Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke, zo dňa 27.06.2018                   

 

Prítomní: Ing. Imre Farkas-starosta obce      

Členovia OZ: Budai I.,Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing.Kiš G., Kovácsová B., Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R.- prednostka úradu.

            Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas, starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing.Kiš G., a Ing.Szabóová E., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I., a Kovácsová B.

             
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Odsúhlasenie „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“

5.      Rôzne: žiadosti

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

Hlavným programom mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo odsúhlasenie  Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka. Ide o dôležitý materiál, kde sú podrobné demografické údaje, poskytované sociálne služby vrátane zariadení, rozpočty, analýza súčasného stavu, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a najmä informácie, aké sociálne služby bude obec Jelka zabezpečovať v nasledujúcich rokoch.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Komunitný plán sociálnych služieb obce Jelka  podľa jednotlivých častí a následne jednohlasne schválilo .


Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo  žiadosť p. Karola Fellingera o poskytnutie finančnej podpory na vydanie dvoch zbierok básni deťom v maďarskom jazyku.


Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú podporu v sume 1 200 eur pre Karola Fellingera.

7 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Pán poslanec Görföl I. sa pýtal na to, či je pravda, že v obci chodí skupina ľudí, ktorí ponúkajú prácu na opravu ciest, výtlkov pred rodinnými domami. Pán starosta poznamenal, že to nie je pravda. Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na opravu miestnych komunikácií a bola podpísaná zmluva s firmou Cesty Nitra. Práce sa začínajú po 10. júli 2018.


Ďalej pán poslanec Görföl I. sa zaujímal o stave ihriska v areáli Základnej školy. Pán poslanec Ing. Kiš G. informoval prítomných, že bežecká dráha a futbalové ihrisko budú upravené do konca augusta 2018, aby žiaci ZŠ mohli od septembra využívať aj tieto plochy.

            Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing. Kiš prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

U Z N E S E N I A
z mimoriadneho plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Jelke zo dňa 27.06.2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

 

Schvaľuje:

 Uznesením pod č. M1a., /2018/OZ-1: Komunitný plán sociálnych služieb obce Jelka na roky 2018-2022.

 

Uznesením pod č. M1b.,/2018/OZ-1:  pre literáta, básnika, Karola Fellingera, bytom Jelka, Jahodná 2016/17 finančnú podporu v sume 1 200 eur na vydanie dvoch zbierok básni deťom v maďarskom jazyku.l

 

               Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

Overovatelia záp. : Görföl I.                                                                     Ing. Imre  Farkas

                                   Kovácsová B.                                                              starosta obce

Zapisovateľka: M.Szabóová
Dokument KPSS vo formáte .PDF

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU