Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským- Objednávky

 

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

rok 2011

 

Poradové číslo Číslo objednávky Odberateľ Predmet Hodnotav v EUR
1. 12011 ASTAS s.r.o. Školské potreby 730,40
2. 2 Anna Mrázová Kancelárske potreby  
3. 3 Eduard Ebert-TRANZLUX Kontrola výťahu  
4. 4 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mapa 89,00
5.   Slovenská pošta, a.s. Tlačiarenské služby - šeky 17,27


 

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU