Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23  Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-TX1/535/2020                                                                   V Jelke dňa 21.05.2020

 

 

 

 

 

Katarína Kvardová, bytom 925 23 Jelka, Jókaiho 1170/4

___________________________________________________________________________
-  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

          Stavebníčka Katarína Kvardová, bytom 925 23 Jelka, Jókaiho 1170/4, podala dňa 15.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

 

povoľuje

 

stavbu:                         „Novostavba rodinného domu“

pre stavebníčku:          Katarínu Kvardovú, bytom 925 23 Jelka, Jókaiho 1170/4

 

na pozemkoch parc. č. 200/2, 200/18 a 200/19 v katastrálnom území Nová Jelka, v zastavanom území Jelka.

 

Pozemok s parc. č. 200/2 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 521 m2 je vedený na LV č. 1842 ako záhrada vo vlastníctve stavebníčky.

Pozemok s parc. č. 200/18 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 32 m2 je vedený na LV č. 1842 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníčky.

Pozemok s parc. č. 200/19 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 67 m2 je vedený na LV č. 1842 ako záhrada vo vlastníctve stavebníčky.

 

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby rodinného domu na poľnohospodárskej pôde listom č. OU-GA-PLO-2020/004240-02 dňa 02.03.2020, v zmysle ktorého súhlasí so zámerom využitia poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území Nová Jelka na výstavbu uvedenej stavby v nasledovnom rozsahu:

 

 

 

LV č.

Parcela C KN

Výmera parcely v m2

Druh pozemku

Navrhovaný záber v m2

1842

200/2

521

     záhrada

                   350

 

          Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržanie týchto podmienok:

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedených parcelách.

- za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať po realizácii stavby Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor o zápis zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

 

            Na výstavbu rodinného domu bude využitý projekt „Novostavba rodinného domu“, ktorý vypracoval Peter Horváth, PH-Projekt, Školská 1096/92, 925 23 Jelka.

            Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracoval Peter Horváth, PH-Projekt, Školská 1096/92, 925 23 Jelka.

 

SO 01 Rodinný dom

Podľa predloženej projektovej dokumentácie je rodinný dom riešený ako samostatne stojaci prízemný, nepodpivničený, murovaný objekt, zastrešený sedlovou strechou s nevyužívaným povalovým priestorom. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien. Nosné steny prebiehajú v dvoch na seba kolmých smeroch. Konštrukcia sedlovej strechy a vodorovná konštrukcia stropu je navrhnutá z drevených priehradových väzníkov. Rodinný dom bude založený na základových pásoch. Predmetný objekt pozostáva z jedného dilatačného celku. Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný z bočnej strany objektu.

 

Zastavaná plocha s terasou:                         118,78 m2

Úžitková plocha bez terasy a závetria              75,68 m2

Obytná plocha:                                              50,06 m2

Obostavaný priestor:                                    445,03 m3

 

Dispozičné riešenie rodinného domu je nasledovné:

Prízemie: závetrie, zádverie, komunikácia/chodba, šatník, spálňa, izba, technická miestnosť, kúpeľňa, obývacia izba+kuchyňa+jedáleň, terasa.

 

Prípojky:

- elektrická prípojka - s napojením na NN rozvod,

- vodovodná prípojka - s napojením na verejný vodovod,

- kanalizačná prípojka - s napojením do verejnej kanalizácie,

- bleskozvod,

- úprava vonkajších plôch

- oplotenie.

SO 02 Oplotenie

            Navrhované oplotenie bude realizované pred riešeným pozemkom zo strany ul. Novojelčanská. Celková dĺžka oplotenia bude cca. 13,30 m, výška 1,50 m. Oplotenie bude vymurované z betónových šalovacích tvárnic v kombinácii s posuvnou bránou a otváravou bráničkou z kovovej konštrukcie s výplňou z ťahokovu. Šírka pocuvnej brány bude 3,00 m a šírka bráničky bude 1,50 m.

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1.      Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

2.    Rodinný dom bude umiestnený na pozemkoch parc. č. 200/2, 200/18 a 200/19 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

 

-       od hranice pozemku parc. č. 200/5 – na 1,00 m,

-       od hranice pozemku parc. č. 200/13 – RD so súp. č. 916 - na 7,970 m,

-       od hranice pozemku parc. č. 200/6 - na 3,680 m,

-       od hranice pozemku parc. č. 200/15 – RD so súp. č. 1306 - na 4,200 m,

-       od hranice uličného pozemku parc. č. 204/1 – na 7,000 m.

 

Ladislav Antal, bytom Novojelčanská 916/100, 925 23 Jelka, ako vlastník susednej nehnuteľnosti pozemku parc. č. 200/5 k. ú. Nová Jelka, v zmysle vyjadrenia zo dňa 15.04.2020 súhlasí s umiestnením predmetnej stavby rodinného domu vo vzdialenosti 1,00 m od spoločnej hranice pozemkov bez pripomienok.

 

Výška podlahy I. nadzemného podlažia + 0,00 bude na +0,160 m nad úrovňou upraveného terénu.

Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni + 5,082 m od + 0,00.

 

            V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca 2,90 m od existujúceho terénu a nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 

3.    Pri uskutočňovaní stavby je stavebníčka povinná dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4.      Stavba rodinného domu žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemkov s parc. č. 200/2, 200/18 a 200/1 v kat. území Nová Jelka.

 

5.    Zásobovanie objektu pitnou vodou bude zabezpečené v súlade s vyjadrením ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta značky č. 22186/2020 zo dňa 20.03.2020:

·         Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

·         Dimenzia navrhovanej vodovodnej prípojky: existujúca, materiál HDPE, DN 25 (d32 x 4,4– 1“), dĺžka cca 3,8 m.

·         Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – novým navrhovaným vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu, dimenzie DN 20, umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte na pozemku stavebníka.

·         Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na http://www.zsvs.sk/zakaznici/.

·         Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·         Podľa § 4, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom (navŕtavací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu.

·         V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

·         Údaje o množstve dodávanej vody:

Qp  = 0,0047 l/s           Qm = 0,007 l/s            Qh = 0,015 l/s           Qp = 147,82 m3/rok

 

6.    Splaškové vody budú odvádzané dodržaním nasledovných podmienok určených vyjadrením ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta značky č. 22186/2020 zo dňa 20.03.2020:

·         Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.

·         Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 20,50 m.

·         Domovú časť kanalizačnej prípojky žiadame napojiť cez navrhovanú revíznu šachtu do navrhovanej kanalizačnej prípojky PVC DN 150.

·         Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

·         Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.

·         Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·         Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

 

Pokyny pre stavebníka

·         Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.

·         Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.

·         Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného  vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie s podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom centre ZsVS, a.s. OZ GA, 927 01 Šaľa, Pázmanya č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s. http://www.zsvs.sk/zakaznici/.

·         Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s. OZ GA, 927 01 Šaľa, Pázmanya č. 4.

·         Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno – prevádzkové stredisko za účelom dojednanie termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomer.

·         U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávacím vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, vodomernú šachtu, montážne práce, zemné práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu.

·         Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a revíznu šachtu hradí stavebník.

·         Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 20.03.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať ZsVS a.s. o vydanie nového vyjadrenia.

 

Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

 

7.    Elektrická prípojka bude vybudovaná v zmysle „Stanoviska k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie – 1 kV NN prípojka – Novostavba rodinného domu“ vydaného Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava dňa 28.02.2020 č. CD 15254/2020:

            Posudzovaný projekt pre stavebné povolenie: 1 kV el. prípojka – Novostavba rodinného domu, Jelka, č. parc. 200/2, 200/18 a 200/19, katastrálne územie: Nová Jelka.

Nároky na el. energiu:          Pi = 25,48 kW

                                                Ps = 15,30 kW

Plánovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity miesto spotreby: 25A/3f.

Plánovaná prípojka z vzdušného NN distribučného vedenia z PB č. 586 káblom NAYY-J 4 x 16 mm2 a bude ukončená v elektromerovom rozvádzači umiestnenom na verejne prístupnom mieste.

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

-          zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre nové odberné miesta je potrebné zmluvne riešiť s našou a. s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a. s.“. Návrh predmetnej zmluvy bude vystavená našou stranou po obdržaní záväznej žiadosti o pripojenie pre nové odberné miesta,

-          konkrétne technické podmienky pripojenia plánovanej stavby budú dohodnuté až v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy medzi žiadateľom a ZSD a.s. ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy v dotknutej lokalite a budú závislé od aktuálnych technických možností sústavy v čase podania žiadosti o pripojenie, pričom nie je vylúčené, že tieto môžu byť iné ako v čase vydania tohto stanoviska,

-          deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini na podpernom bode vzdušného vedenia č. 586,

-          1 kV elektrickú prípoju žiadame riešiť káblom s max. prierezom NAYY-J 4x16 mm2,

-          hlavný istič žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, t.j. max. In = 3f/25A s charakteristikou B,

-          žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači,

-          meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.,

-          v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 45,

-          v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami, žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,

-          realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., tel. č.: 0800 111 567,

-          v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,

-          žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,

-          v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie stanovení §43 Zákona o energetike č 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,

-          za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

 

8.    Bleskozvod realizovať v súlade s STN 34 1390 a STN 33 2050.

 

9.   SPP-distribúcia, a.s., žiada o dodržanie nasledovných pokynov počas realizácie stavby bez jej plynofikácie:

        Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

-          v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m

-        stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-        stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-        stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-        ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-          prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-          odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-          stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-          každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,

-          upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu všeobecného ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

-          stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,

-          stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-          stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,

-          stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

 

10.  Vykurovanie rodinného domu bude riešené elektrickým podlahovým vykurovaním.

Teplá úžitková voda bude pripravovaná v elektricky ohrievanom zásobníku teplej vody Dražice OKCE 125 s objemom 125 l a elektrickou výhrevnou vložkou o výkone 2 kW, ktorý bude napájaný z rozvádzača RD káblom CYKY-J 3x2,5 mm2. Zásobník bude umiestnený v technickej miestnosti.

 

11.  Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

 

12.  Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

 

13.  Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

 

14.  Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí stavebník na vlastnom pozemku.

 

15.  Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

 

16.  Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

 

17.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí stavebník ich vytýčenie.

 

18.  Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebným dozorom bude Dušan Németh, Bágrová 1320/67, 925 22 Veľké Úľany, ev. č. 05784*10*.

 

19.  Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

 

20.  Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

 

21.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

 

22.  Stavebník je povinný zabezpečovať činnosť na stavbe a splniť povinnosti ustanovené Krajským pamiatkovým úradom v Trnave listom č. KPUTT-2020/885-56/16877/HOR zo dňa 02.03.2020:

V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby je nutné postupovať v zmysle § 40 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Predovšetkým je nutné, aby nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, nález ihneď ohlásila Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 

23.  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava listom číslo 6612009378 zo dňa 07.04.2020 vydal nasledovné v y j a d r e n i e  s platnosťou do 07.10.2020:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

4. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.    

            Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

            Všeobecné podmienky ochrany SEK

            Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1.    V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

-       ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,

-       vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

-       odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2.    Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-       pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-       preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

-       upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

-       upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,

-       zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),

-       bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,

-       overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.    V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).

4.    Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych zástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

 

Odôvodnenie

 

Oznámením číslo OcÚJE-TX1/535/2020 dňa 20.04.2020 stavebný úrad spojil podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a súčasne upustil od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Tunajšiemu úradu neboli doručené žiadne námietky.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v §§ 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor. Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

                                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                         starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 - overená dokumentácia stavby

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

-          vlastníci pozemku parc. č. 204/1 k. ú. Nová Jelka vedení v LV č. 1521

 

Doručí sa poštou:

1.      Katarína Kvardová, Jókaiho 1170/4, 925 23 Jelka

2.      Ladislav Antal, Novojelčanská 916/100, 925 23 Jelka

3.      Vojtech Görföl, Dunajská 903, 925 23 Jelka

4.      Alžbeta Görfölová, Dunajská 902, 925 23 Jelka

5.      Dana Michlíková, Hlaváčikova 26, 841 05 Bratislava

6.      Jozef Kvarda, Novojelčanská 1306/117, 925 23 Jelka

7.      Andrea Kvardová, Novojelčanská 1306/117, 925 23 Jelka

8.      Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava

9.      Peter Horváth, PH-Projekt, Školská 1096/92, 925 23 Jelka

10.  Dušan Németh, Bágrová 1320/67, 925 22 Veľké Úľany

11.  k spisu

 

Na vedomie:

1.      Okresný úrad Galanta, Odbor katastrálny - po právoplatnosti

2.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 22.05.2020        Zvesené dňa:

 

 

- novinky e-mailom