Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante


na základe § 21 písm. o) zákona Č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisova § 2 ods. 2 vyhl. MV SR Č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galante od 17.05.2018


pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
riaditeľ
v.r.


Príloha odvolania
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk





Projekty EÚ:

EU