aby obec požiadala Slovenskú poštu o rozšírenie prevádzky v Jelke  na sobotu  aspoň na dve hodiny.
 

Pán poslanec Ing. Ruman tiež poznamenal, že by bolo potrebné umiestniť zákazové značky , oznamovacie tabule pred školou, pred MŠ ( Je tu škola, Materská škola atď.)
 

Pán poslanec Ing.Kiš navrhol rozšíriť parkovacie miesta v areáli školy, nakoľko autá parkujú pred školou a s tým ohrozujú bezpečnosť detí aj dospelých.  Poznamenal, že by bolo potrebné poprosiť políciu, aby tam poslali každé ráno  hliadku. Pán starosta k tomu dodal, že v auguste bola podaná na KŠÚ Trnava žiadosť na obnovu spevnených plôch. Prisľúbil jednanie s Dopravným inšpektorátom v Galante s p. Bičanom. Pán starota pripomenul, že pre rodičov prichádzajúcich s deťmi do škôl resp. pri ich odchode je možnosť využitia veľkej odstavnej plochy pred MKS v Jelke. Z tohto miesta je bezpečný prístup do škôl po chodníku.
 

Pán Szüllő poukázal na to, že by bolo potrebné vymeniť brány na požiarnej zbrojnici. Pán starosta poznamenal, že na budovu Požiarnej zbrojnice obec čerpala finančné prostriedky z Eurofondov. Zatiaľ obec nemá možnosť podať žiadosť na dotáciu. Po skončení monitorovacích správ obec musí zabezpečiť náklady z vlastných finančných prostriedkov na výmenu brány.
 

Pani prednostka úradu požiadala poslancov, aby  do 20.12.2017 odovzdali zápisnice zo zasadnutí komisií.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a návrhy pán Ing. Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.    

 

                                                 U Z N E S E N I A

                          zo 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                               v Jelke zo dňa 12.12.2017

0becné zastupiteľstvo v Jelke

 s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 8.,/2017/OZ-4:  Prvú úpravu rozpočtu za rok 2017

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8a.,/2017/OZ-4:  Rozpočet na roky 2018 a berie na vedomie rozpočet na roky 2019-2020

 Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

 Uznesením pod č. 8b.,/2017/OZ-4: investičný úver na odstránenie havarijného stavu technickej   infraštruktúry materskej školy v Jelke vo výške 146. 384,05 Eur u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta.    Ročná úroková sadzba  0,50%. Obdobie: 4 roky 

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8c.,/2017/OZ-4: zabezpečenie investičného úveru v sume 146 384,05 eur u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve  k blankozmenke.

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 8d.,/2017/OZ-4:  prekleňovací úver na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej  školy v Jelke“ vo výške 880.244,38 Eur u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta na obdobie 12 mesiacov. 

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

Uznesením pod č. 8e.,/2017/OZ-4: zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume 880.244,38 eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8f.,/2017/OZ-4: investičný úver na projekt „ Komplexné zníženie energetickej  náročnosti budovy materskej školy v Jelke“ vo výške 110.584,40 eur u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta. Ročná úroková sadzba 0,50%.  Obdobie: 4 roky.

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 8g.,/2017/OZ-4:  zabezpečenie investičného úveru v sume 110.584,40 eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

 

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

 

Uznesením pod č.8h.,/2017/OZ-4: Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach, číslo VZN: 3/2017

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 8i.,/2017/OZ-4: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o nakladaní  komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8j.,/2017/OZ-4:  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o poskytovaní elektronických služieb

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 8k.,/2017/OZ-4: Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Jelka

 Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 8l.,/2017/OZ-4: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8m.,/2017/OZ-4: Štúdiu zastavanosti nízkopodlažných rodinných domov na parcelách 45/1,45/2,45/4 a 45/9 v kat.úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS,s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138.

 Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8n.,/2017/OZ-4: zámer na „ Recyklačný dvor Jelka“ na parcele 762/2 – izolované poľné hnojisko v kat.úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany.

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8o.,/2017/OZ-4: zámer „ Novostavba pálenice“ na pozemku s parc.č. 840 v kat úz. Jelka pre navrhovateľa Ing. Mariána Molnáriho, Jelka, Vŕbová 1080/51.

 Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 8p.,/2017/OZ-4:  prevádzkovanie stávkových hier v prevádzke Margita Tóthová-Pohostinstvo 62, Jelka, Novojelčanská 812/30 pre žiadateľa: SLOVAKIA TIP, s.r.o. Nám. Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8r.,/2017/OZ-4: žiadosť Františka Molnára, Jelka, Hlavná 1215/122 na zvýšenie stravného pre dôchodcov o 0,30 € na osobu, z aktuálnej sumy 2,60 € na 2,90 € s účinnosťou od 01.01.2018.

 Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8s/2017/OZ-4: pre    Júliusa Rőtha, bytom Jelka, Vŕbová 1079  prenájom novovytvoreného pozemku KN „C“ s parc.č. 1582/22 záhrada vo výmere 430 m2 a pozemku s parc.č. 1582/1 vo výmere 266 m2 v kat. úz. Jelka na dobu 6 mesiacov a následne s možnosťou predĺženia nájmu do doby odpredaja horeuvedených parciel obchodnou verejnou súťažou.

 Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8š.,/2017/OZ-4:  odkúpenie novovytvoreného pozemku KN „C“ s parc.č. 53/15 – ostatné plochy o výmere 100 m2 v kat.úz. jelka, vytvorený geometrickým plánom č. 67/2017 zo dňa 11.10.2017, odsúhlasené Okresným úradom galanta, katastrálnym odborom dňa 18.10.2017 pod č. 1272/2017. Vlastníkom pozemku je Peter Baráth, bytom jelka, krátka 1222/22 v zmysle LV č. 4348 v kat.úz. Jelka. Odsúhlasená kúpna cena za 1 m2 je 10,00 €. Celková cena za odkúpenie pozemku o výmere 100 m2 je stanovená na 1000,00 €.

Hlasovalo: 11         Za : 11      Proti: 0      Zdržal sa: 0
 

Uznesením pod č. 8t.,/2017/OZ-4:  aby starosta upravil rozpočet miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2017 podľa skutočného účtovného stavu

 

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 9.,/2017/OZ-4:  Správu nezávislého auditora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka za rok 2016, zo dňa 09.11.2017, vypracovaný  certifikovaným auditorom Ing. Mariánom Péterim.

           

            Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Overovatelia zápisnice: Görföl I.                                                      Ing. Imre Farkas

                                           Kovácsová B.                                              starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU