Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Pozvánka na 2. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2019

 

 

Týmto zvolávam 2. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 01.08.2019 /štvrtok/ o 18,00 hod. do budovy Obecného úradu v Jelke s nasledovným programom:

                      1. Zahájenie

                      2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                      3. Schválenie programu zasadnutia

                      4. Návrh VZN obce Jelka – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce  

                          Jelka

                      5. Návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území

                          obce Jelka

                      6. Návrh VZN obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu

                          nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady

                         v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

                      7. Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavanie čistoty v obci

                          Jelka

                      8. Návrh VZN obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych

                          komunikáciách a verejných priestranstvách

                      9. Návrh VZN obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých

                          hazardných hier na území obce Jelka

                     10.Rôzne

                     11.Diskusia

                     12.Návrh uznesenia

      13.Záver

 

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

 

 

- novinky e-mailom