Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630"

 

 

 

 

 

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1081/2022                                                                      V Jelke dňa 22.07.2022

TX1

 

 

 

 

Gergely Csongár, bytom Chrenová 630/1, 925 23 Jelka

Katarína Csongár, bytom Chrenová 630/1, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

          Stavebníci Gergely Csongár a manželka Katarína Csongár, bytom Chrenová 630/1, 925 23 Jelka, podali dňa 13.06.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

 

povoľuje

 

stavbu:                        „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“

 

pre stavebníkov:         Gergelya Csongára a manželku Katarínu Csongárovú, bytom Chrenová 630/1, 925 23 Jelka

 

na pozemkoch parc. č. 34/1 a 35/1 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

 

            Pozemok s parc. č. 34/1  v kat. úz. Jelka o výmere 303 m2 je vedený na LV č. 217 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Gergelya Csongára a manželky Kataríny Csongár. Szabóovej, bytom Kostolná 1081/19, 925 23 Jelka

            Pozemok s parc. č. 35/1 v kat. úz. Jelka o výmere 696 m2 je vedený na LV č. 217 ako záhrada vo vlastníctve Gergelya Csongára a manželky Kataríny Csongár r. Szabóovej, bytom Kostolná 1081/19, 925 23 Jelka.

           

 

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde listom č. OU-GA-PLO-2022/005837-02 zo dňa 11.04.2022, v zmysle ktorého súhlasí so zámerom využitia poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území Jelka na výstavbu rodinného domu v nasledovnom rozsahu:

 

 

 

 

LV č.

 

 

 

Parcela C KN

 

 

 

Výmera parcely v m2

 

 

 

Druh pozemku

 

 

 

Navrhovaný záber v m2

 

 

 

 

 

217

 

 

 

35/1

 

 

 

696

 

 

 

záhrada

 

 

 

300

 

 

 

 

          Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržanie týchto podmienok:

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedených parcelách.

- za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať po realizácii stavby Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor o zápis zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

 

Na prístavbu k RD bude využitá projektová dokumentácia „Prístavba k rodinnému domu Jelka“, ktorú vypracovala projekčná kancelária Kováč Architects s.r.o., Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta, IČO: 50 316 788.

Zodpovedný projektant projektovej dokumentácie elektrotechnickej časti prístavby je Ing. Oliver Rajj, pod registračným číslom č.: 0830*I14, 924 01 Galanta, Mierová ul. 1447/29, IČO: 30956382.

Zodpovedný projektant projektovej dokumentácie časti Zdravotechnika je Ing. Alfréd Gáspár, pod registračným číslom č.: 0882*I4, 925 42 Trstice, 1193, IČO: 35 198 842.

Zodpovedný projektant projektovej dokumentácie statickej časti prístavby je Ing. Zoltán Laczko, pod registračným číslom č.: 6161*I3, 924 01 Galanta, Z. Kodálya 771/25, IČO: 51 916 151.

Zodpovedný projektant časti energetického projektového hodnotenia prístavby je Ing. Peter Candrák, pod registračným číslom č.: 5734*I1, 953 01 Zlaté Moravce, Hurbanova 2, IČO: 40 335 739.

Projektantom protipožiarneho zabezpečenia prístavby je Bc. Zoltán Sándor, pod registračným číslom č.: 26/2017.

 

Prístavba k rodinnému domu

Navrhovaná prístavba k rodinnému domu je situovaná na parcele č. 34/1 a 35/1 v k. ú. Jelka. Predmetom projektovej dokumentácie je prístavba k rodinnému domu s jedným nadzemným podlažím a čiastočným podpivničením. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území s vybudovanou infraštruktúrou na rovinatom teréne, prevažne pokrytým trávnatým porastom. Vzhľadom na podmienky stavebného pozemku boli odstupové vzdialenosti od okolitých stavebných objektov a stavebných pozemkov zvolené čo najoptimálnejšie, aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov okolitých pozemkov. Výškové osadenie stavby – úroveň podlahy prízemia ±0,000 je stanovená v relatívnej výške -0,200 pod úrovňou podlahy prvého nadzemného podlažia existujúceho rodinného domu. Objekt rodinného domu je zastrešený valbovou strechou bez obytného podkrovia. Pôdorys rodinného domu je tvaru do L. Základné pôdorysné rozmery rodinného domu sú 7,80 m x 7,80 m + 3,05 m x 4,70 m + 4,85 m x 5,46 m. Výška najvyššieho bodu hrebeňa valbovej strechy prístavby je + 4,26 m od úrovne ±0,000. Základové konštrukcie navrhovanej prístavby tvoria základové pásy a pätky z betónu s doplnkovou výstužou so základovou škárou siahajúcou do úrovne

 -3,550 m podľa projektovej dokumentácie. Základy budú z armovaného betónu C16/20 s doplnkovou výstužou. Pod základovými konštrukciami aj podkladovým betónom sa zhotoví podkladové lôžko hrúbky 100 mm zo zhutneného štrkopiesku.

