Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka


 

             Týmto zvolávam  2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 26.04.2013  /piatok/ o 15,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

 
1.Zahájenie

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Správa o činnosti

   5.Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na   

      dieťa materskej školy a na žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území

      obce Jelka
6.Rôzne: 

               žiadosti

               informácie 
7.Diskusia
8.Návrh uznesenia
9.Záver
 
v.r. Ing. Imre Farkas
    starosta obce
 
 
                                                           
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU