Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka  Týmto zvolávam 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 29.05.2012 / utorok/ o 16,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012
7. Prejednanie žiadostí
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

v.r. Ing. Imre  Farkas
   starosta obce  
- novinky e-mailom