Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

 

Číslo: OU-GA-PLO-2020/000949-060                                                    V Galante 27.07.2020

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E

 

 

     Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ GA PLO“), ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol

 

takto:

 

podľa § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

 

mení

 

obvod projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“)  v časti katastrálneho územia Nová Jelka, „areál hospodárskeho dvora“, rozšírením obvodu JPÚ o nasledovné parcely:

 

·          registra E-KN č. p. 900/1 o výmere 1 8195 m², druh pozemku orná pôda, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1801 v podiele 1/1 vo vlastníctve spoločnosti POLAGRO s.r.o., Jelka,

·          registra E-KN č. p. 901/1 o výmere   4643 m², druh pozemku orná pôda, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1801 v podiele 1/1 vo vlastníctve spoločnosti POLAGRO s.r.o., Jelka

 

na základe zápisnice z pracovného stretnutia o zmene obvodu JPÚ, zo dňa 14.07.2020 podľa znázornenia v grafickej prílohe tohto rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Ostatné časti rozhodnutia pod č. OU-GA-PLO-2019/005904-19 zo dňa 05.12.2019, právoplatného dňa 06.02.2020 o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8h ods. 1 „zákona o pozemkových úpravách“ zostávajú nezmenené.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

     Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor vydal z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. k) zákona o pozemkových úpravách Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou JPÚ v časti katastrálneho územia Nová Jelka, areál hospodárskeho dvora podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8h ods. 1 zákona o pozemkových úpravách pod č. OU-GA-PLO-2019/005904-19 zo dňa 05.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2020. Avšak v tomto rozhodnutí nebol určený samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania. Vzhľadom k tomu, že je to potrebné v zmysle § 8h ods. 4 zákona o pozemkových úpravách, správny orgán určil samostatný obvod na E-KN parcele č. 900/1 o výmere 1 8195 m², druh pozemku orná pôda, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1801 v podiele 1/1 a na E-KN parcele č. 901/1 o výmere 4643 m², druh pozemku orná pôda, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1801 v podiele 1/1  podľa grafickej prílohy, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

 

     Podľa § 4 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkovi pozemkových úprav, ktorého sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka, sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk.

 

     Z uvedených dôvodov Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor rozhodol o zmene obvodu projektu pozemkových úprav tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

   

 

Poučenie:

 

     V zmysle § 4 ods.5 zákona o pozemkových úpravách sa toto rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli v obci Jelka spôsobom v mieste obvyklým.

 

      Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov prostredníctvom tunajšieho úradu do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

 

 

 

 

Príloha

Grafická príloha k rozhodnutiu o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k.ú. Nová Jelka, areál hospodárskeho dvora.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Stanislav Pastucha

                                                                                                                   vedúci odboru

 

 

Doručuje sa:

 

   -      Účastníkom konania verejnou vyhláškou

 

Na vedomie:

1.

Ballán Imrich, Ravaszová 258/18, 925 23 Jelka

2.

Bögiová Barbora, Eliášovce 42, 930 38 Nový Život

3.

Bognárová Hedviga, Dunajská 882, 925 23 Jelka

4.

Budai Silvester, Novojelčanská 863/79, 925 23 Jelka

5.

Czéreová Monika, Veľká 8/8, 925 23 Jelka

6.

DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová

7.

Fellinger Karol, Jahodná 216, 925 23 Jelka

8.

Gálová Mária, č. 142, 927 05 Dlhá nad Váhom

9.

Horváth Michal, Hlavná 764/108, 925 23 Jelka

10.

Kázmér Karol, č. 848, 925 23 Jelka

11.

Kiss Eugen, Dunajská 899, 925 23 Jelka

12.

Kocman Ladislav, Kvetná 1776/6, 900 27 Bernolákovo

13.

Kolenčíková Rozália, Mostová 809/17, 925 23 Jelka

14.

Köplinger Tibor, č. 130, 930 06 Sap

15.

Köplingerová Gabriela, č. 29, 930 06 Sap

16.

Lakatoš Jozef, Myslenická 3014, 902 01 Pezinok

17.

Mészáros Ladislav, Školská 472, 925 23 Jelka

18.

Morvai Lehel, Štermenská 576/34, 925 23 Jelka

19.

Morvaiová Viola MUDr., č. 25, 930 03 Moravské Kračany

20.

Mučková Alžbeta, Školská 1093/91, 925 23 Jelka

21.

Nagy Eugen, č. 584, 925 23 Jelka

22.

Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 Veľké Úľany

23.

POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237,  925 23 Jelka

24.

Pósfai Ladislav, Štermenská 568/26, 925 23 Jelka

25.

Rablánsky Gabriel, Bratov Baldigarovcov 61/8, 940 71 Nové Zámky

26.

Rablánszky Jozef, Novojelčanská 913, 925 23 Jelka

27.

Ravaszová Mária, Hlavná 274/37, 925 23 Jelka

28.

Récseiová Anna, Sacherova 1003/66, 937 01 Želiezovce

29.

Sichta Tibor, Školská 406/8, 925 23 Jelka

30.

Solčáni Pavol, č. 30, 903 01 Hurbanova Ves

31.

Solčániová Renáta, Rezedova 26, 811 07 Bratislava

32.

Szabóová Mária, Kostolná 1081, 925 23 Jelka

33.

Szegfű Pavol, Ružová dolina 659/15, 925 23 Jelka

34.

Takácsová Ilona, č. 42, 903 01 Tureň

35.

Tengeriová Helena, Novojelčanská 1070/109, 925 23 Jelka

36.

Wojnarová Mária, Nálepkova 1115/61, 900 27 Bernolákovo

37.

Obecný úrad Jelka, 925 23 Jelka

38.

Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Trnava, Vajanského 22, 917 01 Trnava

39.

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, úsek ochrany PP

40.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,

            924 36  Galanta

   41.    Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 811 09  Bratislava 1

 

Po právoplatnosti:

 

   42.    Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, ul. 29. Augusta č. 10, 924 01  Galanta

   43.    GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, 831 06  Bratislava 35

 

 

 

Vybavuje: Ing. Lenčéšová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 31.07.2020                                           Pečiatka, podpis: ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa: .......................................                      Pečiatka, podpis: ........................................

 

- novinky e-mailom