Základný konštrukčný systém navrhovanej prístavby je koncipovaný ako stenový, z obvodových nosných murovaných stien hr. 250 mm z keramických tvárnic POROTHERM kombinovaných s drevenými stĺpmi. Vodorovné nosné konštrukcie – preklady a prievlaky sú uvažované železobetónové monolitické. Nenosné steny a priečky budú murované z keramických tvárnic POROTHERM. Výrobky pre výplne otvorov do exteriéru sú uvažované prednostne plastové alt. hliníkové. Strechu tvorí drevený krov. Zastrešenie prístavby k rodinnému domu tvorí šikmá strecha (valbová) vyspádovaná v spáde 23º do strešných dažďových zvodov. Nad terasou je navrhnutá pultová strecha vyspádovaná v spáde 4º. Strešná krytina je navrhnutá z betónovej alt. keramickej strešnej krytiny, nad zimnou záhradou z plexiskla. Celková plocha strechy spolu predstavuje 156,95 m2.

Navrhované prívodné potrubie vody pre navrhovanú prístavbu bude z potrubia HDPE DN 25 (d 32 mm) celkovej dĺžky 25,0 m. na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť elektrický zásobníkový plochý ohrievač vody ELÍZ typ UNI 50 s objemom 50 l umiestnený v miestnosti 1.01. navrhovaná vonkajšia kanalizácia z rúr PVC d 125 mm celkovej dĺžky 42,0 m sa napája na existujúcu kanalizačnú prípojku z rúr PVC DN 150 (d 160 mm) cez revízne a čistiace šachty RŠ a ERŠ zriadené mimo objektu RD. V navrhovanej prístavbe je navrhnuté vykurovanie pomocou infrapanelov.

 

Zastavaná plocha prístavby:                                    124,54 m2

Celková úžitková plocha prístavby:                        104,27 m2

Celková podlažná plocha prístavby:                       137,66  m2

Obostavaný priestor:                                                cca. 578,00 m3

 

Dispozičné riešenie prístavby rodinného domu je nasledovné:

1.NP: dielňa, kúpeľňa, sklad, vstup, zimná záhrada, terasa

1.S.1: pivnica

Prípojky:

- elektrická prípojka - s existujúcim napojením na NN rozvod,

- vodovodná prípojka - s existujúcim napojením na verejný vodovod,

- kanalizačná prípojka - s existujúcim napojením do verejnej kanalizácie,

- bleskozvod,

- úprava vonkajších plôch.

 

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:

 

1.      Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

2.      „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 34/1 a 35/1 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

-          od hranice pozemku parc. č. 36/8                                           - na 1,00 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 37                                              - na max. 1,47 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 32                                              - na min. 5,26 m,

 

K umiestneniu prístavby k rodinného domu so súp. č. 630 na pozemkoch parc. č. 34/1 a 35/1 k. ú. Jelka, boli dňa 13.05.2022. predložené vyjadrenia spoluvlastníkov susedných nehnuteľností:

- Kataríny Hagyungovej rod. Szijjártóovej, bytom Chrenová 1544/25, 925 23 Jelka,

- Jána Hagyunga, bytom Chrenová 1544/25, 925 23 Jelka

- Evy Tóthovej rod. Lászlóovej, bytom Sokolecká 82/2, 930 28 Okoč

Vo vyjadreniach uvádzajú, že proti umiestneniu uvedenej prístavby nemajú žiadne námietky.

 

Výška podlahy prístavby k rodinnému domu 1.NP ±0,000 bude na – 0,150 m pod úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni max +4,400 m od ±0,000.

 

3.      V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 

4.      „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“  žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemkov s parc. č. 34/1 a 35/1 v katastrálnom území Jelka.

 

5.     Pri uskutočňovaní stavby je investor povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

6.     Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

 

7.     Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

 

8.     Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

 

9.    Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do existujúcich septikov rodinného domu so súp. č. 630.

