Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Oznam o výberovom konaní na pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby - MOPS

 


OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ

Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

vyhlasuje výberové konanie

na voľné pracovné miesto na člena miestnej občianskej poriadkovej služby - MOPS


Výberové konanie sa uskutoční dňa 3. apríla 2020 (piatok) o 10.00 hod. v priestoroch podnikateľského inkubátora - obecného úradu Jelka. Oznam o výberovom konaní bude platný aj po ukončení prvého kola. Prihlášky po tomto termíne budú vyhodnocované v pravidelných jednomesačných intervaloch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi môžete doručiť osobne, alebo zaslať poštou do 30.03.2020 na adresu: Obec Jelka, Mierová 959/17, Jelka. Obálku je potrebné zalepiť a označiť textom „Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ“.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Záujemcovia, ktorých žiadosti boli doručené po termíne uzávierky, budú zaradení do ďalšieho vyhodnocovacieho kola výberového konania.

Informácie o pracovnom mieste:

 

1 pracovné miesto na plný pracovný úväzok v chránenej dielni, ako člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Chránená dielňa je pracovisko zriadené obcou Jelka a je určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.Platové podmienky:

Ponúkaná mzda:

 

 • na plný pracovný úväzok 580 EUR/mesiacZoznam požadovaných dokladov potrebných priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci bezúhonnosť v oblasti trestných činov podľa 1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.  a akéhokoľvek zločinu v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., originál,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky, kópia,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona 18//2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena poriadkovej služby sú
: 

 • ukončené minimálne základné vzdelanie (povinná školská dochádzka) v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
 • mať vek minimálne 18 rokov,
 • zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za: • trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z.,
 • vyrovnané všetky záväzky voči obci Jelka


Výberové kritériá pozície sú:
 

 • znalosť jazyka: slovenský jazyk, maďarský jazyk
 • znalosť obyvateľov (obyvateľov komunity)
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda
 • vodičský preukaz B- výhoda
 • užívateľské ovládanie počítača (Microsoft Word, Outlook, Internet,..)


Doplňujúce výberové kritériá sú: 

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením
 • zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,  schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, zvládanie záťažových situácií
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike


Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí predložia všetky požadované prílohy a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.


Miestom výkonu práce je kataster obce Jelka, podnikateľský inkubátor

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je apríl 2020.

 

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby

Oblasť: Ochrana verejného poriadku

 • dohliada na dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno v danej lokalite a celej obci
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK a ostatného obyvateľstva
 •  je nápomocný hliadke Policajného zboru SR
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR  prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a  protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku
 •  monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou
 • aktívne využíva monitorovací systém obce
 • zabezpečuje asistenciu pri odchyte túlavých psov a kontroluje identifikačné prvky psov v obci v súlade s VZN obce


Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku
 

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov obce 
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...) 
 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení  
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu)
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii  je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok).


Oblasť: Ochrana životného prostredia
 

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, zakladania nelegálnych skládok, zabezpečovanie dôkazov) 
 • zabezpečuje dozor na zberných miestach obce a v súlade s VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a stavebným odpadmi upozorňuje občanov na správne triedenie
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania  ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR
 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 •  monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch)
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia, poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia

 

Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...)
 • v spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
 • ak obec nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci a asistenti učiteľa, kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny


Oblasť: Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť)
 • monitoruje a zabezpečuje parkovaciu politiku obce v súlade s VZN obce
 • zabezpečuje dôkazy a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR alebo starostovi obce


Oblasť verejných služieb

 • na príkaz starostu obce napomáha a spolupracuje s ostatnými zamestnancami obce pri zabezpečovaní základných verejných služieb
 • operatívne vykonáva činnosti súvisiace s verejnými službami na príkaz starostu obce

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


 

- novinky e-mailom