Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke, zo dňa 21.08.2018

 

Prítomní: Ing.Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr. Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing.Kiš G., Kovácsová B.,

                        Oros Zs., Ing. Ruman T., Ing.Szabóová E., MA. Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová Rita-prednostka úradu

            Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas, starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Kiš G. a Tóth Š., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Budai I. a Kovácsová B.

            Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Prejednanie zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

5. Návrh uznesenia

6. Záver

           Predložený program bol jednohlasne schválený.

           Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo odsúhlasenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne.

Pán starosta informoval prítomných, že v Rímskokatolíckom kostole  Sv.  Jána Krstiteľa v Jelke bude vybudované elektrické podlahové kúrenie a týmto bude zvýšený odber elektrickej energie. Kvôli zvýšenému odberu je potrebné vybudovať nové elektroenergetické zariadenie – podzemné káblové NN ( 1 kV) vedenie vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku z trafostanice na ul. Nová cesta k Rímskokatolíckemu kostolu. Nakoľko obec Jelka je v zmysle LV č. 1301 a LV č. 3636 vlastníkom miestnych komunikácií a priľahlej plochy bola predložená žiadosť o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo so zmluvou o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne.

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijalo sa nasledovné uznesenie.

 

                                                            U Z N E S E N I E

                               z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                       v Jelke zo dňa 21.08.2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke schvaľuje  uznesením pod č. M2a.,/2018/MOZ-2:  

  Obec Jelka ako vlastník pozemkov:

1/  pozemku KN“C“ a parc.č. 1175/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 ha 4296 m2 ,

2/ pozemku KN“E“ a parc.č. 1174/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 3636, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5 ha 3618 m2,

súhlasí so zmluvou o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne .

Na časti zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 106/2018 zo dňa 31.7.2018 vyhotoviteľ Ing. Katarína Szomolaiová  ako:

1.       pozemok reg. KN C parc.č. 1175/1 o výmere 1 ha 4296 m2,

2.       pozemok reg. KN E parc.č. 1174/1 o výmere 5 ha 3618 m2.

            bude vybudované elektroenergetické zariadenie – podzemné káblové NN ( 1 kV) vedenie vrátane  zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku.

 

 

           Hlasovalo :   11                  za: 11                    proti :   0          zdržal sa hlasovania : 0,

           týmto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

                        Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Budai I.                                                  Ing. Imre Farkas

                                   Kovácsová B.                                           starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU