Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Pozvánka na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na 24.1.2019 / štvrtok/ o 18,00 hod.

 Týmto zvolávam neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 24.1.2019 o 18,00 hod. do budovy obecného úradu v Jelke s nasledovným programom:

                      1. Zahájenie

                      2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                      3. Schválenie programu zasadnutia

                      4. Prerokovanie prekleňovacieho úveru na projekt Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke

                      5.Rôzne: žiadosti a informácie

                      6.Diskusia

       7.Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

- novinky e-mailom