 

10.   Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

 

11.  Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

 

12.  Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

 

13.  Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

 

14.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie. Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v PD len orientačne. Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne ručne, bez mechanizmov.

 

15.  Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebným dozorom stavby bude Ing. arch. Ing. Ján Kováč, Kováč Architects s. r. o., Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta.

 

16.  Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

 

17.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

 

18.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

 

19.  Súčasťou povoľovanej prístavby sú aj spevnené plochy. Spevnené plochy budú umiestnené výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka v súlade s projektovou dokumentáciou.

 

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii na účely spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania:

 

 

A/ Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. listom č. 6612219648 dňa 21.06.2022 vydal nasledovné v y j a d r e n i e  s platnosťou do 21.12.2022:

 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

 

Dôjde do styku

 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

·         Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

·         Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

·         Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

·         V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

·         Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

·         Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

·         V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

·         Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

·         V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

·         Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

·         Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

·         Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

·         Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

·         Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

B/ Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“ vydala ZsVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa, listom značky č. 46660/2022 zo dňa 23.06.2022:

 

Vyjadrenie vodovod:

·         Vodovodná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie. Nehnuteľnosť je pripojená na verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou. Evid. č. odberu: 89355782, Tech. č. odberu: 30017-7020, vedené na Gergely Csongár.

·         V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

Vyjadrenie kanalizácia:

·         Kanalizačná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie. Nehnuteľnosť je pripojená na verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou prípojkou. Evid. č. odberu: 89355782, Tech. č. odberu: 30017-7020, vedené na Gergely Csongár.

·         Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody zo strechy a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

 

C/ Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie vydala Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, dňa 13.05.2022:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí bez podmienok s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“ na pozemku registra C, s parcelným číslom 34/1, 34/3 a 35/1 v kat. ú.Jelka, bez nároku na rezervovanú kapacitu el. energie a bez nároku na pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora k stavebnému konaniu a platí jeden rok od dátumu vystavenia.

 

D/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave list č. KPUTT-2022/12057-2/44883/HOR,JE zo dňa 27.05.2022 pre územné a stavebné konanie.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušným orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, na základe žiadosti stavebníka – Gergely Csongár, bytom Kostolná 1081/19, 925 23 Jelka, doručenej dňa 09.05.2022, a po preskúmaní predložených dokumentov, vo veci stavby „Prístavba k rodinnému domu“, navrhovanej na pozemkoch parc. č. 34/1, 34/3, 35/1 v katastrálnom území Jelka, obec Jelka, pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby vydáva toto záväzné stanovisko.

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „Prístavba k rodinnému domu“, navrhovanej na pozemkoch parc. č. 34/1, 34/3, 35/1 v katastrálnom území Jelka, obec Jelka, súhlasí s podmienkami:

1.      Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.

2.      V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolania na danú stavbu.

 

Odôvodnenie

 

             Stavebníci Gergely Csongár a manželka Katarína Csongár, bytom Chrenová 630/1, 925 23 Jelka, podali dňa 13.06.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba k rodinnému domu so súp. č. 630“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Oznámením číslo OcÚJE-1081/2022 dňa 24.06.2022 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

            Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Šaľa, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Mlynské nivy 44/b, a Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.

            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                         starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 - overená dokumentácia stavby

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Karol Szakál, SK

2.      Alexander Szakál, SK

3.      Gizela Szakálová, SK

4.      Alexander Ásványi, SK

5.      Ján Deák, SK

6.      Alžbeta Deáková, SK

7.      ONV Galanta, SK

 

Doručí sa:

1.      Gergely Csongár, Chrenová 630/1, 925 23 Jelka

2.      Katarína Csongár, Chrenová 630/1, 925 23 Jelka

3.      Eva Tóthová, Sokolecká 82/2, 930 28 Okoč

4.      Ján Hagyunga, Chrenová 1544, 925 23 Jelka

5.      Katarína Hagyungová, Chrenová 1544, 925 23 Jelka

6.      Éva Oros, Štermenská 566/24, 925 23 Jelka

7.      Andrej Belický, Radarova 3247/4 821 02 Bratislava

8.      Juliana Szakálová, Chrenová 631/2, 925 23 Jelka

9.      Kováč Architects s. r. o., Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta

10.  k spisu

 

Na vedomie:

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

2.      Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Šaľa, Pázmánya 4, 927 Ol Šaľa

3.      Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

4.      Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

5.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

 

Vyvesené dňa: 25.07.2022

 

 

 

- novinky e-mailom