Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka na 3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2017Týmto zvolávam 3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 06.09.2017 /streda / o 18,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Správa o činnosti

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Jelka k 31.07.2017

6. Informácia o stave projektu „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ -  ( Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke ).

7. Rôzne:

                                     - žiadosti

                                     - informácie
8. Návrh uznesenia
9. Záver
v.r. Ing. Imre Farkas
starosta obce
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU